Geschiedenis van deze beleidsregels:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
21-03-2009 01-01-2009 Wijziging Stcrt. 2009, 54 Stcrt. 2009, 54
22-02-2008 01-01-2008 Nieuwe regeling Stcrt. 2008, 36 Stcrt. 2008, 36

 

 

20 november 2007

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op de artikel 35 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Begripsomschrijvingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. netto persoonsgebonden budget: een subsidie als bedoeld in artikel 2.6.1, onderdeel f, van de Regeling subsidies AWBZ;
b. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
c. werkvoorziening: een voorziening als bedoeld in artikel 35 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
d. zorgkantoor: een verbindingskantoor als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering.

 

Art. 2. Personen die in aanmerking komen voor subsidie
Het UWV kan op aanvraag in plaats van een werkvoorziening subsidie verlenen aan de persoon:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.