Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
23-06-2018   Nieuwe regeling Stcrt. 2018, 34336 Stcrt. 2018, 34336

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 27 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 38 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, artikel 44 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de artikelen 2:25 ¹ en 3:36 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;

1. Volgens de redactie dient "artikelen 2:25" te worden vervangen door: artikelen 2:35.

     Besluit:

 

 

Art. 1.
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
b. WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
c. Wet WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
d. WAZ: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;
e. Wajong: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;
f. uitkering: uitkering in de zin van hoofdstuk II van de WAO, de hoofdstukken 6 en 7 van de Wet WIA, hoofdstuk 3 van de WAZ of hoofdstuk 1a of 3 van de Wajong of arbeidsondersteuning in de zin van hoofdstuk 2 van de Wajong;
g. uitkeringsgerechtigde: de persoon aan wie een uitkering ingevolge de WAO, de Wet WIA, de WAZ of de Wajong is toegekend;
h. aanvrager: de persoon die een uitkering als bedoeld in onderdeel f heeft aangevraagd;
i. correspondentieadres: een door de betrokkene gekozen adres voor het ontvangen van post dat afwijkt van het woonadres als bedoeld in artikel 1.1, aanhef en onder o, van de Wet basisregistratie personen.

 

Art. 2.
De aanvrager maakt met betrekking tot zijn aanvraag van uitkering gebruik van een formulier, beschikbaar gesteld door het UWV, waarop hij de gegevens vermeldt die voor de beoordeling van de aanvraag door het UWV noodzakelijk zijn. Het formulier wordt door de aanvrager ondertekend. Indien de aanvraag elektronisch wordt ingediend, vindt ondertekening plaats via DigiD.

 

Art. 3.
De aanvrager zorgt ervoor - voor zover dat in zijn vermogen ligt - dat het UWV in staat is om de juistheid en volledigheid van de gegevens die bij de aanvraag zijn verstrekt te onderzoeken.

 

Art. 4.
-1. De aanvrager en de uitkeringsgerechtigde voldoen aan een verzoek van het UWV of een daartoe schriftelijk door of vanwege het UWV gemachtigd persoon om ten behoeve van de uitvoering van de WAO, de Wet WIA, de WAZ en de Wajong:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.