Geschiedenis van dit protocol:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
02-11-2018 01-09-2018 Wijziging Stcrt. 2018, 61301 Stcrt. 2018, 61301
20-04-2018   Nieuwe regeling Stcrt. 2018, 21772 Stcrt. 2018, 21772

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op het bepaalde in de artikelen 34a, 35 en 36 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 2:22 en 2:23 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en 19a van de Wet overige OCW-subsidies;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hanteert bij het beoordelen van aanvragen om een intermediaire activiteit, waaronder een tolkvoorziening, vervoers- en computervoorziening in de werk- en onderwijssituatie, de uitgangspunten zoals weergegeven in het Protocol voorzieningen UWV, dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd.

 

Art. 2.
De Beleidsregels normbedragen voorzieningen UWV 2017 (Stcrt. 2017, 4913H) worden ingetrokken.

 

Art. 3.
De Beleidsregel intermediaire activiteiten (Stcrt. 2006, 147) wordt ingetrokken.

 

Art. 4.
De Beleidsregels UWV vergoeding computers in het regulier onderwijs (Stcrt. 2012, 26156) worden ingetrokken.

 

Art. 5.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit is geplaatst.

 

Art. 6.
Dit besluit wordt aangehaald als: Protocol voorzieningen UWV.

 

 

     Dit besluit wordt met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant geplaatst.

 

Amsterdam, 13 maart 2018
A. Paling,
voorzitter Raad van bestuur UWV

 

 

 

TOELICHTING
[13 maart 2018]

 

     Als een klant - naar het oordeel van het UWV - structureel functionele beperkingen heeft, kan het UWV hem voorzieningen toekennen op grond van de artikelen 34a, 35 en 36 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) of de artikelen 2:22 en 2:23 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong). De voorziening dient dan om het werk mogelijk te maken of te behouden. Het kan gaan om werk in een dienstbetrekking of om werk in zelfstandige arbeid.
     Ook kan het UWV een persoon op grond van artikel 19a van de Wet overige OCW-subsidies (WOOS) een voorziening verstrekken die hem in staat stelt om onderwijs te volgen.
     De bijlage bij dit besluit bevat de Beleidsregel Protocol voorzieningen UWV, hierna te noemen Protocol voorzieningen. In het Protocol voorzieningen zijn de bepalingen opgenomen met betrekking tot de inzet van de in deze beleidsregel opgenomen voorzieningen. Het gaat vooralsnog om de intermediaire activiteiten en de vervoers- en computervoorziening in de werk- en onderwijssituatie. Daarnaast wordt ingegaan op het beleid als een klant wil starten als zelfstandig ondernemer en (financiële) ondersteuning van het UWV nodig heeft.
     Het beleid met betrekking tot de intermediaire activiteiten, vervoers- en computervoorziening was in een aantal separate beleidsregels opgenomen. Het gaat om de Beleidsregels normbedragen voorzieningen UWV 2017, de Beleidsregel intermediaire activiteiten en de Beleidsregels UWV vergoeding computers in het regulier onderwijs. De beleidsuitgangspunten van deze drie beleidsregels zijn in het Protocol voorzieningen opgenomen. Zo wordt het aantal beleidsregels over de inzet van deze voorzieningen beperkt. Gelijktijdig is een aantal beleidsuitgangspunten geactualiseerd, waar mogelijk (administratief) vereenvoudigd en de tekst meer toegankelijk gemaakt.
     Voorts is er een splitsing aangebracht tussen het beleidsmatige deel en het cijfermatige deel van de Beleidsregels normbedragen voorzieningen UWV 2017. Door het splitsen van het beleidsmatige en cijfermatige deel onstaat een meer logische opbouw. Het cijfermatige deel is opgenomen in het nieuwe Besluit UWV normbedragen voorzieningen [lees: Normbedragenbesluit 2018, red.].
     Dit protocol bevat de beleidsmatige uitgangspunten van de in dit besluit opgenomen voorzieningen, te weten de intermediaire activiteiten, vervoers- en de computervoorziening in de werk- en onderwijssituatie.


Wijzigingen

     De volgende inhoudelijke wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van de Beleidsregels normbedragen voorzieningen UWV 2017:

- Algemeen:
     Een klant hoeft slechts bij de start van een dienstbetrekking en een leerling bij de start van een opleiding een aanvraag in te dienen voor de verstrekking van een voorziening. Als het UWV de voorziening toekent, dan kan de klant of leerling gedurende de gehele duur van de dienstbetrekking dan wel opleiding gebruikmaken van de betreffende voorziening.

- Reisafstand:
• Het UWV checkt de gemaakte reisafstand nog slechts op basis van één systeem, te weten de ANWB-routeplanner. Als deze reisafstand afwijkt van de gedeclareerde afstand, dan zal er geen tweede toets - op basis van het systeem van Falk - meer plaatsvinden. De ANWB-routeplanner is leidend.
• De reiskilometers worden niet langer per gemaakte enkele reis berekend, te weten van de woonplaats naar de plek van bestemming en de plek van bestemming naar de woonplaats. Hierbij gaat het om twee aparte berekeningen. Het UWV gaat uit van de reisafstand van de woonplaats naar de plek van bestemming, rondt dit aantal kilometers af naar boven op hele kilometers en vermenigvuldigt dit aantal kilomers met de factor 2.

- Teamtolk:
• Inzet van een teamtolk is mogelijk vanaf een opdrachtduur van ten minste één klokuur, dit was twee klokuren.
• Inzet van een teamtolk zonder voorafgaande toestemming van het UWV is ook in de onderwijssituatie mogelijk.

- Intermediaire activiteit:
     In het Protocol voorzieningen zijn de bepalingen rondom de inzet van een intermediaire dienstverlener zoals opgenomen in de Beleidsregel intermediaire activiteiten opgenomen. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen.

- Computervoorziening:
     In het Protocol voorzieningen zijn de bepalingen uit de Beleidsregels UWV vergoeding computers in het regulier onderwijs opgenomen. Met betrekking tot de verstrekking van computers in het onderwijs gelden de volgende wijzigingen:
• Omdat steeds vaker met lees- en schrijfonderwijs wordt gestart in groepen 1 en 2, kan tot verstrekking van een computer worden overgegaan als deze is geïndiceerd.
• Het beschikken over een computer (desktop, laptop of tablet) wordt als algemeen gebruikelijk gezien. Om deze reden wordt er geen computer meer verstrekt bij het volgen van onderwijs op een ROC en MBO op niveau 1 en 2.
• Voor scholen in het basisonderwijs (groep 1 tot en met 8) en voortgezet onderwijs (klas 1 tot en met 4) die hun leerlingen voorschrijven dat zij de beschikking moeten hebben over een eigen computer, wordt evenmin meer een computer verstrekt. Er geldt een overgangsbepaling voor leerlingen die al over een computer van het UWV beschikken. Zij krijgen - ter overbrugging - nadat het protocol van kracht is geworden nog eenmaal de beschikking over een door het UWV verstrekte computer.
     Eenzelfde handelwijze geldt ook voor leerlingen die onderwijs volgen op een ROC/MBO in niveau 1 en 2. Voor hen gaat gelden dat een computer als algemeen gebruikelijk wordt beschouwd. Gaat het om een eerste vervangingsvraag op of na de datum waarop dit protocol van toepassing is, dan verstrekt het UWV deze nog. Op een tweede vervangingsvraag zal het UWV geen computer meer verstrekken.

 

A. Paling,
voorzitter Raad van bestuur UWV

 

 

Voor de bijlage zie Staatscourant 2018, 61301, red.