Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

REGELS  VRIJWILLIGE  VERZEKERING  WET  WIA  2007
 
 

29 maart 2007, Stcrt. 2007, 97
Inwerkingtreding: 25 mei 2007
(T.a.v. artt. 21a Wet WIA en 73:2 Wfsv)

 

 

 

 
29 maart 2007

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 21a van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) en artikel 73, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv);

    Besluit:

 

 

HOOFDSTUK  I

Begripsomschrijvingen

 

Art. 1.
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de wet: de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
b. vrijwillige verzekering: de vrijwillige verzekering op grond van hoofdstuk 2 van de wet;
c. UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

 

 

HOOFDSTUK  II

Aanmelding

 

Art. 2.
Een verzoek om toelating tot de vrijwillige verzekering geschiedt met gebruikmaking van een door het UWV ter beschikking gesteld aanvraagformulier.

 

Art. 3.
-1. De persoon, bedoeld in artikel 18, eerste lid, onderdeel b, van de wet, legt bij aanmelding voor de vrijwillige verzekering bij het UWV een verklaring over waaruit ten genoegen van het UWV blijkt wie de werkgever van betrokkene in het buitenland was, naar welk loon betrokkene in het buitenland verplicht verzekerd was en wanneer de verzekering van betrokkene daar eindigde.
-2. Bij de aanmelding voor de vrijwillige verzekering van degene die is bedoeld in artikel 18, tweede lid, onderdeel b en c, van de wet wordt een verklaring overgelegd waaruit ten genoegen van het UWV blijkt welke nationaliteit betrokkene bezit, welke werkzaamheden hij verricht en door welke organisatie hij wordt uitgezonden.

 

Art. 4.
De termijn van vier weken, genoemd in artikel 19, eerste lid en tweede lid, van de wet, wordt gerekend aan te vangen voor degene die binnen de daarvoor vastgestelde termijn een aanvraag om uitkering krachtens de Werkloosheidswet heeft gedaan en op wiens aanvraag afwijzend is beslist, met ingang van de dag na die waarop hij redelijkerwijze van de desbetreffende beschikking heeft kunnen kennisnemen.

 

 

HOOFDSTUK  III

Aanvang en einde vrijwillige verzekering

 

Art. 5.
Het UWV geeft van de op de aanvraag genomen beslissing schriftelijk kennis aan de

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wet WIA | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x