WET van 17 december 1997, Stb. 1997, 660, tot aanpassing van wetgeving aan de invoering van het geregistreerd partnerschap in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Aanpassingswet geregistreerd partnerschap) (wijzigt art. 3 Wik)

WET van 24 december 1997, Stb. 1997, 789, tot nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende wijziging/intrekking van de Wet Werkloosheidsvoorziening, eenvormige definiëring van de term gezamenlijke huishouding en technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1997) (wijzigt art. 3 Wik)

WET van 22 januari 1998, Stb. 1998, 59, houdende een afzonderlijke inkomensvoorziening voor kunstenaars (Wet inkomensvoorziening kunstenaars) (wijzigt artt. 9, 10 en 11 Wik)

WET van 2 april 1998, Stb. 1998, 205, houdende technische verbeteringen in de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, in de Algemene bijstandswet, in de Wet op de ondernemingsraden en in de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (wijzigt artt. 1, 4, 6, 9, 19 en 26 Wik)

BESLUIT van 23 september 1998, Stb. 1998, 578, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, alsmede van het Uitvoeringsbesluit Wik (t.a.v. art. 54 Wik)

REGELING van 15 december 1998, Stcrt. 1998, 242, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, per 1 januari 1999 (wijzigt artt. 9, 10 en 47 Wik)

WET van 24 december 1998, Stb. 1998, 742, tot nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1998) (wijzigt artt. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 10a, 11, 14, 16, 17, 24, 48 en 49 Wik)

REGELING van 28 juni 1999, Stcrt. 1999, 122, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, per 1 juli 1999 (wijzigt artt. 9, 10 en 47 Wik)

REGELING van 7 december 1999, Stcrt. 1999, 243, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, per 1 januari 2000 (wijzigt artt. 9, 10 en 11 Wik)

WET van 15 december 1999, Stb. 1999, 564, houdende verbetering van een aantal wetten (Veegwet SZW 1999) (wijzigt art. 32 Wik)

WET van 22 december 1999, Stb. 1999, 595, tot wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met het uitsluiten van het recht op een socialeverzekeringsuitkering bij vrijheidsontneming en het openstellen van socialezekerheidsregelingen in die gevallen waarin de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt (Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden) (wijzigt art. 5 Wik)

REGELING van 26 juni 2000, Stcrt. 2000, 123, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, per 1 juli 2000 (wijzigt artt. 9 en 10 Wik)

WET van 5 juli 2000, Stb. 2000, 299, tot wijziging van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars teneinde kunstenaars met een eigen woning niet langer van een beroep op de Wet inkomensvoorziening kunstenaars uit te sluiten (wijzigt artt. 2, 2a, 4 (2x), 4a, 6, 8, 9, 10, 10a, 12, 15, 16, 43, 44, 45 en 47 (2x) Wik)

REGELING van 20 oktober 2000, Stcrt. 2000, 209, tot wijziging van bedragen, genoemd in artikel 4 van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, per 11 oktober 2000 (wijzigt art. 4 Wik)

WET van 23 november 2000, Stb. 2000, 496, tot invoering van de Vreemdelingenwet 2000 en daarmee verband houdende wijziging van diverse wetten alsmede intrekking van de Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf (Invoeringswet Vreemdelingenwet 2000) (wijzigt art. 5 (2x) Wik)

REGELING van 13 december 2000, Stcrt. 2000, 245, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, per 1 januari 2001 (wijzigt artt. 4, 9, 10 en 11 Wik)

REGELING van 26 juni 2001, Stcrt. 2001, 122, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, per 1 juli 2001 (wijzigt artt. 4, 9, 10 en 11 Wik)

WET van 14 september 2001, Stb. 2001, 426, tot wijziging van de Abw in verband met het vrijlaten van de individuele uitkeringen in het kader van de tegoeden Tweede Wereldoorlog, alsmede wijziging van de Abw, de Ioaw, de Ioaz en de Wik in verband met een aantal andere technische aanpassingen (wijzigt art. 10a Wik)

WET van 27 september 2001, Stb. 2001, 481, tot aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Aanpassingswet euro) (wijzigt artt. 2a en 17 Wik)

WET van 29 november 2001, Stb. 2001, 625, tot invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) (wijzigt artt. 15, 33 en 36 Wik)

REGELING van 11 december 2001, Stcrt. 2001, 244, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, per 1 januari 2002 (wijzigt artt. 4, 9, 10 en 11 Wik)

REGELING van 1 juli 2002, Stcrt. 2002, 124, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, per 1 juli 2002 (wijzigt artt. 4, 9, 10 en 11 Wik)

REGELING van 11 december 2002, Stcrt. 2002, 241, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, per 1 januari 2003 (wijzigt artt. 4, 9, 10 en 11 Wik)

WET van 6 februari 2003, Stb. 2003, 56, houdende aanpassing van enkele wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur (wijzigt art. 33 Wik)

REGELING van 19 maart 2003, Stcrt. 2003, 56, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, per 1 april 2003 (wijzigt artt. 4, 9, 10 en 11 Wik)

REGELING van 24 juni 2003, Stcrt. 2003, 119, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, per 1 juli 2003 (wijzigt artt. 4, 9 en 10 Wik)

WET van 9 oktober 2003, Stb. 2003, 376, houdende invoering van de Wet werk en bijstand (Invoeringswet Wet werk en bijstand) (wijzigt artt. 2, 2a, 3, 5, 8, 10, 12, 18, 18a, 18b, 18c, 18d, 19a, 20, 23, 23a, 23b, 23c, 23d, 23e, 23f, 23g, 23h, 23i, 24, 30, 32, 47, 48, 49 en 50 Wik)

REGELING van 11 december 2003, Stcrt. 2003, 247, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, per 1 januari 2004 (wijzigt artt. 4, 9, 10 en 11 Wik)

WET van 19 december 2003, Stb. 2003, 544, tot wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2003) (wijzigt art. 12 Wik)

REGELING van 24 maart 2004, Stcrt. 2004, 62, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, per 1 april 2004 (wijzigt artt. 4, 9 en 10 Wik)

WET van 22 april 2004, Stb. 2004, 306, houdende regeling van de aanspraak op, de toegang tot en de bekostiging van jeugdzorg (Wet op de jeugdzorg) (wijzigt art. 5 Wik)

WET van 24 juni 2004, Stb. 2004, 300, tot wijziging en aanvulling van de Wet op de identificatieplicht, het Wetboek van Strafrecht, de Algemene wet bestuursrecht, de Politiewet 1993 en enige andere wetten in verband met de invoering van een identificatieplicht van burgers ten opzichte van ambtenaren van politie aangesteld voor de uitvoering van de politietaak en van toezichthouders (Wet op de uitgebreide identificatieplicht) (wijzigt art. 15 Wik)

REGELING van 28 juni 2004, Stcrt. 2004, 123, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, per 1 juli 2004 (wijzigt artt. 4, 9 en 10 Wik)

WET van 9 juli 2004, Stb. 2004, 363, houdende wijziging van de Wet werk en bijstand en enige andere wetten in verband met een aantal technische verbeteringen en het herstel van enkele omissies in de Invoeringswet Wet werk en bijstand (wijzigt artt. 3, 4, 6, 8, 9, 10, 19a, 20, 23d, 29, 31, 35 en 50 Wik)

WET van 23 december 2004, Stb. 2004, 717, tot vaststelling van een nieuwe regeling inzake inkomensvoorziening voor kunstenaars (Wet werk en inkomen kunstenaars) (trekt Wik in)

BESLUIT van 23 december 2004, Stb. 2004, 718, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet werk en inkomen kunstenaars alsmede vaststelling van het tijdstip, bedoeld in artikel 78a, eerste lid, van genoemde wet

WET van 6 oktober 2005, Stb. 2005, 530, tot aanpassing van bijzondere wetten aan de Wet dualisering gemeentebestuur (Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden) (wijzigt art. 37 Wik)