Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
22-09-2004   Intrekking Stcrt. 2004, 180 Stcrt. 2004, 180
11-06-1998   Nieuwe regeling Stcrt. 1998, 105 Stcrt. 1998, 105

 

 

3 juni 1998/nr. FEZ/BK/98/2557
Directie Financieel-Economische Zaken

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikelen 3, eerste lid, en 9 van de Kaderwet SZW-subsidies;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. Wik: de Wet inkomensvoorziening kunstenaars;
b. minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
c. centrumgemeente: een gemeente die ingevolge artikel 19, vijfde lid, van de Wik is aangewezen.

 

Art. 2.
-1. De minister verstrekt op of omstreeks 1 juli 1998 aan een centrumgemeente eenmalig een uitkering voor de invoering van de Wik.
-2. De minister stelt de uitkering voor de centrumgemeente vast op het bedrag dat is opgenomen in de bijlage die behoort bij deze regeling.
-3. Voor zover dit het gevolg is van gemeentelijke herindeling kan de minister:
a. de bedragen die zijn opgenomen in de bijlage herzien; en
b. een aanvullende uitkering verlenen, dan wel een reeds betaalde uitkering terugvorderen.

 

Art. 3.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 

Art. 4.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling eenmalige uitkering invoeringskosten Wik.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

’s-Gravenhage, 3 juni 1998.
De Minister voornoemd,
A.P.W. Melkert

 

 

 

TOELICHTING
[3 juni 1998]

 

     Ten behoeve van de invoering van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars (Wik) is eenmalig een bedrag beschikbaar gesteld van ƒ12 miljoen als tegemoetkoming aan de centrumgemeenten voor de invoeringskosten. Van het ter beschikking gestelde bedrag wordt ƒ8 miljoen gelijkelijk verdeeld over de centrumgemeenten. De resterende ƒ4 miljoen wordt over de centrumgemeenten verdeeld naar evenredigheid van de aantallen periodieke algemenebijstandsuitkeringen aan personen jonger dan 65 jaar, per ultimo 1995, overeenkomstig de aan het Centraal Bureau voor de Statistiek gedane opgave.
     Het staat de centrumgemeenten vrij de ter beschikking gestelde middelen in verband met de invoering van de Wik naar eigen inzicht te besteden. Denkbaar is onder andere om de uitkering te besteden aan bijvoorbeeld voorlichting, scholing van eigen personeel of ontwikkeling/aanpassing van automatiseringsprogramma’s.
     Wegens de algemene verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur voor de uitvoering van de Wik ligt het niet in de rede om in deze regeling nadere voorwaarden te stellen aan de besteding van middelen die ter beschikking worden gesteld voor de invoering van deze wet.
     Het is niet geheel uit te sluiten dat tengevolge van gemeentelijke herindeling de bedragen die zijn opgenomen in de bijlage die bij deze regeling behoort, worden herzien en dat op basis van deze herziene bedragen een aanvullende uitkering wordt verleend, dan wel een reeds betaalde uitkering wordt teruggevorderd. In artikel 2, derde lid, van de regeling is hierover een bepaling opgenomen. Naar verwachting zal deze bepaling niet behoeven te worden toegepast.

 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A.P.W. Melkert.

 

 

 

BIJLAGE

 

Verdeling invoeringskosten over 39 Wik-gemeenten:

Volgnummer Naam centrumgemeente Bedrag per Wik-regio
drempel aandeel totaal
1 Alkmaar ƒ205 128,- ƒ47 338,- ƒ252 466,-
2 Almere ƒ205 128,- ƒ68 198,- ƒ273 326,-
3 Amersfoort ƒ205 128,- ƒ82 581,- ƒ287 709,-
4 Amsterdam ƒ205 128,- ƒ591 324,- ƒ796 452,-
5 Apeldoorn ƒ205 128,- ƒ79 924,- ƒ285 052,-
6 Arnhem ƒ205 128,- ƒ243 974,- ƒ449 102,-
7 Assen ƒ205 128,- ƒ26 748,- ƒ231 876,-
8 Breda ƒ205 128,- ƒ117 179,- ƒ322 307,-
9 Delfzijl ƒ205 128,- ƒ27 533,- ƒ232 661,-
10 Den Helder ƒ205 128,- ƒ32 521,- ƒ237 649,-
11 Doetinchem ƒ205 128,- ƒ30 108,- ƒ235 237,-
12 Dordrecht ƒ205 128,- ƒ83 726,- ƒ288 854,-
13 Eindhoven ƒ205 128,- ƒ156 045,- ƒ361 173,-
14 Emmen ƒ205 128,- ƒ34 933,- ƒ240 061,-
15 Enschede ƒ205 128,- ƒ148 473,- ƒ353 601,-
16 Goes ƒ205 128,- ƒ18 161,- ƒ223 290,-
17 Gouda ƒ205 128,- ƒ40 927,- ƒ246 055,-
18 Groningen ƒ205 128,- ƒ146 657,- ƒ351 786,-
19 Haarlem ƒ205 128,- ƒ72 589,- ƒ277 717,-
20 Harderwijk ƒ205 128,- ƒ13 018,- ƒ218 146,-
21 Hilversum ƒ205 128,- ƒ35 898,- ƒ241 026,-
22 Hoogeveen ƒ205 128,- ƒ17 565,- ƒ222 693,-
23 Hoorn ƒ205 128,- ƒ30 975,- ƒ236 103,-
24 Leeuwarden ƒ205 128,- ƒ79 695,- ƒ284 823,-
25 Leiden ƒ205 128,- ƒ59 325,- ƒ264 454,-
26 Maastricht ƒ205 128,- ƒ188 647,- ƒ393 775,-
27 Middelburg ƒ205 128,- ƒ25 431,- ƒ230 559,-
28 Rotterdam ƒ205 128,- ƒ542 833,- ƒ747 961,-
29 ’s-Gravenhage ƒ205 128,- ƒ297 248,- ƒ502 376,-
30 ’s-Hertogenbosch ƒ205 128,- ƒ99 663,- ƒ304 792,-
31 Smallingerland ƒ205 128,- ƒ51 263,- ƒ256 391,-
32 Sneek ƒ205 128,- ƒ25 366,- ƒ230 494,-
33 Terneuzen ƒ205 128,- ƒ16 632,- ƒ221 761,-
34 Tiel ƒ205 128,- ƒ27 761,- ƒ232 890,-
35 Tilburg ƒ205 128,- ƒ81 698,- ƒ286 826,-
36 Utrecht ƒ205 128,- ƒ182 899,- ƒ388 027,-
37 Veendam ƒ205 128,- ƒ37 402,- ƒ242 531,-
38 Venlo ƒ205 128,- ƒ79 637,- ƒ284 766,-
39 Zwolle ƒ205 128,- ƒ58 107,- ƒ263 235,-
         
  Totaal Nederland ƒ8 mln ƒ4 mln ƒ12 mln