Geschiedenis van deze bekendmaking:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2007   Intrekking Stb. 2006, 625 Stb. 2006, 645
01-10-2002   Nieuwe regeling Stcrt. 2002, 187 Stcrt. 2002, 187

 

 

25 september 2002/CFI/BGS/GGE-2002/108960

     Op grond van artikel 2.3.2, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs maakt de minister in september bekend welke rijksbijdrage ten behoeve van de inburgering nieuwkomers voor de gemeenten voor het daaropvolgende jaar wordt verstrekt. De bedragen treft u in onderstaand overzicht aan. De berekeningswijze wordt in de toelichting die na het overzicht is opgenomen nader uitgewerkt. De rijksbijdrage inburgering nieuwkomers 2003 [in euro's, red.] luidt per gemeente als volgt:

 

[Zie voor het overzicht Staatscourant 2002, 187, red.]

 

 

TOELICHTING

op de rijksbijdrage 2003

 

Berekening van het budget


     Het budget 2003 wordt verdeeld op basis van de prestaties die gemeenten hebben geleverd in het jaar 2001. Hierbij zijn volgens het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers twee grootheden van belang: het aantal door de gemeente afgegeven beschikkingen en het aantal door de educatie-instelling afgegeven verklaringen (in verhouding tot het totale aantal afgegeven beschikkingen en verklaringen). Het bedrag per gemeente wordt berekend aan de hand van de volgende formule:
[(a : b) x c + (d : e) x f].

a: het aantal door de gemeente ontvangen afschriften van de verklaringen die in 2001 zijn uitgereikt;
b: het totaal in 2001 ontvangen afschriften van de verklaringen (landelijk);
c: het bedrag gerelateerd aan de maatstaf verklaringen;
d: het aantal door de gemeente in 2001 afgegeven beschikkingen;
e: het totaal in 2001 afgegeven beschikkingen (totaal op landelijk niveau);
f: het bedrag gerelateerd aan de maatstaf beschikkingen.

     Met andere woorden: elke gemeente wordt bekostigd naar rato van haar prestaties in het landelijk totaal over het jaar 2001.

     Zoals in de Circulaire DSB/LB-993529 van 22 september 1999 van het ministerie van VWS is meegedeeld, is het bedrag dat beschikbaar wordt gesteld voor de maatstaf beschikkingen vastgesteld op 30% van de inburgeringsbudgetten van OCW en VWS en het bedrag dat beschikbaar wordt gesteld voor de maatstaf verklaringen vastgesteld op 70% van de inburgeringsbudgetten van OCW en VWS. Deze verdeling geldt ook voor 2003.
     Voor alle duidelijkheid: het betreft het verdelen van het budget over beschikkingen en verklaringen. Hiermee wordt geen uitspraak gedaan over de kosten die met de welzijns- of onderwijscomponent gemoeid zijn, dan wel over de bedragen die voor educatie of de integratie van minderheden kunnen worden gereserveerd. Voor het verdelen van het gereserveerde bedrag over educatie en integratie van minderheden wordt de verhouding tussen het educatie- respectievelijk welzijnsdeel en de totale rijksbijdrage gehanteerd. Voor 2003 bedraagt dat 65% voor de educatie en 35% voor de integratie van minderheden.

 

Wijziging Bekostigingsbesluit


     Zoals in de toelichting bij de publicatie van de rijksbijdrage inburgering 2002 al werd aangekondigd, zou het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers worden gewijzigd. Deze wijziging heeft inmiddels plaatsgevonden. Het betreft artikel 4 en is erop gericht om de verdeling van het budget op basis van gewaarmerkte gegevens te doen plaatsvinden in plaats van voorlopige gegevens, zoals dat tot 2002 was geregeld in artikel 4 van dat besluit. Voor de verdeling is gebruik gemaakt van de gegevens zoals die door de gemeenten vóór 1 juli 2002 zijn ingezonden. De gegevens zijn voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, afgegeven door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Er vindt dientengevolge ook geen bijstelling achteraf meer plaats zoals dat de laatste jaren gebruikelijk was.

 

Verrekening voorschot VVTV-ers ¹


     In 2001 heeft een groot aantal gemeenten een beroep gedaan op de Regeling voorschotten in verband met uitbreiding van de doelgroep voor inburgering nieuwkomers (zie Uitleg Gele Katern, nr. 19 van 5 september 2001). De in dit verband toegekende voorschotten zullen in de jaren 2003, 2004 en 2005 worden verrekend met de voor deze jaren vastgestelde rijksbijdrage op basis van de definitieve gegevens. De verrekeningspercentages voor deze jaren bedragen respectievelijk 30%, 50% en 20% van het toegekende voorschot. In het bijgaande overzicht is de stand van zaken met betrekking tot de verrekening tevens weergegeven.

1. VVTV-ers: houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf, red.

 

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
namens deze,
A.J. Degens, hoofddirecteur Cfi
.