Geschiedenis van deze bekendmaking:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2007   Intrekking Stb. 2006, 625 Stb. 2006, 645
01-10-2002   Nieuwe regeling Stcrt. 2003, 211 Stcrt. 2003, 211

 

 

27 oktober 2003/Nr. Dds 5251942

     Op grond van artikel 4, vierde lid, van het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers en het Besluit van 28 oktober 2002, houdende de herindeling van de ministeriële taak met betrekking tot het verstrekken van rijksbijdragen aan gemeenten ten behoeve van de inburgering van nieuwkomers en oudkomers, Stb. 2002, 548 [artikel 2.3.2, eerste lid, Wet educatie en beroepsonderwijs, red.], maakt de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie jaarlijks bekend welke rijksbijdrage ten behoeve van de inburgering nieuwkomers voor de gemeenten voor het daaropvolgende jaar wordt verstrekt. De bedragen treft u in onderstaand overzicht aan. De berekeningswijze wordt in de toelichting, die bij het overzicht is opgenomen, nader uitgewerkt. De rijksbijdrage inburgering nieuwkomers 2004 [in euro's, red.] luidt per gemeente als volgt:

 

[Zie voor het overzicht Staatscourant 2003, 211, red.]

 

 

TOELICHTING

 

Berekening van het budget


     Voor de inburgering van nieuwkomers voor het jaar 2004 is uit begrotingsmiddelen €|110 000 000,- beschikbaar. Een bedrag van €|5 474 888,- wordt verrekend met die gemeenten die in het kader van de Regeling voorschotten in verband met de uitbreiding van de doelgroep voor inburgering nieuwkomers van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (zie Uitleg Gele Katern, nr. 19 van 5 september 2001) reeds een voorschot hebben ontvangen. Dit geld is naast de begrotingsmiddelen beschikbaar voor de bijdrage in het kader van de Wet inburgering nieuwkomers.
     Het budget 2004 wordt verdeeld op basis van de prestaties die de gemeenten hebben geleverd in het jaar 2002. Hierbij zijn volgens het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers twee grootheden van belang: het aantal door de gemeente afgegeven beschikkingen en het aantal door de educatie-instelling afgegeven verklaringen (in verhouding tot het totale aantal afgegeven beschikkingen en verklaringen). Het bedrag per gemeente wordt berekend aan de hand van de volgende formule:
[(a : b) x c + (d : e) x f].
• a: het aantal door de gemeente ontvangen afschriften van de verklaringen die in 2002 zijn uitgereikt;
• b: het totaal in 2002 ontvangen afschriften van de verklaringen (landelijk);
• c: het bedrag gerelateerd aan de maatstaf verklaringen;
• d: het aantal door de gemeente in 2002 afgegeven beschikkingen;
• e: het totaal in 2002 afgegeven beschikkingen (totaal op landelijk niveau);
• f: het bedrag gerelateerd aan de maatstaf beschikkingen.
     Met andere woorden: elke gemeente wordt bekostigd naar rato van haar prestaties in het landelijk totaal over het jaar 2002.

     Het bedrag dat in het jaar 2004 beschikbaar wordt gesteld voor de maatstaf "beschikkingen" is voor zowel het educatie- als welzijnsdeel vastgesteld op 30% van het inburgeringsbudget van het ministerie van Justitie. Het bedrag dat in het jaar 2004 beschikbaar wordt gesteld voor de maatstaf "verklaringen" is voor zowel het educatie- als welzijnsdeel vastgesteld op 70% van het inburgeringsbudget van Justitie.

 

Verrekening voorschot VVTV-ers ¹


     In 2001 heeft een groot aantal gemeenten een beroep gedaan op de Regeling voorschotten in verband met uitbreiding van de doelgroep voor inburgering nieuwkomers. De in dit verband toegekende voorschotten zullen in de jaren 2003, 2004 en 2005 worden verrekend met de voor deze jaren vastgestelde rijksbijdrage. De verrekeningspercentages voor deze jaren bedragen respectievelijk 30%, 50% en 20% van het toegekende voorschot. In het bijgaande overzicht is de stand van zaken met betrekking tot de verrekening tevens weergegeven.
     Gelet op het Mandaatbesluit Cfi van 16 september 2003, gepubliceerd in de Staatscourant van 24 oktober 2003, nr. 206, pag. 10, is de Cfi [Centrale Financiën Instellingen, red.] bevoegd om namens de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie deze publicatie te ondertekenen.

1. VVTV-ers: houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf, red.

 

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,
namens deze,
H.G.M. van Oldeniel, hoofddirecteur Cfi
.