Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2004   Intrekking Stcrt. 2003, 252 Stcrt. 2003, 252
09-11-2001   Nieuwe regeling Stcrt. 2001, 216 Stcrt. 2001, 216

 

 

1 november 2001/DSB/LB 2220843

     De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Handelende mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en in overeenstemming met de Minister voor Grotesteden- en Integratiebeleid;
     Gelet op artikel 6 van het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het schriftelijk verslag, bedoeld in artikel 6 van het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers, wordt ingericht conform de vragenlijst in de bijlage.

 

Art. 2.
Deze regeling treedt inwerking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 

Art. 3.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling gemeentelijk verslag inburgeringsactiviteiten.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.¹

1. Raadpleeg voor de bijlage Staatscourant 2001, 216, red.

 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
M. Vliegenthart
.

 

 

 

TOELICHTING
[1 november 2001]

 

Wettelijk kader


     Uit hoofde van de Wet inburgering nieuwkomers (Win) en het daarop gebaseerde Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers (BIN) ontvangen gemeenten jaarlijks een rijksbijdrage ten behoeve van de inburgering van nieuwkomers. Het college van burgemeester en wethouders van een gemeente die een bijdrage heeft ontvangen, is verplicht jaarlijks aan het Rijk een schriftelijk verslag toe te zenden van de activiteiten waarvoor de rijksbijdrage is verstrekt. In artikel 6 van het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers is bepaald dat bij ministeriële regeling voorschriften worden gegeven voor de inrichting van het schriftelijk verslag over de activiteiten waarvoor een rijksbijdrage is verstrekt. De onderhavige regeling strekt daartoe.
     In de afgelopen jaren is de vragenlijst ontwikkeld tot haar huidige vorm, mede aan de hand van het vrijwillige gebruik dat gemeenten tot nu toe hebben gemaakt van eerdere versies van de vragenlijst. Vanaf de datum van inwerkingtreding van deze regeling moet het schriftelijk verslag met behulp van de vragenlijst worden opgesteld. Dat geldt dus ook voor de verslagen over het jaar 2000 die vóór de datum van inwerkingtreding nog niet waren ingediend.

 

Inhoud vragenlijst


     De vragenlijst is geheel afgeleid van de voorschriften in de Win en van artikel 7 van het Uitvoeringsbesluit inburgering nieuwkomers.
     Voor de beantwoording van een aantal vragen zijn gemeenten afhankelijk van de Regionale Opleidingen Centra (ROC’s). Zij moeten hiervoor de gegevens aanleveren. Om te voorkomen dat er vragen zouden worden gesteld waarvoor de Regionale Opleidingen Centra de gegevens niet hoeven te registreren, heeft overleg plaatsgehad met de Bve Raad [middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, red.] over de gegevensleverantie. Ook heeft er afstemming plaatsgevonden met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
     Cohortrapportages geven de meeste informatie over de effectiviteit van het inburgeringsbeleid. De vragenlijsten die in de afgelopen jaren ten behoeve van het inhoudelijk verslag zijn ingevuld, waren dan ook opgebouwd als cohortrapportage. Er wordt uiteraard gevraagd naar de resultaten in het verslagjaar, maar de resultaten kunnen zijn behaald met nieuwkomers die al vóór het verslagjaar meldingsplichtig waren geworden. Daarom bevatten de meeste vragen een aantal kolommen met jaaraanduidingen (jaar t-1 en jaar t) die betrekking hebben op het jaar waarin een nieuwkomer meldingsplichtig werd. Door alle nieuwkomers te koppelen aan een jaar wordt inzicht mogelijk in de doorstroom in de tijd en kunnen cohortrapportages worden afgeleid.

 

Ontwikkelingen


     Zoals aangekondigd in de Voortgangsrapportage Inburgering (Kamerstukken II 1999-2000, 27 083, nr. 2) is een Taskforce Inburgering ingesteld, die onder meer tot opdracht heeft de registratie- en monitoringsfunctie te verbeteren. Uit de tussenrapportage hierover van de taskforce aan de verantwoordelijke bewindslieden blijkt dat er onder gemeenten kritiek leeft over de wijze waarop de afgelopen periode gegevens zijn verzameld door het Rijk ten behoeve van de jaarverslaglegging. Deze kritiek is nadrukkelijk in overweging genomen.
     Aanvankelijk bestond daarom het voornemen om - ook mede naar aanleiding van de (kritische) rapportages van de Taskforce Inburgering - de vragenlijst anders in te richten dan u gewend was met de voorgaande vragenlijsten. Hiervoor is uiteindelijk niet gekozen om een tweetal redenen:
     Ten eerste is de Taskforce Inburgering nog volop bezig met het opzetten van een nieuw registratie- en monitoringssysteem. De daaruit voortvloeiende veranderingen worden naar verwachting voor de verantwoording van 2002 geldig. In de tussentijd (verantwoording 2000 en 2001) de vragenlijst veranderen, maakt de verantwoording onnodig complexer.
     Ten tweede is ook van belang dat op basis van de ingevulde vragenlijsten goede analyses mogelijk zijn. Dat kan alleen als de vragenlijsten zoveel mogelijk over de jaren overeenkomen.

 

Termijnen


     Ten tijde van de bekendmaking van deze regeling hebben gemeenten in afwachting van de vragenlijst nog geen verslag ingediend over het jaar 2000. De bijgevoegde vragenlijst geeft de gemeente de mogelijkheid om het verslag in te leveren. Deze verbeterde vragenlijst geldt voor meerdere jaren en blijft identiek (in ieder geval voor de verantwoording van het jaar 2000 en 2001).
     Volgens artikel 6 van het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers brengen gemeenten het schriftelijk verslag uit binnen zes maanden na afloop van het jaar waarvoor de rijksbijdrage is verstrekt. Deze termijn is voor het verslag over 2000 inmiddels verstreken. Gemeenten kunnen voor het jaar 2000 het schriftelijk verslag uiterlijk 11 januari 2002 indienen met gebruikmaking van de in de bijlage opgenomen vragenlijst 2000. Voor de verslaglegging 2001 geldt dat de bijgevoegde vragenlijst 2001 ingediend moet zijn op 1 juli 2002.

 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
M. Vliegenthart
.