Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet inburgering nieuwkomers
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 31 december 2005

 

REGELING  INHOUDELIJK  VERSLAG  NIEUWKOMERS  2004

Vervallen
m.i.v. 1 januari 2006
(art. 2 Rivn05)

 
 

19 december 2003, Stcrt. 2003, 252
Inwerkingtreding: 1 januari 2004
(T.a.v. art. 6 Bin)

 

 

 

 
REGELING van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 19 december 2003,  nr. DDS 526 0769

     De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie;
     Gelet op artikel 6 van het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het schriftelijk verslag, bedoeld in artikel 6 van het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers, wordt ingericht overeenkomstig de vragenlijst in de bij deze regeling behorende bijlage.

 

Art. 2.
De Regeling gemeentelijk verslag inburgeringsactiviteiten wordt ingetrokken.

 

Art. 3.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.

 

Art. 4.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling inhoudelijk verslag nieuwkomers 2004.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting en met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

 

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,
M.C.F. Verdonk
.

 

 

 

TOELICHTING
[19 december 2003]

 

     Op grond van artikel 16 van de Wet inburgering nieuwkomers en het daarop gebaseerde Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers ontvangen gemeenten jaarlijks een rijksbijdrage ten behoeve van de inburgering van nieuwkomers.
     Artikel 6 van genoemd besluit bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders jaarlijks vůůr 1 juli van het jaar volgend op het jaar waarvoor de rijksbijdrage is verstrekt, aan Onze Minister een schriftelijk verslag zendt over de activiteiten waarvoor de rijksbijdrage is verstrekt. Voorts bepaalt artikel 6 dat bij ministeriŽle regeling voorschriften worden gegeven voor de inrichting van het verslag. Deze regeling strekt daartoe.
     De wijziging van de vragenlijst ten opzichte van voorgaande jaren is het gevolg van de harmonisering van de gemeentelijke rapportages over inburgering. Vanaf 2005 zullen gemeenten geÔntegreerd rapporteren over oudkomers en nieuwkomers middels de monitor inburgering. De vragen die nu in 2004 over nieuwkomers worden gesteld, zijn dezelfde vragen die in de monitor inburgering over 2005 worden gesteld. Gemeenten doen op deze manier al ervaring op met de vragenlijst voordat de monitor inburgering integraal wordt gebruikt.
     Daarnaast is de onderhavige vragenlijst een vereenvoudiging ten opzichte van de vragenlijst van voorgaande jaren. Dit draagt bij aan de verlichting van de administratieve lasten voor gemeenten en zal naar verwachting de kwaliteit van de gemeentelijke rapportages doen toenemen.
     Gelet hierop wordt de Regeling gemeentelijk verslag inburgeringsactiviteiten ingetrokken.
     In artikel 1, eerste lid, onderdeel b van het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers staat dat met "Onze Minister" wordt bedoeld: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, voor zover het betreft de rijksbijdrage voor educatieve programmaís, bedoeld in artikel 2.3.1, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, en Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor zover het betreft de rijksbijdrage, bedoeld in artikel 16 van de Wet inburgering nieuwkomers.
     Met ingang van 1 januari 2003 heeft echter een herverdeling van ministeriŽle taken plaatsgevonden.
     Op grond van het Koninklijk besluit van 28 oktober 2002, houdende de herindeling van de ministeriŽle taak met betrekking tot het verstrekken van de rijksbijdragen aan gemeenten ten behoeve van de inburgering van nieuwkomers en oudkomers is de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie belast met:
a. het aan de gemeenten verstrekken van een rijksbijdrage als bedoeld in artikel 2.3.1, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs voor zover deze taak vůůr 1 januari 2003 was opgedragen aan Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;
b. het aan de gemeenten verstrekken van een rijksbijdrage als bedoeld in artikel 16 van de Wet inburgering nieuwkomers voor zover deze taak vůůr 1 januari 2003 was opgedragen aan Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
     In artikel 1, eerste lid, onderdeel b, en in alle andere artikelen van het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers dient op grond van het genoemde koninklijk besluit "Onze Minister" te worden gelezen als: Onze Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie. Gelet hierop wordt deze ministeriŽle regeling vastgesteld door de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie.

 

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,
M.C.F. Verdonk
.

 

 

 

Inhoudelijk verslag nieuwkomers 2004

 

Het inhoudelijk verslag nieuwkomers 2004 bestaat uit vijf delen:
1. Instroom en bereik nieuwkomers.
2. Overeenkomsten en trajecten.
3. Kenmerken deelnemers.
4. Afronding en uitval.
5. Toetsresultaten.

 

1. Instroom en bereik nieuwkomers


1a. Aantal meldingsplichtige nieuwkomers
Aantal nieuwkomers die in 2003 meldingsplichtig zijn geworden.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Aantal
Aantal meldingsplichtige nieuwkomers  

 

1b. Bereik nieuwkomers
Bereik van de nieuwkomers die in 2003 meldingsplichtig zijn geworden.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Aantal
Hoeveel nieuwkomers hebben aan de meldingsplicht voldaan door zich te melden voor het inburgeringsonderzoek?  
Hoeveel nieuwkomers hebben aan de meldingsplicht voldaan door een ontheffing aan te vragen?  
Hoeveel nieuwkomers hebben niet aan de meldingsplicht voldaan?  
Totaal  

 

1c. Aantal verleende ontheffingen voor onbepaalde tijd
Aantal ontheffingen voor onbepaalde tijd verleend in 2003.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nieuwkomer Totaal
Aantal ontheffingen voor onbepaalde tijd    

 

 
2. Overeenkomsten en trajecten


2a. Overeenkomsten
Aantal overeenkomsten verdeeld naar doel afgesloten in 2003.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nieuwkomer Totaal
Professioneel    
Educatief    
Sociaal    
Totaal    

 

2b. Volledig vrijstellende beschikkingen
Aantal volledig vrijstellende beschikkingen voor nieuwkomers afgegeven in 2003.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nieuwkomer Totaal
Aantal volledig vrijstellende beschikkingen voor nieuwkomers    

 

2c. Voorgenomen aantal uren educatie
Totaal aantal uren educatie van het traject zoals opgenomen in de overeenkomsten die zijn afgesloten in 2003.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nieuwkomer Totaal
0    
1-199    
200-399    
400-599    
600-799    
800 of meer    
Onbekend    
Totaal    

 

 
3. Kenmerken deelnemers


3a. Doelgroep nieuwkomers
Onderverdeling van de nieuwkomers naar doelgroep met wie een overeenkomst is afgesloten in 2003.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Man Vrouw Totaal
Nieuwkomers met Nederlandse nationaliteit      
Gezinsvormers/-herenigers      
Voormalige asielzoekers      
Geestelijke bedienaar      
Onbekend      
Totaal      

 

3b. Opleidingsniveau
Opleidingsniveau van de nieuwkomer met wie een overeenkomst is afgesloten in 2003.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nieuwkomer Totaal
Analfabeet    
Lees- en schrijfvaardig    
Laag opgeleid    
Middelbaar opgeleid    
Hoog opgeleid    
Onbekend    
Totaal    

 

3c. Land van herkomst
Land van herkomst van de nieuwkomer met wie een overeenkomst is afgesloten 2003.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nieuwkomer Totaal
Marokko    
Turkije    
Suriname    
Nederlandse Antillen en Aruba    
Irak    
Iran    
Afghanistan    
SomaliŽ    
Zuid-Europa    
Oost-Europa    
Overig Latijns Amerika    
Overig Afrika    
Overig AziŽ    
Overig    
Onbekend    
Totaal    

 

3d. Leeftijd
Leeftijd van de nieuwkomer met wie een overeenkomst is afgesloten in 2003.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nieuwkomer Totaal
< 20    
20-29    
30-39    
40-49    
50-59    
> 59    
Onbekend    
Totaal    

 

 
4. Afronding en uitval


4a. Afgeronde trajecten
Aantal afgeronde trajecten in 2003, verdeeld naar startjaar (= jaar van de overeenkomst).

Startjaarxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nieuwkomer Totaal
2003    
2002    
2001    
2000 of eerder    
Totaal    

 

4b. Blijft in traject
Aantal nieuwkomers dat na 31 december 2003 nog in het traject blijft, verdeeld naar startjaar (= jaar van de overeenkomst).

Startjaarxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nieuwkomer Totaal
2003    
2002    
2001    
2000 of eerder    
Totaal    

 

4c. Uitval
Aantal nieuwkomers dat in 2003 is uitgevallen, verdeeld naar startjaar (=jaar van de overeenkomst).

Startjaarxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nieuwkomer Totaal
2003    
2002    
2001    
2000 of eerder    
Totaal    

 

4d. Reden van uitval
Aantal nieuwkomers, dat in 2003 is uitgevallen, verdeeld naar reden.

Redenruitvalxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nieuwkomer Totaal
Werk    
Zwangerschap    
Geen motivatie    
Geen kinderopvang    
Langdurig ziek / overlijden    
Intergemeentelijke verhuizing    
Geen passend aanbod    
Overig    
Onbekend    
Totaal    

 

 
5. Toetsresultaten


5a. Verklaringen van de onderwijsinstelling
Aantal verklaringen van de onderwijsinstelling dat in 2003 voor nieuwkomers is uitgereikt.

Startjaarxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nieuwkomer Totaal
2003    
2002    
2001    
2000 of eerder    
Totaal    

 

5b. Lezen
Toename van de beheersing van de vaardigheid lezen van de nieuwkomers die hun traject hebben afgerond in 2003.

Vanrstartniveaurnaarreindniveauxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nieuwkomer Totaal
Van 0 naar:
0    
1    
2    
3    
hoger    
Van 1 naar:
1    
2    
3    
hoger    
Van 2 naar:
2    
3    
hoger    
Van 3 naar:
3    
hoger    
Totaal    

 

5c. Schrijven
Toename van de beheersing van de vaardigheid schrijven van de nieuwkomers die hun traject hebben afgerond in 2003.

Vanrstartniveaurnaarreindniveauxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nieuwkomer Totaal
Van 0 naar:
0    
1    
2    
3    
hoger    
Van 1 naar:
1    
2    
3    
hoger    
Van 2 naar:
2    
3    
hoger    
Van 3 naar:
3    
hoger    
Totaal    

 

5d. Spreken
Toename van de beheersing van de vaardigheid spreken van de nieuwkomers die hun traject hebben afgerond in 2003.

Vanrstartniveaurnaarreindniveauxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nieuwkomer Totaal
Van 0 naar:
0    
1    
2    
3    
hoger    
Van 1 naar:
1    
2    
3    
hoger    
Van 2 naar:
2    
3    
hoger    
Van 3 naar:
3    
hoger    
Totaal    

 

5e. Luisteren
Toename van de beheersing van de vaardigheid luisteren van de nieuwkomers die hun traject hebben afgerond in 2003.

Vanrstartniveaurnaarreindniveauxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nieuwkomer Totaal
Van 0 naar:
0    
1    
2    
3    
hoger    
Van 1 naar:
1    
2    
3    
hoger    
Van 2 naar:
2    
3    
hoger    
Van 3 naar:
3    
hoger    
Totaal    

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Win | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x