Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
10-12-2006   Intrekking Stcrt. 2006, 240 Stcrt. 2006, 240
01-01-2006   Nieuwe regeling Stcrt. 2005, 249 Stcrt. 2005, 249

 

 

REGELING van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 5 december 2005, nr. DDS 5391791

     De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie;
     Gelet op artikel 6 van het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers en artikel 15, vierde lid, van het Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het schriftelijk verslag, bedoeld in artikel 6 van het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers en artikel 15, vierde lid, van het Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid, wordt ingericht overeenkomstig de vragenlijst in de bij deze regeling behorende bijlage.

 

Art. 2.
De Regeling inhoudelijk verslag nieuwkomers 2004 wordt ingetrokken.

 

Art. 3.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

 

Art. 4.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling inhoudelijk verslag nieuwkomers 2005.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting en met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

 

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,
M.C.F. Verdonk
.

 

 

 

TOELICHTING
[5 december 2005]

 

     Artikel 6 van het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers en artikel 15, vierde lid, van het Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid bepalen dat nadere regels dienen te worden vastgesteld voor de inrichting van het verslag met betrekking tot de uitvoering van de Wet inburgering nieuwkomers door de desbetreffende gemeenten. De onderhavige regeling strekt ertoe deze regels vast te stellen voor wat betreft de uitvoering in het jaar 2005.
     Het verslag is opgenomen in de bijlage en wordt tevens via het internet (www.monitorinburgering.nl) beschikbaar gesteld. Voor de juiste interpretatie en beantwoording van de vragen dient gebruik te worden gemaakt van de toelichting, welke eveneens beschikbaar is via voornoemde website.
     Het verslag hoeft niet te zijn voorzien van een accountantsverklaring. Het verslag dient vóór 1 april 2006 te zijn ingediend bij de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie.

 

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,
M.C.F. Verdonk
.

 

 

[Zie voor de bijlage Staatscourant 2005, 249, red.]