Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

Wet inburgering nieuwkomers
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 18 januari 2008

 

REGELING  INHOUDELIJK  VERSLAG  NIEUWKOMERS  2006

Vervallen
m.i.v. 19 januari 2008
(art. 2 Rivn07)

 
 

23 november 2006, Stcrt. 2006, 240
Inwerkingtreding: 10 december 2006
(T.a.v. art. 6 Bin en 15:4 Bbdsiv)

 

 

 

 
REGELING van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 23 november 2006,  nr. DDS 5454411

     De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie;
     Gelet op artikel 6 van het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers en artikel 15, vierde lid, van het Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het verslag, bedoeld in artikel 6 van het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers en artikel 15, vierde lid, van het Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid, wordt ingericht overeenkomstig de vragenlijst in de bij deze regeling behorende bijlage.

 

Art. 2.
De Regeling inhoudelijk verslag nieuwkomers 2005 wordt ingetrokken.

 

Art. 3.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 

Art. 4.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling inhoudelijk verslag nieuwkomers 2006.

 

 

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,
M.C.F. Verdonk
.

 

 

 

Inhoudelijk verslag nieuwkomers 2006

 

Het inhoudelijk verslag nieuwkomers bestaat uit vijf delen:
1. Instroom en bereik nieuwkomers.
2. Overeenkomsten en trajecten.
3. Kenmerken deelnemers.
4. Afronding en uitval.
5. Toetsresultaten.

 

1. Instroom en bereik nieuwkomers


1a. Aantal meldingsplichtige nieuwkomers
Aantal nieuwkomers die in 2006 meldingsplichtig zijn geworden.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Aantal
Aantal meldingsplichtige nieuwkomers  

 

1b. Bereik nieuwkomers
Bereik van de nieuwkomers die in 2006
meldingsplichtig zijn geworden.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Aantal
Hoeveel nieuwkomers hebben aan de meldingsplicht voldaan door zich te melden voor het inburgeringsonderzoek?  
Hoeveel nieuwkomers hebben aan de meldingsplicht voldaan door een ontheffing aan te vragen?  
Hoeveel nieuwkomers hebben niet aan de meldingsplicht voldaan?  
Totaal  

 

1c. Aantal verleende ontheffingen voor onbepaalde tijd
Aantal ontheffingen voor onbepaalde tijd verleend in 2006.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Aantal
Aantal ontheffingen voor onbepaalde tijd  

 

 
2. Overeenkomsten en trajecten


2a. Overeenkomsten
Aantal overeenkomsten verdeeld naar doel afgesloten in 2006.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nieuwkomer Totaal
Professioneel    
Educatief    
Sociaal    
Totaal    

 

2b. Volledig vrijstellende beschikkingen
Aantal volledig vrijstellende beschikkingen voor nieuwkomers afgegeven in 2006.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Aantal
Aantal volledig vrijstellende beschikkingen voor nieuwkomers  

 

2c. Voorgenomen aantal uren educatie
Totaal aantal uren educatie van het traject zoals opgenomen in de overeenkomsten die zijn afgesloten in 2006.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nieuwkomer Totaal
0    
1-199    
200-399    
400-599    
600-799    
800 of meer    
Onbekend    
Totaal    

 

 
3. Kenmerken deelnemers


3a. Doelgroep nieuwkomers
Onderverdeling van de nieuwkomers naar doelgroep met wie een overeenkomst is afgesloten in 2006.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Man Vrouw Totaal
Nieuwkomers met Nederlandse nationaliteit      
Gezinsvormers/-herenigers      
Voormalige asielzoekers      
Geestelijke bedienaren      
Onbekend      
Totaal      

 

3b. Opleidingsniveau
Opleidingsniveau van de nieuwkomer met wie een overeenkomst is afgesloten in 2006.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nieuwkomer Totaal
Analfabeet    
Lees- en schrijfvaardig    
Laag opgeleid    
Middelbaar opgeleid    
Hoog opgeleid    
Onbekend    
Totaal    

 

3c. Land van herkomst
Land van herkomst van de nieuwkomer met wie een overeenkomst is afgesloten 2006.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nieuwkomer Totaal
Marokko    
Turkije    
Suriname    
Nederlandse Antillen en Aruba    
Irak    
Iran    
Afghanistan    
SomaliŽ    
Zuid-Europa    
Oost-Europa    
Overig Latijns Amerika    
Overig Afrika    
Overig AziŽ    
Overig    
Onbekend    
Totaal    

 

3d. Leeftijd
Leeftijd van de nieuwkomer met wie een overeenkomst is afgesloten in 2006.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nieuwkomer Totaal
< 20    
20-29    
30-39    
40-49    
50-59    
> 59    
Onbekend    
Totaal    

 

 
4. Afronding en uitval


4a. Afgeronde trajecten
Aantal afgeronde trajecten in 2006, verdeeld naar startjaar (= jaar van de overeenkomst).

Startjaarxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nieuwkomer Totaal
2006    
2005    
2004    
2003    
2002    
2001    
2000 of eerder    
Totaal    

 

4b. Blijft in traject
Aantal nieuwkomers dat na 31 december 2006 nog in het traject blijft, verdeeld naar startjaar (= jaar van de overeenkomst).

Startjaarxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nieuwkomer Totaal
2006    
2005    
2004    
2003    
2002    
2001    
2000 of eerder    
Totaal    

 

4c. Uitval
Aantal nieuwkomers dat in 2006 is uitgevallen, verdeeld naar startjaar (=jaar van de overeenkomst).

Startjaarxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nieuwkomer Totaal
2006    
2005    
2004    
2003    
2002    
2001    
2000 of eerder    
Totaal    

 

4d. Reden van uitval
Aantal nieuwkomers dat in 2006 is uitgevallen, verdeeld naar reden.

Redenruitvalxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nieuwkomer Totaal
Werk    
Zwangerschap    
Geen motivatie    
Geen kinderopvang    
Langdurig ziek / overlijden    
Intergemeentelijke verhuizing    
Verhuizing naar het buitenland    
Geen passend aanbod    
Overig    
Onbekend    
Totaal    

 

 
5. Toetsresultaten


5a. Verklaringen van de onderwijsinstelling
Aantal verklaringen van de onderwijsinstelling dat in 2006 aan nieuwkomers is uitgereikt.

Startjaarxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Aantal
2006  
2005  
2004  
2003  
2002  
2001  
2000 of eerder  
Totaal  

 

5b. Lezen
Toename van de beheersing van de vaardigheid lezen van de nieuwkomers die hun traject hebben afgerond in 2006.

Vanrstartniveaurnaarreindniveauxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nieuwkomer Totaal
Van 0 naar:
0    
1    
2    
3    
hoger    
Van 1 naar:
1    
2    
3    
hoger    
Van 2 naar:
2    
3    
hoger    
Van 3 naar:
3    
hoger    
Totaal    

 

5c. Schrijven
Toename van de beheersing van de vaardigheid schrijven van de nieuwkomers die hun traject hebben afgerond in 2006.

Vanrstartniveaurnaarreindniveauxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nieuwkomer Totaal
Van 0 naar:
0    
1    
2    
3    
hoger    
Van 1 naar:
1    
2    
3    
hoger    
Van 2 naar:
2    
3    
hoger    
Van 3 naar:
3    
hoger    
Totaal    

 

5d. Spreken
Toename van de beheersing van de vaardigheid spreken van de nieuwkomers die hun traject hebben afgerond in 2006.

Vanrstartniveaurnaarreindniveauxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nieuwkomer Totaal
Van 0 naar:
0    
1    
2    
3    
hoger    
Van 1 naar:
1    
2    
3    
hoger    
Van 2 naar:
2    
3    
hoger    
Van 3 naar:
3    
hoger    
Totaal    

 

5e. Luisteren
Toename van de beheersing van de vaardigheid luisteren van de nieuwkomers die hun traject hebben afgerond in 2006.

Vanrstartniveaurnaarreindniveauxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nieuwkomer Totaal
Van 0 naar:
0    
1    
2    
3    
hoger    
Van 1 naar:
1    
2    
3    
hoger    
Van 2 naar:
2    
3    
hoger    
Van 3 naar:
3    
hoger    
Totaal    

 

 

 

TOELICHTING
[23 november 2006]

 

     Artikel 6 van het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers en artikel 15, vierde lid, van het Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid bepalen dat nadere regels dienen te worden vastgesteld voor de inrichting van het verslag met betrekking tot de uitvoering van de Wet inburgering nieuwkomers door de desbetreffende gemeenten. De onderhavige regeling strekt ertoe deze regels vast te stellen voor wat betreft de uitvoering in het jaar 2006.
     Het verslag is opgenomen in de bijlage en wordt tevens via het internet (www.monitorinburgering.nl) beschikbaar gesteld. Voor de juiste interpretatie en beantwoording van de vragen dient gebruik te worden gemaakt van de toelichting, welke eveneens beschikbaar is via voornoemde website.
     Het verslag hoeft niet te zijn voorzien van een accountantsverklaring. Het verslag dient vůůr 1 april 2007 te zijn ingediend bij de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie.

 

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,
M.C.F. Verdonk
.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Win | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x