Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
19-01-2008   Intrekking Stcrt. 2008, 12 Stcrt. 2008, 12
10-12-2006   Nieuwe regeling Stcrt. 2006, 240 Stcrt. 2006, 240

 

 

REGELING van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 23 november 2006,  nr. DDS 5454411

     De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie;
     Gelet op artikel 6 van het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers en artikel 15, vierde lid, van het Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het verslag, bedoeld in artikel 6 van het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers en artikel 15, vierde lid, van het Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid, wordt ingericht overeenkomstig de vragenlijst in de bij deze regeling behorende bijlage.

 

Art. 2.
De Regeling inhoudelijk verslag nieuwkomers 2005 wordt ingetrokken.

 

Art. 3.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 

Art. 4.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling inhoudelijk verslag nieuwkomers 2006.

 

 

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,
M.C.F. Verdonk
.

 

 

[Zie voor de bijlage Staatscourant 2006, 240, red.]