Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2007   Intrekking Stb. 2006, 625 Stb. 2006, 645
28-03-2004   Nieuwe regeling Stcrt. 2004, 60 Stcrt. 2004, 60

 

 

REGELING van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 18 maart 2004 tot het geven van voorschriften voor het verstrekken van informatie over de inburgering van nieuwkomers (Regeling informatieverstrekking Win 2003)

     De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie;
     Gelet op artikel 4, zesde lid, van het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het verstrekken van de gegevens, bedoeld in artikel 4 van het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers, geschiedt door middel van het volledig invullen, ondertekenen en verzenden van de formulieren die zijn opgenomen in de bijlage behorende bij deze regeling. De formulieren dienen te zijn gewaarmerkt door een accountant en vergezeld te gaan van een accountantsverklaring met betrekking tot de juistheid van de gegevens.

 

Art. 2.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 

Art. 3.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling informatieverstrekking Win 2003.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.¹

1. Raadpleeg voor de bijlage Staatscourant 2004, 60, pag. 16, red.

 

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,
M.C.F. Verdonk
.

 

 

 

TOELICHTING
[18 maart 2004]

 

1. Inleiding


     Over het jaar 2003 dienen de gemeenten en samenwerkingsverbanden informatie te verstrekken inzake:
1. het aantal in 2003 afgegeven beschikkingen voor de vaststelling van een inburgeringsprogramma dan wel een beschikking inzake het achterwege blijven van een vaststelling van een inburgeringsprogramma;
2. het aantal nieuwkomers in de zin van de Win dat, na het afleggen van een toets, in 2003 een verklaring heeft ontvangen.
     Deze telgegevens worden gebruikt voor de vaststelling van de rijksbijdrage voor inburgering voor het jaar 2005.

 

2. Telformulieren


     De telformulierenset bestaat uit een voorblad en een registratieformulier.


Voorblad CFI 53369-1

     Dit voorblad is voorbedrukt met:

1. Gegevens gemeente/samenwerkingsverband.
- De code van de gemeente of het samenwerkingsverband.
- NAW-gegevens van de gemeente of het samenwerkingsverband.
- Ruimte voor de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon.
2. Opmerkingen.
- Ruimte voor het maken van opmerkingen.
3. Ondertekening namens gemeente/samenwerkingsverband.
- Ruimte voor dagtekening en ondertekening door burgemeester en secretaris. In geval van samenwerkingsverband handtekening van de voorzitter.


Telformulier CFI 53369-2

1. Voorbedrukt met de code en naam van de gemeente of het samenwerkingsverband.
2. Telgegevens.
- Hierop staat de code en de naam van de individuele gemeente voorbedrukt. In geval van een samenwerkingsverband is het formulier voorbedrukt met de naam en code van elke gemeente die deel uitmaakt van het samenwerkingsverband, opdat per gemeente de gevraagde gegevens kunnen worden ingevuld.
     Bij de telgegevens dient te worden ingevuld:
Kolom 1. Het aantal in 2003 vastgestelde en afgegeven beschikkingen aan nieuwkomers in de zin van de Win, inhoudende een vaststelling van een inburgeringsprogramma.
Kolom 2. Het aantal in 2003 afgegeven beschikkingen aan nieuwkomers in de zin van de Win, inhoudende het achterwege laten van een vaststelling van een inburgeringsprogramma (vrijstelling).
Kolom 3. Het aantal nieuwkomers in de zin van de Win dat na het afleggen van een toets, in 2003 een verklaring heeft ontvangen.
     Ten aanzien van kolom 1 en 2 wil ik u op het volgende attenderen.
• Indien gedeeltelijke vrijstelling wordt verleend, dan zal voor de nieuwkomer wel een inburgeringsprogramma worden vastgesteld. Deze beschikking zal dan moeten worden meegeteld met de vaststelling van een inburgeringsprogramma (kolom 1).
• Een ontheffing is geen vrijstelling. De gemeente ontvangt bij een ontheffingsbeschikking geen financiering voor de nieuwkomer en telt dus niet mee bij de afgegeven beschikkingen voor een inburgeringsprogramma. Een ontheffing ontslaat de nieuwkomer van alle inburgeringsplichten.

 

3. Procedure


     De gemeenten en de samenwerkingsverbanden zullen op korte termijn een gele formulierenset ontvangen met daarbij een brochure waarin een toelichting wordt gegeven op de in te vullen rubrieken. In deze publicatie wordt een nadere uiteenzetting gegeven over de gegevensopvraag inzake inburgering nieuwkomers over het jaar 2003.
     De gele formulierenset dient gecontroleerd en gewaarmerkt te zijn door uw accountant en van een accountantsverklaring te worden voorzien. De set dient door of namens de gemeente of het samenwerkingsverband te worden ondertekend en vóór 1 juli 2004 (zie artikel 4, eerste lid, van het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers) te zijn ontvangen bij:
     Centrale Financiën Instellingen
     Team IGP/GGV
     postbus 606
     2700 ML Zoetermeer
     De formulieren dienen gecontroleerd te worden conform het "Controleprotocol rijksbijdrage inburgering nieuwkomers 2003" en dienen door de gemeente geretourneerd te worden bij de verantwoording over 2003.
     De gegevens op de gele formulieren worden door CFI verwerkt. Na verwerking ontvangt de gemeente of het samenwerkingsverband een blauw overzichtsformulier. Naar verwachting in september 2004. De gegevens die op dit blauwe overzichtsformulier staan, dienen om u te informeren over de gegevens die zullen worden gebruikt voor de vaststelling van de rijksbijdrage inburgering nieuwkomers 2005. Deze formulieren zijn dan ook bestemd voor uw administratie en behoeven niet te worden teruggestuurd. Mocht blijken dat bij de verwerking van de door u opgegeven gegevens een fout is opgetreden, dient u dit onverwijld te melden.

 

4. Gevolg van overschrijding van de uiterste inzendtermijn


     Indien de gemeente of het samenwerkingsverband de telgegevens of de accountantsverklaring niet of niet tijdig verstrekt, wordt op grond van artikel 4, derde lid, van het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers de rijksbijdrage vastgesteld op basis van de helft van het aantal beschikkingen en verklaringen van het derde jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de rijksbijdrage wordt vastgesteld. Ofwel: ingeval de telgegevens over het jaar 2003 niet of niet tijdig worden geleverd, wordt de rijksbijdrage voor 2005 vastgesteld op basis van de helft van de aantallen uit het jaar 2002. 

 

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,
M.C.F. Verdonk
.