Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet inburgering nieuwkomers
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 31 december 2006

 

REGELING  VASTSTELLING  MODEL  FINANCIňLE  VERANTWOORDING  EN  CONTROLEPROTOCOL  RIJKSBIJDRAGE  INBURGERING  NIEUWKOMERS  2003

Vervallen
m.i.v. 1 januari 2007
(art. 72 Wi)

 
 

18 maart 2004, Stcrt. 2004, 63
Inwerkingtreding: 2 april 2004
(T.a.v. artt. 4:7 en 7:2 Bin)

 

 

 

 
REGELING van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 18 maart 2004 tot vaststelling model financiŽle verantwoording en controleprotocol rijksbijdrage inburgering nieuwkomers 2003

     De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie;
     Gelet op artikel 4, zevende lid, en 7, tweede lid, van het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het model voor de financiŽle verantwoording, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers, wordt vastgesteld volgens de bij deze regeling behorende bijlage 1.

 

Art. 2.
Het controleprotocol ten behoeve van de verklaring omtrent de getrouwheid, bedoeld in artikel 4, zevende lid, van het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers, wordt vastgesteld volgens de bij deze regeling behorende bijlage 2.

 

Art. 3.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 

Art. 4.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling model financiŽle verantwoording en controleprotocol rijksbijdrage inburgering nieuwkomers 2003.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.Ļ

1. Raadpleeg voor de bijlagen Staatscourant 2004, 63, pag. 17, red.

 

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,
M.C.F. Verdonk
.

 

 

 

TOELICHTING
[18 maart 2004]

 

     Op grond van deze ministeriele regeling wordt een model vastgesteld voor de financiŽle verantwoording alsmede een controleprotocol zoals bedoeld in artikel 4 van het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers.

 

Bijlage 1. Model formulier financiŽle verantwoording inburgering nieuwkomers 2003


     Aandacht wordt gevraagd voor de controle door de gemeente van een doelmatige en rechtmatige inzet van de rijksbijdrage inburgering nieuwkomers bij de instelling(en) (de Regionale Opleidingen Centra (ROCís)). Het model financiŽle verantwoording bevat een verklaring van het gemeentebestuur dat het bestuur de doelmatigheid en rechtmatigheid van de bestedingen bij de instellingen heeft gecontroleerd. Daaraan ligt de overeenkomst met de instelling(en) ten grondslag. Deze verklaring dwingt gemeenten ertoe hun verantwoordelijkheid te nemen en de doelmatige en rechtmatige inzet van de rijksbijdrage inburgering nieuwkomers bij de instellingen te controleren. Ook in het controleprotocol wordt aandacht voor dit punt gevraagd.
     De controle van de rechtmatige inzet door het gemeentebestuur kan enige hinder ondervinden, omdat de financiŽle verantwoording van de instelling(en) en van de rijksbijdrage inburgering nieuwkomers tegelijkertijd, namelijk op 1 juli 2004, bij het Cfi [Centrale FinanciŽn Instellingen, red.] moeten worden ingediend. In verband hiermee is besloten dat de controle op de doelmatige en rechtmatige inzet bij de instelling(en) ťťn jaar "vertraging" mag ondervinden. Dit betekent dat bij de financiŽle verantwoording rijksbijdrage inburgering nieuwkomers 2003 de gemeente moet verklaren dat in ieder geval de afrekening van de instelling(en) over het kalenderjaar 2002 heeft plaatsgevonden.

 

Bijlage 2. Het controleprotocol


     Het controleprotocol is het uitgangspunt voor de accountant bij het controleren van de verantwoording rijksbijdrage inburgering nieuwkomers. In deze regeling wordt dit protocol vastgesteld. Het conform bijlage 2 vastgestelde protocol bevat twee bijlagen.
     Bijlage A betreft een model voor de verklaring omtrent de getrouwheid, die moet worden afgegeven door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
     Zowel de telgegevens, zie de Regeling informatieverstrekking Win 2003, als de verantwoording dienen voorzien te zijn van bedoelde verklaring en moeten op grond van artikel 4, eerste lid, van het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers vůůr 1 juli 2004 zijn ingediend bij Cfi (Agentschap van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).
     Bijlage B betreft een model wijziging telgegevens bij de accountantsverklaring rijksbijdrage inburgering nieuwkomers 2003. Dit formulier moet bij de accountantsverklaring worden gevoegd en gewaarmerkt worden. Dit formulier dient de gewijzigde opgave van de telgegevens te bevatten.

 

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,
M.C.F. Verdonk
.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Win | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x