Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-1999   Intrekking Stcrt. 1998, 156 Stcrt. 1998, 156
30-09-1998   Nieuwe regeling Stcrt. 1998, 156 Stcrt. 1998, 156

 

 

10 juli 1998/nr. DSB/LB 983364

     De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Gelet op artikel 24, vierde lid, van de Wet inburgering nieuwkomers;

     Besluit:

 

 

Art. I.
-1. In afwijking van artikel 2 van het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers wordt de rijksbijdrage voor de welzijnscomponent verleend en vastgesteld overeenkomstig het Bekostigingsbesluit welzijnsbeleid en de daarop berustende bepalingen, zoals deze luidden op de dag vóór de inwerkingtreding van de Wet inburgering nieuwkomers.
-2. Naast de in artikel 1 van de Wet inburgering nieuwkomers bedoelde nieuwkomer wordt als nieuwkomer beschouwd:
a. de nieuwkomer, bedoeld in artikel 1, onderdeel i, onder 3, van het Bekostigingsbesluit welzijnsbeleid, zoals dit luidde op de dag vóór de inwerkingtreding van de Wet inburgering nieuwkomers; en
b. de nieuwkomer die op grond van bepalingen van verdragen of besluiten van volkenrechtelijke organisaties niet verplicht kan worden aan een inburgeringsprogramma deel te nemen.
-3. Op de in het tweede lid genoemde nieuwkomers zijn de voorwaarden van de Wet inburgering nieuwkomers niet van toepassing.

 

Art. II.
-1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 30 september 1998 en vervalt met ingang van 1 januari 1999.
-2. De Welzijnsregeling inburgering nieuwkomers vervalt met ingang van 30 september 1998.
-3. Deze regeling kan worden aangehaald als: Tijdelijke regeling bekostiging welzijnscomponent inburgering nieuwkomers.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Erica Terpstra
.

 

 

 

TOELICHTING
[10 juli 1998]

 

Algemeen


     Op 30 september 1998 treedt de Wet inburgering nieuwkomers (Win) in werking. Vanaf dat moment vormt niet langer de Welzijnswet 1994 maar artikel 16 van de Win de grondslag voor de bekostiging van de welzijnscomponent van inburgering. Het op grond van artikel 16 van de Win vastgestelde Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers zal echter pas voor het eerst toepassing vinden in het jaar 1999, zodat voor de periode van 30 september 1998 tot en met 31 december 1998 een regeling getroffen dient te worden voor de grondslag van de bekostiging. Deze regeling voorziet daarin voor de welzijnscomponent, door te bepalen dat in afwijking van het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers de uitkeringen aan gemeenten voor de welzijnscomponent inburgering wordt verleend en vastgesteld overeenkomstig het Bekostigingsbesluit welzijnsbeleid en de daarop berustende bepalingen, zoals deze luidden vóór de inwerkingtreding van de Win.
     De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen treft een vergelijkbare voorziening voor de educatieve component.

 

Doelgroep nieuwkomers


     Vanaf 30 september 1998 wordt de doelgroepomschrijving van nieuwkomer in de zin van de Win gehanteerd. Dit zou echter tot gevolg hebben dat vanaf 30 september 1998 de categorie nieuwkomers met een voorwaardelijke vergunning tot verblijf en de zogenaamde EU-onderdanen niet meer als nieuwkomer kunnen worden aangemerkt. Dat is niet de bedoeling. Voor deze twee categorieën vreemdelingen is daarom een uitzondering gemaakt. Feitelijk betekent één en ander dat de doelgroep nieuwkomers gedurende het jaar 1998 dezelfde blijft, maar dat op grond van artikel 1, derde en vierde lid, van de Win de categorie 16- en 17-jarigen eraan wordt toegevoegd.

 

VVTV-ers


     Gedurende het jaar 1998 blijft als nieuwkomer worden beschouwd de vreemdeling aan wie een voorwaardelijke vergunning tot verblijf als bedoeld in artikel 9a van de Vreemdelingenwet is verleend: de zogenaamde VVTV-er.

 

EU-onderdanen


     Gedurende het jaar 1998 blijft als nieuwkomer worden beschouwd de vreemdeling die op grond van bepalingen van verdragen of van besluiten van volkenrechtelijke organisaties niet verplicht kan worden aan een inburgeringsprogramma deel te nemen. Hierbij moet dan met name gedacht worden aan onderdanen van de Europese Unie en onderdanen van de Europese Economische Ruimte.
     Deze beide categorieën zijn geen nieuwkomer in de zin van de Win. Deze regeling voorziet daarmee in een afwijking van de Win tot 1 januari 1999. Reden hiervoor is dat in overleg met de Tweede Kamer is besloten deze twee groepen nieuwkomers in ieder geval niet gedurende het jaar 1998 uit te sluiten van de mogelijkheid een inburgeringsprogramma te volgen.
     In deze regeling is voorts opgenomen dat voor deze twee categorieën de bepalingen van het Bekostigingsbesluit welzijnsbeleid gelden en niet de bepalingen van de Win.
     Hiervoor is gekozen omdat deze nieuwkomers onder het Bekostigingsbesluit welzijnsbeleid gedeeltelijk verplicht waren een inburgeringsprogramma te volgen (namelijk voor zover zij een uitkering ontvingen) en gedeeltelijk daartoe niet verplicht waren (voor zover zij niet van een uitkering afhankelijk waren). Door de bepalingen van het Bekostigingsbesluit welzijnsbeleid van toepassing te verklaren, blijft voor deze categorieën het onderscheid verplicht/niet verplicht aanwezig. Daarom dient de gemeente met deze nieuwkomers een inburgeringsovereenkomst af te sluiten en dienen de nieuwkomers de toets of het examen af te leggen. Zouden immers de begrippen uit de Win "beschikking omtrent het inburgeringsprogramma" en de "verklaring" van toepassing zijn, dan zou dat inhouden dat het inburgeringsprogramma door de nieuwkomer verplicht gevolgd moet worden. De Win laat de nieuwkomer immers geen keuze, tenzij hij aan bepaalde in de Win genoemde voorwaarden voldoet of ontheffing van het college van burgemeester en wethouders heeft gekregen.
     Ten slotte wordt in de onderhavige regeling de Welzijnsregeling inburgering nieuwkomers ingetrokken.

 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Erica Terpstra
.