WET van 4 december 1997, Stb. 1997, 760, houdende regeling voor de totstandkoming van een gemeentelijk werkfonds voor voorzieningen ter bevordering van de toetreding tot het arbeidsproces van langdurig werklozen en jongeren (Wet inschakeling werkzoekenden)

WET van 18 december 1997, Stb. 1997, 735, houdende wijzigingen van technische aard van enige belastingwetten c.a. (wijzigt art. 24 Wiw)

WET van 24 december 1997, Stb. 1997, 789, tot nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende wijziging/intrekking van de Wet Werkloosheidsvoorziening, eenvormige definiëring van de term gezamenlijke huishouding en technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1997) (wijzigt artt. 1, 4, 15, 23 en 30 Wiw)

BESLUIT van 24 december 1997, Stb. 1997, 805, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 4 december 1997, houdende regeling voor de totstandkoming van een gemeentelijk werkfonds voor voorzieningen ter bevordering van de toetreding tot het arbeidsproces van langdurig werklozen en jongeren (Wet inschakeling werkzoekenden) (t.a.v. art. 39 Wiw)

WET van 23 april 1998, Stb. 1998, 290, houdende vaststelling van nieuwe regels met betrekking tot de (re)integratie van arbeidsgehandicapten (Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten) (wijzigt artt. 9, 13, 13a, 13b en 14 Wiw)

WET van 24 december 1998, Stb. 1998, 742, tot nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1998) (wijzigt artt. 13a en 13b Wiw)

WET van 29 juni 2000, Stb. 2000, 286, houdende intrekking van de Wet op de studiefinanciering en vervanging door de Wet studiefinanciering 2000 (Wet studiefinanciering 2000) (wijzigt artt. 1 en 4 Wiw)

WET van 14 december 2000, Stb. 2000, 569, tot wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2001) (wijzigt art. 1 Wiw)

WET van 14 december 2000, Stb. 2000, 571, houdende aanpassingswet Wet inkomstenbelasting 2001 (Aanpassingswet Wet inkomstenbelasting 2001) (wijzigt art. 22 Wiw)

WET van 26 april 2001, Stb. 2001, 225, houdende intrekking van de Wet tegemoetkoming studiekosten en vervanging door de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten) (wijzigt artt. 1 en 4 Wiw)

WET van 29 november 2001, Stb. 2001, 625, tot invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) (wijzigt artt. 1, 2, 3, 3a, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 13a, 13b, 14, 20, 21 en 22 Wiw)

WET van 29 november 2001, Stb. 2001, 628, tot verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding, de reïntegratie en de wachttijd van werknemers alsmede met betrekking tot de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever (Wet verbetering poortwachter) (wijzigt art. 15 Wiw)

WET van 14 december 2001, Stb. 2001, 640, tot wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2002 I - Arbeidsmarkt en inkomensbeleid) (wijzigt artt. 3, 3a en 25a Wiw)

WET van 14 december 2001, Stb. 2001, 644, tot wijziging van enkele socialezekerheidswetten (Belastingplan 2002 V - Socialezekerheidswetgeving) (wijzigt artt. 8, 13a, 13b, 14, 15 en 25b Wiw)

WET van 20 december 2001, Stb. 2001, 690, houdende regels met betrekking tot de positionering van de reïntegratiediensten van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie (Wet verzelfstandiging reïntegratiediensten Arbeidsvoorzieningsorganisatie) (wijzigt art. 5 (2x) Wiw)

WET van 20 december 2001, Stb. 2001, 692, houdende enkele wijzigingen in wetten op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetten 2001) (wijzigt art. 15 Wiw)

WET van 6 februari 2003, Stb. 2003, 56, houdende aanpassing van enkele wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur (wijzigt art. 20 Wiw)

WET van 9 oktober 2003, Stb. 2003, 376, houdende invoering van de Wet werk en bijstand (Invoeringswet Wet werk en bijstand) (trekt Wiw in)

BESLUIT van 10 oktober 2003, Stb. 2003, 386, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet werk en bijstand en van de Invoeringswet Wet werk en bijstand

WET van 29 december 2008, Stb. 2008, 586, tot intrekking van de Invoeringswet Wet werk en bijstand (wijzigt artt. 4 en 5 Wiw)