blz. 1  

Kamerstukken II 1996-1997, 25 122

Regeling voor de totstandkoming van een gemeentelijk werkfonds voor voorzieningen ter bevordering van de toetreding tot het arbeidsproces van langdurig werklozen en jongeren (Wet inschakeling werkzoekenden)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
1.1 Doelstelling van de Wet inschakeling werkzoekenden
1.2 Bestrijding van de langdurige werkloosheid
1.3 Advies van de Sociaal-Economische Raad
1.4 Opbouw van de memorie van toelichting
2 De bestuurlijke vormgeving
2.1 Verhouding Rijk en gemeenten
2.2 Samenwerking met Arbeidsvoorziening en bedrijfsverenigingen
2.3 Activerend arbeidsmarktbeleid voor jongeren
2.4 Inrichting van de uitvoeringsorganisatie door gemeenten
3 De doelgroep
3.1 Ruimte voor een integrale benadering
3.2 Nadere omschrijving van de doelgroep
3.3 Samenhang met de doelgroep van de sociale werkvoorziening
3.4 Samenhang met de doelgroep van de Werkloosheidswet
3.5 Samenhang met de doelgroep van het voorstel tot wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de mogelijkheid van tijdelijke afwijking
3.6 Samenhang met de Regeling extra werkgelegenheid langdurig werklozen 1996
4 Het instrumentarium: activering en scholing
4.1 Inleiding
4.2 Zorg en hulpverlening
4.3 Sociale activering
4.4 Educatie en scholing
4.5 Samenhang tussen het Wiw-instrumentarium en de Algemene bijstandswet
5 Het instrumentarium: detacheringen en werkervaringsplaatsen
5.1 Inleiding
5.2 Wiw-dienstbetrekking
5.3 Werkervaringsplaatsen
5.4 Toeleiding naar gesubsidieerde arbeid
5.5 Tegengaan van verdringing en concurrentieverstoring
6 De dienstbetrekking voor detacheringsplaatsen
6.1 Inleiding
6.2 Bijzondere bepalingen inzake de arbeidsvoorwaarden
6.3 Bijzondere ontslagbepalingen
6.4 Bijzondere sanctiebepalingen
6.5 Detacheringsplaats
6.6 Verhuizing
6.7 Terugkeergarantie
6.8 Medezeggenschap
7 Het gemeentelijk Werkfonds
7.1 Inleiding
7.2 Bekostigingssystematiek nader uitgewerkt
7.3 Budgettaire aspecten
7.4 Volumeontwikkeling en subsidie per dienstbetrekking en werkervaringsplaats
8 Het toezicht en informatievoorziening
8.1 Toezicht op de uitvoering van de wet door gemeenten
8.2 Informatievoorziening
9 De effecten van het wetsvoorstel
xArtikelsgewijs
xxxr Artikelen 1 t/m 37
xBijlage 1: overzicht regelingen gesubsidieerde arbeid
xBijlage 2: overzicht kosten en subsidie per arbeidsplaats

 blz. 2  

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     Met de notitie "Stroomlijning van gesubsidieerde arbeid: naar een brede inschakeling van werkzoekenden" (Kamerstukken II 1994-1995, 24 347, nrs. 1 en 2) is het parlement op de hoogte gebracht van de voornemens van het kabinet om een stroomlijning te realiseren van de diverse regelingen voor gesubsidieerde arbeid. In de notitie is de noodzaak van stroomlijning beknopt geschetst. De vele benaderingen, regelingen en instrumenten op het terrein van gesubsidieerde arbeid die in de achterliggende jaren zijn ontwikkeld, hebben geleid tot een totaal dat onoverzichtelijk is, niet alleen voor individuele werkzoekenden en werkgevers, maar ook voor de betrokken overheden en uitvoeringsorganisaties. Met name bij de regelingen voor werklozen die door de gemeenten worden uitgevoerd, is sprake van moeilijk te beargumenteren verschillen en een complexe relatie met Arbeidsvoorziening [zie Centrale organisatie werk en inkomen (CWI), red.]. Op een aantal punten is bovendien sprake van overlapping in doelgroepen en concurrentie tussen de organisaties die met de uitvoering zijn belast.

     In de stroomlijningsnotitie is aangekondigd dat de stroomlijning wordt gerealiseerd via een tweetal wetgevingsprojecten: de totstandkoming van een nieuwe Wet sociale werkvoorziening en een Wet inschakeling werkzoekenden, die de gemeenten een ruimere verantwoordelijkheid geeft voor de totstandkoming van gesubsidieerde arbeidsplaatsen en die de banenpoolregeling en de Jeugdwerkgarantiewet vervangt. De stroomlijning van het re├»ntegratie-instrumentarium ten behoeve van gedeeltelijk arbeidsgeschikten heeft vorm gekregen in het kader van het flankerend beleid voor de arbeidsongeschiktheidsregelingen.

 

1.1. Doelstelling van de Wet inschakeling werkzoekenden


     De Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw), zoals die in de stroomlijningsnotitie is voorzien, heeft een brede doelstelling.

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.