Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

Wet inschakeling werkzoekenden
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 21 september 2004

 

COMPENSATIEREGELING  GESUBSIDIEERDE  ARBEID  GEMEENTEN  2003

Vervallen
m.i.v. 22 september 2004
(art. XIV,a Si04)

 
 

18 december 2002, Stcrt. 2002, 247
Inwerkingtreding: 1 januari 2003
(T.a.v. art. 3:1 Kaderwet SZW-subsidies)

 

 

 

 
REGELING houdende compensatie van gemeenten voor de vermindering van het verleende vast budget 2003 ten opzichte van het verleende vast budget 2002 in het kader van de Wet inschakeling werkzoekenden (Compensatieregeling gesubsidieerde arbeid gemeenten 2003)

18 december 2002/nr. B&GA/GAB/02/97177
Directie Bijstand en Gemeentelijk Activeringsbeleid

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. Rutte;
     Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Kaderwet SZW-subsidies;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Definitie
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. de minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
b. vast budget: het bedrag, bedoeld in artikel 14, tweede lid, onderdeel b, van de Wet inschakeling werkzoekenden;
c. dienstbetrekking: een dienstbetrekking met een gemeente als bedoeld in artikel 4 van de Wet inschakeling werkzoekenden;
d. normbedragen: de vaste bedragen die in het kader van de Wet inschakeling werkzoekenden aan gemeenten worden verleend voor de kosten die samenhangen met het tot stand brengen van dienstbetrekkingen;
e. jongere: een jongere als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel f, van de Wet inschakeling werkzoekenden;
f. opgave: de opgave, bedoeld in artikel 15, eerste lid, van het Besluit uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden, welke opgave is voorzien van de bijlage kwartaalstatistiek Wiw.

 

Art. 2. Toepassingsgebied
De Algemene Regeling SZW-subsidies is niet van toepassing.

 

Art. 3. Subsidieverstrekking
-1. De minister verstrekt op of omstreeks 1 maart 2003 een subsidie aan gemeenten die als gevolg van de bij Regeling van 1 oktober 2002 tot wijziging van de Regeling uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden in verband met de vaststelling van subsidiebedragen ten behoeve van het jaar 2003 (Stcrt. 2002, 191) voor het jaar 2003 vastgestelde normbedragen volgens die regeling, een ontoereikend vast budget hebben bij een vermindering van het aantal dienstbetrekkingen voor personen van 23 jaar of ouder van 30% en een vermeerdering van het aantal dienstbetrekkingen voor jongeren van 10% ten opzichte van het aantal dienstbetrekkingen per 30 juni 2002.
-2. De subsidie bedraagt het verschil tussen het ter uitvoering van de in het eerste lid genoemde regeling verleende vast budget en het berekende benodigde vast budget voor het aantal dienstbetrekkingen voor personen van 23 jaar of ouder bij een vermindering van 30% en voor het aantal dienstbetrekkingen voor jongeren bij een vermeerdering van 10% over het jaar 2003 ten opzichte van het aantal dienstbetrekkingen per 30 juni 2002, volgens de bijlage bij de gemeentelijke opgave over het tweede kwartaal van 2002.
-3. Bij de berekening van het benodigde vast budget is uitgegaan van de normbedragen, bedoeld in de in het eerste lid genoemde regeling. Daar waar voor categorieën van jongeren of van werklozen verschillende normbedragen bestaan en geen afzonderlijke aantallen dienstbetrekkingen in de in het tweede lid bedoelde bijlage bij de opgave zijn gevraagd, is uitgegaan van een gewogen normbedrag op basis van de landelijke aantallen dienstbetrekkingen volgens de gemeentelijke opgave over het eerste kwartaal van 2002.
-4. De hoogte van de subsidie van de gemeenten is vastgesteld volgens de bijlage die bij deze regeling behoort.

 

Art. 4. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

 

Art. 5. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Compensatieregeling gesubsidieerde arbeid gemeenten 2003.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

 

's-Gravenhage, 18 december 2002.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
M. Rutte
.

 

 

 

TOELICHTING
[18 december 2002]

 

     Op 4 december 2002 is de Tweede Kamer geďnformeerd over een aanvullend pakket van maatregelen dat gemeenten en sectoren faciliteert bij het dynamiseren van het zittende bestand van werknemers op grond van de Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) en het Besluit in- en doorstroombanen (ID-banen). Dit pakket is tot stand gekomen in nauwe samenspraak met sociale partners, de VNG [Vereniging van Nederlandse Gemeenten, red.], gemeenten en sectoren. Met het pakket wordt mede uitvoering gegeven aan de wens van de Tweede Kamer om met de VNG zodanige afspraken te maken dat in 2003 daadwerkelijke doorstroming plaatsvindt van mensen met een ID-/Wiw-baan naar niet-gesubsidieerde banen.
     Onderdeel van dat pakket is een compensatieregeling voor gemeenten die een meer dan gemiddeld uitstroompercentage moeten realiseren om het volume Wiw-dienstbetrekkingen in overeenstemming te brengen met het beschikbare budget. Gemiddeld is de uitstroom in de afgelopen jaren circa 30% geweest (bron: Wiw-statistiek 2001, Research voor Beleid). Bij de berekening van de budgetten voor 2003 is uitgegaan van een volumereductie van dienstbetrekkingen voor personen van 23 jaar of ouder van 20% (vanaf ultimo 2001 tot gemiddelde 2003). Bij deze berekening is er rekening mee gehouden dat het aantal dienstbetrekkingen voor jongeren met 10% zal toenemen als gevolg van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de uitvoering van de sluitende aanpak voor jongeren zoals die is vastgelegd in de Wiw.
     De compensatie wordt verleend aan gemeenten waar op grond van de stand op 30 juni 2002 conform de declaratie van het tweede kwartaal 2002 door SZW is vastgesteld dat een volumereductie voor volwassen Wiw-ers van meer dan 30% gerealiseerd moet worden om het volume Wiw-dienstbetrekkingen in overeenstemming te brengen met het toegekende vast budget Wiw.
     Uitgangspunt bij de berekening van de omvang van de compensatie zijn de normbedragen zoals die op grond van de op 4 oktober 2002 zijn gepubliceerde (Stcrt. 191) [zoals die zijn vastgesteld op grond van het op 4 oktober 2002 gepubliceerde Besluit tot wijziging van de Regeling uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden in verband met de vaststelling van de subsidiebedragen ten behoeve van het jaar 2003 (Stcrt. 191), red.] en de daarop gebaseerde beschikking van 7 oktober 2002 (kenmerk FEZ/A&B/02/68941). Hiertoe wordt op basis van de Kaderwet SZW-subsidies onderhavige compensatieregeling getroffen. Hiermee wordt beoogd te voorkomen dat gemeenten vanwege financiële redenen mogelijk ontslag van werknemers op een Wiw-dienstbetrekking zouden moeten overwegen.
     De regeling is zodanig vormgegeven dat de in de bijlage opgenomen gemeenten het in die bijlage genoemde bedrag als vastgestelde subsidie op of omstreeks 1 maart 2003 ontvangen. Verantwoording over het ontvangen bedrag behoeft niet te worden afgelegd. Om die reden is ook de Algemene Regeling SZW-subsidies niet van toepassing verklaard. Van enige gemeenten was bij de vaststelling van deze regeling nog geen opgave over het tweede kwartaal 2002 ontvangen. Indien na ontvangst van die opgaven mocht blijken dat nog andere gemeenten dan de in de bijlage opgenomen gemeenten voor de compensatie in aanmerking komen, zal de bijlage in de loop van het jaar 2003 met die gemeenten worden aangevuld.

 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
M. Rutte
.

 

 

 

BIJLAGE

bij Compensatieregeling gesubsidieerde arbeid gemeenten 2003

 

Nummer Naam gemeente

Subsidiebedrag (€)

59 Achtkarspelen 19,-xx
482 Alblasserdam 73 071,-xx
34 Almere 666 499,-xx
484 Alphen aan den Rijn 21 556,-xx
1679 Ambt Montfort 7 691,-xx
60 Ameland 4 098,-xx
307 Amersfoort 458 259,-xx
366 Anna Paulowna 4 719,-xx
885 Arcen en Velden 8 467,-xx
489 Barendrecht 31 618,-xx
203 Barneveld 50 313,-xx
144 Bathmen 10 958,-xx
889 Beesel 2 720,-xx
7 Bellingwedde 73 864,-xx
893 Bergen (L) 2 430,-xx
492 Bergschenhoek 3 553,-xx
585 Binnenmaas 30 052,-xx
497 Bodegraven 10 098,-xx
1681 Borger-Odoorn 75 570,-xx
654 Borsele 48 773,-xx
501 Brielle 10 854,-xx
213 Brummen 32 300,-xx
214 Buren 3 745,-xx
148 Dalfsen 1 917,-xx
1663 De Marne 149 912,-xx
10 Delfzijl 182 331,-xx
518 Den Haag 1.386 078,-xx
400 Den Helder 146 782,-xx
762 Deurne 61 236,-xx
218 Didam 25 786,-xx
219 Dinxperlo 1 728,-xx
504 Dirksland   793,-xx
498 Drechterland 5 120,-xx
303 Dronten 38 588,-xx
225 Druten 20 590,-xx
30002 DSZW Noardwest Fryslân 82 544,-xx
902 Echt 22 024,-xx
1651 Eemsmond 320 411,-xx
114 Emmen 160 015,-xx
777 Etten-Leur 160 175,-xx
653 Gaasterlân-Sleat 10 990,-xx
907 Gennep 14 669,-xx
784 Gilze en Rijen 20 133,-xx
513 Gouda 46 424,-xx
786 Grave 19 907,-xx
519 's-Gravenzande 6 162,-xx
240 Groenlo 5 866,-xx
241 Groesbeek 39 023,-xx
914 Haelen 1 276,-xx
523 Hardinxveld-Giessendam 4 628,-xx
17 Haren 14 971,-xx
1937 Heel   646,-xx
397 Heemstede 10 497,-xx
918 Helden 27 847,-xx
163 Hellendoorn 35 375,-xx
248 Hengelo (Gld) 2 006,-xx
252 Heumen 23 169,-xx
1735 Hof van Twente 20 470,-xx
675 Hontenisse 7 424,-xx
18 Hoogezand-Sappemeer 436 878,-xx
256 Hummelo en Keppel 18 684,-xx
30001 ISD Oldambt 166 928,-xx
258 Kesteren 21 994,-xx
79 Kollumerland en Nieuwkruisland 17 852,-xx
588 Korendijk 2 263,-xx
542 Krimpen aan den IJssel 169 174,-xx
415 Landsmeer 4 049,-xx
416 Langedijk 10 720,-xx
547 Leiderdorp 19 549,-xx
260 Lichtenvoorde 6 792,-xx
24 Loppersum 108 461,-xx
168 Losser 52 513,-xx
933 Maasbracht 10 693,-xx
934 Maasbree 3 037,-xx
263 Maasdriel 7 074,-xx
1987 Menterwolde 229 929,-xx
687 Middelburg 97 043,-xx
559 Middelharnis 9 095,-xx
1731 Midden-Drenthe 26 643,-xx
814 Mierlo 23 961,-xx
265 Millingen aan de Rijn 12 518,-xx
1709 Moerdijk 15 119,-xx
562 Monster 10 499,-xx
944 Mook en Middelaar 11 430,-xx
643 Nederlek 16 844,-xx
946 Nederweert 10 106,-xx
571 Nieuw-Lekkerland 24 944,-xx
104 Nijefurd 13 504,-xx
268 Nijmegen 906 483,-xx
529 Noorder-Koggenland 3 159,-xx
820 Nuenen, Gerwen en Nederwetten 65 323,-xx
269 Oldebroek 37 753,-xx
173 Oldenzaal 50 431,-xx
174 Olst-Wijhe 49 709,-xx
692 Oostburg 34 708,-xx
580 Oostflakkee 5 564,-xx
85 Ooststellingwerf 44 615,-xx
86 Opsterland 4 330,-xx
590 Papendrecht 110 875,-xx
765 Pekela 99 498,-xx
1926 Pijnacker-Nootdorp 60 255,-xx
595 Reeuwijk 7 031,-xx
703 Reimerswaal 6 507,-xx
1667 Reusel-De Mierden 15 255,-xx
602 Rijnsburg 1 154,-xx
196 Rijnwaarden 5 513,-xx
178 Rijssen 62 805,-xx
1669 Roerdalen 37 188,-xx
1670 Roggel en Neer 8 763,-xx
704 Sas van Gent 12 503,-xx
844 Schijndel 17 158,-xx
962 Schinnen 18 243,-xx
607 Schipluiden 27 799,-xx
1676 Schouwen-Duiveland 10 883,-xx
1702 Sint Anthonis   348,-xx
1883 Sittard-Geleen 516 285,-xx
51 Skarsterlân 14 653,-xx
610 Sliedrecht 23 143,-xx
40 Slochteren 151 729,-xx
1698 Sluis-Aardenburg 18 671,-xx
90 Smallingerland 473 455,-xx
91 Sneek 112 588,-xx
848 Son en Breugel   711,-xx
37 Stadskanaal 143 451,-xx
181 Steenwijk 130 400,-xx
971 Stein   618,-xx
974 Susteren 34 184,-xx
975 Swalmen 24 895,-xx
9 Ten Boer 23 127,-xx
715 Terneuzen 24 380,-xx
716 Tholen   836,-xx
977 Thorn 11 724,-xx
183 Tubbergen 5 338,-xx
737 Tytsjerksteradiel 135 474,-xx
47 Veendam 86 978,-xx
717 Veere   597,-xx
984 Venray   204,-xx
48 Vlagtwedde 195 144,-xx
718 Vlissingen 200 842,-xx
286 Vorden 15 624,-xx
627 Waddinxveen 6 088,-xx
291 Warnsveld 13 437,-xx
629 Wassenaar 27 416,-xx
988 Weert 56 517,-xx
292 Wehl 21 015,-xx
870 Werkendam 5 960,-xx
614 Westvoorne 39 747,-xx
463 Wieringermeer 33 264,-xx
296 Wijchen 8 089,-xx
53 Winsum 91 853,-xx
294 Winterswijk 11 369,-xx
632 Woerden 98 210,-xx
707 Zederik 11 744,-xx
50 Zeewolde 32 921,-xx
298 Zelhem 7 519,-xx
1666 Zevenhuizen-Moerkapelle 14 279,-xx
476 Zijpe 9 916,-xx
301 Zutphen 56 498,-xx
     
  Totaal: 10 909 830,-xx

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wiw | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x