Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
22-09-2004   Intrekking Stcrt. 2004, 180 Stcrt. 2004, 180
01-01-2003   Nieuwe regeling Stcrt. 2002, 247 Stcrt. 2002, 247

 

 

REGELING houdende compensatie van gemeenten voor de vermindering van het verleende vast budget 2003 ten opzichte van het verleende vast budget 2002 in het kader van de Wet inschakeling werkzoekenden (Compensatieregeling gesubsidieerde arbeid gemeenten 2003)

18 december 2002/nr. B&GA/GAB/02/97177
Directie Bijstand en Gemeentelijk Activeringsbeleid

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. Rutte;
     Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Kaderwet SZW-subsidies;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Definitie
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. de minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
b. vast budget: het bedrag, bedoeld in artikel 14, tweede lid, onderdeel b, van de Wet inschakeling werkzoekenden;
c. dienstbetrekking: een dienstbetrekking met een gemeente als bedoeld in artikel 4 van de Wet inschakeling werkzoekenden;
d. normbedragen: de vaste bedragen die in het kader van de Wet inschakeling werkzoekenden aan gemeenten worden verleend voor de kosten die samenhangen met het tot stand brengen van dienstbetrekkingen;
e. jongere: een jongere als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel f, van de Wet inschakeling werkzoekenden;
f. opgave: de opgave, bedoeld in artikel 15, eerste lid, van het Besluit uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden, welke opgave is voorzien van de bijlage kwartaalstatistiek Wiw.

 

Art. 2. Toepassingsgebied
De Algemene Regeling SZW-subsidies is niet van toepassing.

 

Art. 3. Subsidieverstrekking
-1. De minister verstrekt op of omstreeks 1 maart 2003 een subsidie aan gemeenten die als gevolg van de bij Regeling van 1 oktober 2002 tot wijziging van de Regeling uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden in verband met de vaststelling van subsidiebedragen ten behoeve van het jaar 2003 (Stcrt. 2002, 191) voor het jaar 2003 vastgestelde normbedragen volgens die regeling, een ontoereikend vast budget hebben bij een vermindering van het aantal dienstbetrekkingen voor personen van 23 jaar of ouder van 30% en een vermeerdering van het aantal dienstbetrekkingen voor jongeren van 10% ten opzichte van het aantal dienstbetrekkingen per 30 juni 2002.
-2. De subsidie bedraagt het verschil tussen het ter uitvoering van de in het eerste lid genoemde regeling verleende vast budget en het berekende benodigde vast budget voor het aantal dienstbetrekkingen voor personen van 23 jaar of ouder bij een vermindering van 30% en voor het aantal dienstbetrekkingen voor jongeren bij een vermeerdering van 10% over het jaar 2003 ten opzichte van het aantal dienstbetrekkingen per 30 juni 2002, volgens de bijlage bij de gemeentelijke opgave over het tweede kwartaal van 2002.
-3. Bij de berekening van het benodigde vast budget is uitgegaan van de normbedragen, bedoeld in de in het eerste lid genoemde regeling. Daar waar voor categorieën van jongeren of van werklozen verschillende normbedragen bestaan en geen afzonderlijke aantallen dienstbetrekkingen in de in het tweede lid bedoelde bijlage bij de opgave zijn gevraagd, is uitgegaan van een gewogen normbedrag op basis van de landelijke aantallen dienstbetrekkingen volgens de gemeentelijke opgave over het eerste kwartaal van 2002.
-4. De hoogte van de subsidie van de gemeenten is vastgesteld volgens de bijlage die bij deze regeling behoort.

 

Art. 4. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

 

Art. 5. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Compensatieregeling gesubsidieerde arbeid gemeenten 2003.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

 

's-Gravenhage, 18 december 2002.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
M. Rutte
.

 

 

 

TOELICHTING
[18 december 2002]

 

     Op 4 december 2002 is de Tweede Kamer geïnformeerd over een aanvullend pakket van maatregelen dat gemeenten en sectoren faciliteert bij het dynamiseren van het zittende bestand van werknemers op grond van de Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) en het Besluit in- en doorstroombanen (ID-banen). Dit pakket is tot stand gekomen in nauwe samenspraak met sociale partners, de VNG [Vereniging van Nederlandse Gemeenten, red.], gemeenten en sectoren. Met het pakket wordt mede uitvoering gegeven aan de wens van de Tweede Kamer om met de VNG zodanige afspraken te maken dat in 2003 daadwerkelijke doorstroming plaatsvindt van mensen met een ID-/Wiw-baan naar niet-gesubsidieerde banen.
     Onderdeel van dat pakket is een compensatieregeling voor gemeenten die een meer dan gemiddeld uitstroompercentage moeten realiseren om het volume Wiw-dienstbetrekkingen in overeenstemming te brengen met het beschikbare budget. Gemiddeld is de uitstroom in de afgelopen jaren circa 30% geweest (bron: Wiw-statistiek 2001, Research voor Beleid). Bij de berekening van de budgetten voor 2003 is uitgegaan van een volumereductie van dienstbetrekkingen voor personen van 23 jaar of ouder van 20% (vanaf ultimo 2001 tot gemiddelde 2003). Bij deze berekening is er rekening mee gehouden dat het aantal dienstbetrekkingen voor jongeren met 10% zal toenemen als gevolg van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de uitvoering van de sluitende aanpak voor jongeren zoals die is vastgelegd in de Wiw.
     De compensatie wordt verleend aan gemeenten waar op grond van de stand op 30 juni 2002 conform de declaratie van het tweede kwartaal 2002 door SZW is vastgesteld dat een volumereductie voor volwassen Wiw-ers van meer dan 30% gerealiseerd moet worden om het volume Wiw-dienstbetrekkingen in overeenstemming te brengen met het toegekende vast budget Wiw.
     Uitgangspunt bij de berekening van de omvang van de compensatie zijn de normbedragen zoals die op grond van de op 4 oktober 2002 zijn gepubliceerde (Stcrt. 191) [zoals die zijn vastgesteld op grond van het op 4 oktober 2002 gepubliceerde Besluit tot wijziging van de Regeling uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden in verband met de vaststelling van de subsidiebedragen ten behoeve van het jaar 2003 (Stcrt. 2002, 191), red.] en de daarop gebaseerde beschikking van 7 oktober 2002 (kenmerk FEZ/A&B/02/68941). Hiertoe wordt op basis van de Kaderwet SZW-subsidies onderhavige compensatieregeling getroffen. Hiermee wordt beoogd te voorkomen dat gemeenten vanwege financiële redenen mogelijk ontslag van werknemers op een Wiw-dienstbetrekking zouden moeten overwegen.
     De regeling is zodanig vormgegeven dat de in de bijlage opgenomen gemeenten het in die bijlage genoemde bedrag als vastgestelde subsidie op of omstreeks 1 maart 2003 ontvangen. Verantwoording over het ontvangen bedrag behoeft niet te worden afgelegd. Om die reden is ook de Algemene Regeling SZW-subsidies niet van toepassing verklaard. Van enige gemeenten was bij de vaststelling van deze regeling nog geen opgave over het tweede kwartaal 2002 ontvangen. Indien na ontvangst van die opgaven mocht blijken dat nog andere gemeenten dan de in de bijlage opgenomen gemeenten voor de compensatie in aanmerking komen, zal de bijlage in de loop van het jaar 2003 met die gemeenten worden aangevuld.

 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
M. Rutte
.

 

 

 

BIJLAGE

bij Compensatieregeling gesubsidieerde arbeid gemeenten 2003

 

[Zie Stcrt. 2002, 247, red.]