Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

 

 

 

MEMORIE VAN TOELICHTING

Enkele nadere regelgeving:
- Besluit langdurige zorg
- Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
- Besluit uitvoering kinderbijslag
- Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in het buitenland 2015
- Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in Nederland 2015
- Regeling gebruik burgerservicenummer in de zorg
- Regeling langdurige zorg
- Regeling uitvoering dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg

Relevante overige regelgeving:
- Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (vervallen)
- Jeugdwet
- Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
- Zorgverzekeringswet

 

 

Inhoudsopgave Wlz

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en algemene bepalingen artt. 1.1.1 - 1.2.2
§ 1x Begripsbepalingen artt. 1.1.1 - 1.1.2
§ 2x Algemene bepalingen artt. 1.2.1 - 1.2.2
Hoofdstuk 2 De verzekerden artt. 2.1.1 - 2.2.2
§ 1x De kring van verzekerden artt. 2.1.1 - 2.1.3
§ 2x De inschrijving van verzekerden artt. 2.2.1 - 2.2.2
Hoofdstuk 3 De inhoud van de verzekering artt. 3.1.1 - 3.3.5
§ 1x De verzekerde zorg artt. 3.1.1 - 3.1.3
§ 2x Het recht op zorg en het tot gelding brengen van het recht artt. 3.2.1 - 3.2.8
§ 3x De leveringsvormen artt. 3.3.1 - 3.3.6a
Hoofdstuk 4 De Wlz-uitvoerders artt. 4.1.1 - 4.4.1
§ 1x De aan- en afmelding en de statuten artt. 4.1.1 - 4.1.4
§ 2x De taken van de Wlz-uitvoerder artt. 4.2.1 - 4.2.6
§ 3x Verslaglegging artt. 4.3.1 - 4.3.3
§ 4x Overig art. 4.4.1
Hoofdstuk 5 Het Zorginstituut artt. 5.1.1 - 5.2.3
§ 1x Taken artt. 5.1.1 - 5.1.4
§ 2x Planning, financiering en verslaglegging artt. 5.2.1 - 5.2.3
Hoofdstuk 6 Het CAK artt. 6.1.1 - 6.2.6
§ 1x Instelling en taak artt. 6.1.1 - 6.1.3
§ 2x Planning, financiering en verslaglegging artt. 6.2.1 - 6.2.6
Hoofdstuk 7 Het CIZ artt. 7.1.1 - 7.2.3
§ 1x Instelling en taak artt. 7.1.1 - 7.1.3
§ 2x Planning, financiering en verslaglegging artt. 7.2.1 - 7.2.3
Hoofdstuk 8 Zeggenschap van de verzekerde over zijn leven artt. 8.1.1 - 8.1.3
Hoofdstuk 9 Informatiebepalingen artt. 9.1.1 - 9.2.1
§ 1x Verwerking van gegevens, waaronder bijzondere categorieën van persoonsgegevens artt. 9.1.1 - 9.1.7
§ 2x Beleidsinformatie art. 9.2.1
Hoofdstuk 10 Overige bepalingen artt. 10.1.1 - 10.4.4
§ 1x Innovatie, zorg voor bedreigde personen en ADL-assistentie artt. 10.1.1 - 10.1.4
§ 2x De invloed van de verzekering op het burgerlijk recht artt. 10.2.1 - 10.2.5
§ 3x Bezwaar en beroep artt. 10.3.1 - 10.3.2
§ 4x Toezicht en handhaving artt. 10.4.1 - 10.4.4
§ 5x Gedwongen verblijf in een instelling art. 10.5.1
Hoofdstuk 11 Invoeringsbepalingen en overgangsrecht artt. 11.1.1 - 11.4.2
§ 1x Overgangsrecht verzekerden artt. 11.1.1 - 11.1.9
§ 2x Overgangsrecht uitvoerders en afwikkeling Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten artt. 11.2.1 - 11.2.15
§ 3x Invoeringsbepalingen met betrekking tot het CIZ artt. 11.3.1 - 11.3.5
§ 4x Tijdelijke subsidies voor zorginfrastructuur en kapitaallasten artt. 11.4.1 - 11.4.2
§ 5x Tijdelijke subsidie orthocommunicatieve behandeling art. 11.5.1
§ 6x Overgangsbepaling toepasselijke wetgeving in verband met de Brexit art. 11.6.1
Hoofdstuk 12 Wijziging van andere wetten artt. 12.1.1 - 12.5.4
§ 1x Volksgezondheid, Welzijn en Sport artt. 12.1.1 - 12.1.23
§ 2x Financiën artt. 12.2.1 - 12.2.5
§ 3x Sociale Zaken en Werkgelegenheid artt. 12.3.1 - 12.3.17
§ 4x Veiligheid en Justitie artt. 12.4.1 - 12.4.8
§ 5x Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties artt. 12.5.1 - 12.5.4
Hoofdstuk 13 Slotbepalingen artt. 13.1.1 - 13.1.3
xxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxv|

Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2013-2014; 2014-2015, 33 891.
Handelingen II 2013-2014, nr. 102, item 41 en 97, nr. 107, item 4 en 8, nr. 108, item 9; 2014-2015, nr. 4, item 17, nr. 6, item 7 en 8.
Kamerstukken I 2014-2015, 33 891 (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M).
Handelingen I 2014-2015, nr. 9, item 8, nr. 10, item 5, ...

Geschiedenis:
Staatsblad 2014, 442Staatsblad 2014, 494Staatsblad 2016, 173Staatsblad 2016, 206Staatsblad 2016, 268Staatsblad 2017, 139Staatsblad 2018, 37Staatsblad 2018, 94Staatsblad 2018, 247Staatsblad 2018, 356Staatsblad 2019, 523Staatsblad 2019, 123Staatsblad 2019, 140Staatsblad 2019, 173Staatsblad 2019, 185Staatsblad 2019, 288 Staatsblad 2019, 428 Staatsblad 2019, 427.

 

 

WET van 3 december 2014, Stb. 2014, 494, houdende regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg). Inwerkingtreding: 1 januari 2015 (Stb. 2014, 521).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten te vervangen door een, de gehele bevolking omvattende, verplichte verzekering voor langdurige zorg, waarin rekening wordt gehouden met maatschappelijke ontwikkelingen van de laatste decennia en die recht doet aan de eigen verantwoordelijkheid van de burgers voor de wijze waarop zij hun leven inrichten, deelnemen aan het maatschappelijk leven en de wijze waarop zij elkaar naar vermogen daarin bijstaan;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  1

Begripsbepalingen en algemene bepalingen

 

§ 1.  Begripsbepalingen

 

Art. 1.1.1. [Begripsbepalingen]  [GeschiedenisMvTversie 3 december 2014]
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
- ADL-woning: woning die deel uitmaakt van een aantal bij elkaar horende rolstoeldoorgankelijke sociale huurwoningen;
- begeleiding: activiteiten waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven;
- burgerservicenummer: het burgerservicenummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer;
- CAK: het CAK, genoemd in artikel 6.1.1;
- CIZ: het CIZ, genoemd in artikel 7.1.1;
- cliëntondersteuning: onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies, algemene ondersteuning en zorgbemiddeling die bijdraagt aan het tot gelding brengen van het recht op zorg in samenhang met dienstverlening op andere gebieden;
- continentaal plat: de exclusieve economische zone van het Koninkrijk, bedoeld in artikel 1 van de Rijkswet instelling exclusieve economische zone, voor zover deze grenst aan de territoriale zee van Nederland;
- dossier: de schriftelijk of elektronisch vastgelegde gegevens met betrekking tot de verlening van zorg aan een cliënt;
- Fonds langdurige zorg: fonds, genoemd in artikel 89 van de Wet financiering sociale verzekeringen;
- indicatiebesluit: besluit van het CIZ waarbij beoordeeld wordt of en in welke omvang de verzekerde in aanmerking komt voor zorg;
- inspecteur of ontvanger: de functionaris, bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;
- instelling:
1º. een instelling in de zin van de Wet toelating zorginstellingen;
2º. een organisatorisch verband dat gevestigd is buiten het grondgebied van het Europese deel van Nederland en overeenkomstig de daar geldende wetgeving rechtmatig gezondheidszorg verstrekt als bedoeld bij of krachtens artikel 3.1.1;
- mantelzorger: natuurlijke persoon die rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen personen bestaande sociale relatie zorg verleent zonder dat dit beroeps- of bedrijfsmatig geschiedt;
- Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
- persoonsgebonden budget: een subsidie waarmee de verzekerde onder de bij of krachtens artikel 3.3.3 en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht gestelde voorwaarden aan hem te verlenen zorg kan inkopen;
- persoonlijke verzorging: het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging, gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid;
- Nederland: het Europese deel van Nederland;
- solistisch werkende zorgverlener: een zorgverlener die, anders dan in dienst of onmiddellijk of middellijk in opdracht van een instelling beroepsmatig zorg verleent;
- Sociale verzekeringsbank: de Sociale verzekeringsbank, genoemd in artikel 3 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
- verblijf: verblijf als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel a;
- verpleging: handelingen gericht op herstel of voorkoming van verergering van de aandoening, beperking of handicap;
- verzekeraar: verzekeringsonderneming als bedoeld in Richtlijn nr. 73/239/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 24 juli 1973 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringbranche en de uitoefening daarvan (PbEG L 228);
- vreemdeling: vreemdeling als bedoeld in de Vreemdelingenwet 2000;
- Wlz-uitvoerder: rechtspersoon die geen zorgverzekeraar is, die zich overeenkomstig artikel 4.1.1 heeft aangemeld voor de uitvoering van deze wet, het zorgkantoor daaronder begrepen;
- woningaanpassing: bouwkundige of woontechnische ingreep in of aan een woonruimte;
- zorg: zorg en overige diensten als bedoeld in artikel 3.1.1;
- zorg in natura: zorg geleverd door zorgaanbieders op grond van schriftelijke overeenkomsten tussen zorgaanbieders en Wlz-uitvoerders als bedoeld in artikel 4.2.2;
- zorgaanbieder: een instelling dan wel een solistisch werkende zorgverlener;
- zorgautoriteit: de zorgautoriteit, genoemd in artikel 3 van de Wet marktordening gezondheidszorg;
- Zorginstituut: het Zorginstituut Nederland, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet;
- zorgkantoor: een ingevolge artikel 4.2.4, tweede lid, voor een bepaalde regio aangewezen Wlz-uitvoerder;
- zorgplan: schriftelijk of elektronisch als zodanig vastgelegde uitkomsten van hetgeen met de verzekerde dan wel een vertegenwoordiger van de verzekerde is besproken met betrekking tot de in artikel 8.1.1 genoemde onderwerpen;
- zorgverlener: een natuurlijke persoon die in persoon beroepsmatig zorg verleent;
- zorgverzekeraar: een zorgverzekeraar als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Zorgverzekeringswet;
- zorgverzekering: een zorgverzekering als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet.

 

Art. 1.1.2. [Geregistreerd partnerschap; gezamenlijke huishouding]  [Geschiedenisversie 3 december 2014]
-1. Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt gelijkgesteld met:
a. echtgenoot: geregistreerde partner;
b. echtgenoten: geregistreerde partners;
c. gehuwd: als partner geregistreerd;
d. gehuwde: als partner geregistreerde.
-2. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt:
a. als gehuwd of als echtgenoot mede aangemerkt de ongehuwde meerderjarige die met een andere ongehuwde meerderjarige een gezamenlijke huishouding voert, tenzij het betreft een bloedverwant in de eerste graad;
b. als ongehuwd mede aangemerkt degene die duurzaam gescheiden leeft van de persoon met wie hij gehuwd is.
-3. Van een gezamenlijke huishouding is sprake indien twee personen hun hoofdverblijf in dezelfde woning hebben en zij blijk geven zorg te dragen voor elkaar door middel van het leveren van een bijdrage in de kosten van de huishouding dan wel anderszins.
-4. Een gezamenlijke huishouding wordt in ieder geval aanwezig geacht indien de betrokkenen hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning en:
a. zij met elkaar gehuwd zijn geweest of eerder voor de toepassing van deze wet daarmee gelijk zijn gesteld;
b. uit hun relatie een kind is geboren of erkenning heeft plaatsgevonden van een kind van de één door de ander;
c. zij zich wederzijds verplicht hebben tot een bijdrage aan de huishouding krachtens een geldend samenlevingscontract; of
d. zij op grond van een registratie worden aangemerkt als een gezamenlijke huishouding die naar aard en strekking overeenkomt met de gezamenlijke huishouding, bedoeld in het derde lid.
-5. Bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld welke registraties, en gedurende welk tijdvak, in aanmerking worden genomen voor de toepassing van het vierde lid, onderdeel d.
-6. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld ten aanzien van hetgeen wordt verstaan onder het blijk geven zorg te dragen voor een ander, zoals bedoeld in het derde lid.

 

 

§ 2.  Algemene bepalingen

 

Art. 1.2.1. [Begrip ingezetene]  [Geschiedenisversie 3 december 2014]
Ingezetene in de zin van deze wet is degene die in Nederland woont.

 

Art. 1.2.2. [Woonplaats, vestigingsplaats]  [Geschiedenisversie 3 december 2014]
-1. Waar iemand woont en waar een lichaam gevestigd is, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.
-2. Voor de toepassing van het eerste lid worden schepen welke in Nederland hun thuishaven hebben, ten opzichte van de bemanning als deel van Nederland beschouwd.
-3. Degene die Nederland metterwoon heeft verlaten

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.