Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.
   

 

 

 

 

 

 

MEMORIE VAN TOELICHTING

Enkele nadere regelgeving:
- Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid
- Besluit maatschappelijke ondersteuning
- Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
- Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
- Regeling maatschappelijke ondersteuning
- Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Vervallen nadere regelgeving:
- Besluit bekendmaking regels ter uitvoering van het mantelzorgcompliment 2007 (vervallen)
- Regeling experimenten Wmo (vervallen)

Relevante overige regelgeving:
- Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
- Welzijnswet 1994 (vervallen)
- Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
- Wet voorzieningen gehandicapten (vervallen)

 

 

Inhoudsopgave Wmo

xx§ 1x Algemene bepalingen artt. 1 - 2
xx§ 2x Gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders artt. 3 - 12
xx§ 2ax Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling artt. 12a - 12j
xx§ 2bx Kwaliteit en rechtspositie artt. 12k - 12n
xx§ 2cx Toezicht en handhaving artt. 12o - 12q
xx§ 3x Provinciale staten en gedeputeerde staten artt. 13 - 14
xx§ 5x Financiële tegemoetkomingen art. 19
xx§ 6x Uitkering aan mantelzorgers artt. 19a - 19b
xx§ 7x Specifieke uitkeringen art. 20
xx§ 8x Stimuleringsuitkeringen art. 21
xx§ 8ax Huishoudelijke verzorging artt. 21a
xx§ 8bx Steunpunt huiselijk geweld artt. 21b - 21j
xx§ 9x Gegevensverstrekking artt. 22 - 23
xx§ 10x Evaluatiebepaling art. 24
xx§ 11x Overige bepalingen artt. 25 - 26
xx§ 12x Wijziging van andere wetten artt. 27 - 37
xx§ 13x Overgangs- en slotbepalingen artt. 38 - 43
xxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxr

Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2004-2005, 2005-2006, 30 131.
Handelingen II 2005-2006, blz. 2768-2801, 2993-3013, 3053-3056, 3056-3058, 3243-3244.
Kamerstukken I 2005-2006, 30 131 (A, B, C, C, E, F).
Handelingen I 2005-2006, blz. 1550-1573, 1589-1615, 1635-1654.

Geschiedenis:
Staatsblad 2006, 351Staatsblad 2006, 644Staatsblad 2008, 164Staatsblad 2009, 229Staatsblad 2009, 346Staatsblad 2010, 269Staatsblad 2011, 561Staatsblad 2012, 226Staatsblad 2012, 310Staatsblad 2012, 547Staatsblad 2013, 142Staatsblad 2013, 202Staatsblad 2013, 316Staatsblad 2014, 105Staatsblad 2014, 259Staatsblad 2014, 280.

 

 

WET van 29 juni 2006, Stb. 2006, 351, houdende nieuwe regels betreffende maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning). Inwerkingtreding: 1 januari 2007.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regels te stellen betreffende maatschappelijke ondersteuning en daarbij de rol van de gemeente te versterken;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

§ 1.  Algemene bepalingen

 

Art. 1. [Begripsbepalingen]  [GeschiedenisMvTversie 29 juni 2006Stb. 2011, 561Stb. 2013, 142Stb. 2013, 202Stb. 2014, 105Stb. 2014, 280]
-1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
b. mantelzorg: langdurige zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt;
c. maatschappelijke opvang: het tijdelijk bieden van onderdak, begeleiding, informatie en advies aan personen die, door één of meer problemen, al dan niet gedwongen de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving;
d. vrouwenopvang: het tijdelijk bieden van onderdak en begeleiding aan vrouwen die, al dan niet gedwongen, de thuissituatie hebben verlaten in verband met problemen van relationele aard of geweld;
e. openbare geestelijke gezondheidszorg: het signaleren en bestrijden van risicofactoren op het gebied van de openbare geestelijke gezondheidszorg, het bereiken en begeleiden van kwetsbare personen en risicogroepen, het functioneren als meldpunt voor signalen van crisis of dreiging van crisis bij kwetsbare personen en risicogroepen en het tot stand brengen van afspraken tussen betrokken organisaties over de uitvoering van de openbare geestelijke gezondheidszorg;
f. verslavingsbeleid: maatschappelijke zorg gericht op verslaafden, alle individuele geneeskundige verslavingszorg daaronder niet begrepen, en preventie van verslavingsproblemen, met inbegrip van activiteiten in het kader van de bestrijding van overlast door verslaving;
g. maatschappelijke ondersteuning:
1º. het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten;
2º. op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden;
3º. het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning;
4º. het ondersteunen van mantelzorgers, daar onder begrepen steun bij het vinden van adequate oplossingen indien zij hun taken tijdelijk niet kunnen waarnemen, alsmede het ondersteunen van vrijwilligers;
5º. het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem;
6º. het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behouden en het bevorderen van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer;
7º. het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang en het voeren van beleid ter bestrijding van geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer is gepleegd;
8º. het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen;
9º. het bevorderen van verslavingsbeleid;
h. huishoudelijke verzorging: het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van het verzorgen van het huishouden van een persoon dan wel van de leefeenheid waartoe een persoon behoort;
i. steunfunctiewerk: activiteiten die het uitvoeren of voorbereiden daarvan ondersteunen van het door de gemeente te voeren beleid betreffende maatschappelijke ondersteuning;
j. het CAK: het CAK, genoemd in artikel 48, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;
k. huiselijk geweld: lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld of bedreiging daarmee door iemand uit de huiselijke kring;
l. kindermishandeling: kindermishandeling als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de jeugdzorg;
m. steunpunt huiselijk geweld: Steunpunt Huiselijk Geweld als bedoeld in artikel 21b;
n. advies- en meldpunt kindermishandeling: stichting als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de jeugdzorg bij de uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel e, van die wet;
o. persoonsgegevens, verwerking van persoonsgegevens, verantwoordelijke, onderscheidenlijk betrokkene: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van de Wet bescherming persoonsgegevens;
p. Richtlijn 2004/38/EG: Richtlijn nr. 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) 1612/68 en tot intrekking van Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (PbEU L 158).
-2. Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt gelijkgesteld met:
a. echtgenoot: geregistreerde partner;
b. gehuwd: als partner geregistreerd.
-3. Voor de toepassing van deze wet en van de tot haar uitvoering genomen besluiten wordt:
a. als gehuwd of als echtgenoot mede aangemerkt de ongehuwde meerderjarige die met een andere ongehuwde meerderjarige een gezamenlijke huishouding voert, tenzij het betreft een bloedverwant in de eerste graad;
b. als ongehuwd mede aangemerkt degene die duurzaam gescheiden leeft van de persoon met wie hij gehuwd is.
-4. Van een gezamenlijke huishouding is sprake indien twee personen hun hoofdverblijf in dezelfde woning hebben en zij blijk geven zorg te dragen voor elkaar door middel van het leveren van een bijdrage in de kosten van de huishouding dan wel anderszins.
-5. Een gezamenlijke huishouding wordt in ieder geval aanwezig geacht indien de betrokkenen hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning en:
a. zij met elkaar gehuwd zijn geweest of eerder voor de toepassing van deze wet daarmee gelijk zijn gesteld;
b. uit hun relatie een kind is geboren of erkenning heeft plaatsgevonden van een kind van de één door de ander;
c. zij zich wederzijds verplicht hebben tot een bijdrage aan de huishouding krachtens een geldend samenlevingscontract; of
d. zij op grond van een registratie worden aangemerkt als een gezamenlijke huishouding die naar aard en strekking overeenkomt met de gezamenlijke huishouding, bedoeld in het vierde lid.
-6. Bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld welke registraties, en gedurende welk tijdvak, in aanmerking worden genomen voor de toepassing van het vijfde lid, onderdeel d. [Bmo]
-7. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld ten aanzien van hetgeen wordt verstaan onder het blijk geven zorg te dragen voor een ander, zoals bedoeld in het vierde lid.

 

Art. 2. [Uitsluiting bij voorliggende voorziening]  [GeschiedenisMvTversie 29 juni 2006Stb. 2014, 280]
Er bestaat geen aanspraak op maatschappelijke ondersteuning voor zover met betrekking tot de problematiek die in het gegeven geval aanleiding geeft voor de noodzaak tot ondersteuning een voorziening op grond van een andere wettelijke bepaling bestaat.

 

 

§ 2.  Gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders

 

Art. 3. [Beleidsplan gemeenteraad]  [GeschiedenisMvTversie 29 juni 2006Stb. 2014, 105Stb. 2014, 280]
-1. De gemeenteraad stelt één of meer plannen vast die richting geven aan de door de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders te nemen beslissingen betreffende maatschappelijke ondersteuning.
-2. De gemeenteraad stelt het plan telkens voor een periode van ten hoogste vier jaren vast. Het plan kan tussentijds gewijzigd worden.
-3. Het plan bevat de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren beleid betreffende maatschappelijke ondersteuning.
-4. In het plan wordt in ieder geval aangegeven:
a. wat de gemeentelijke doelstellingen zijn op de verschillende in artikel 1, eerste lid, onderdeel g, genoemde onderdelen van maatschappelijke ondersteuning;
b. hoe het samenhangende beleid betreffende maatschappelijke ondersteuning zal worden uitgevoerd en welke acties in de door het plan bestreken periode zullen worden ondernomen;
c. welke resultaten de gemeente in de door het plan bestreken periode wenst te behalen;
d. welke maatregelen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders nemen om de kwaliteit te borgen van de wijze waarop de maatschappelijke ondersteuning wordt uitgevoerd;
e. welke maatregelen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders nemen om voor degene aan wie maatschappelijke ondersteuning als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel g, onder 2º, 5º en 6º, wordt verleend keuzevrijheid te bieden met betrekking tot de activiteiten van maatschappelijke ondersteuning;
f. op welke wijze de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders zich hebben vergewist van de behoeften van kleine doelgroepen.

 

Art. 4. [Voorzieningen voor zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie]  [GeschiedenisMvTversie 29 juni 2006Stb. 2009, 346Stb. 2014, 280]
-1. Ter compensatie van de beperkingen die een persoon als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel g, onder 4º, 5º en 6º, ondervindt in zijn zelfredzaamheid en zijn maatschappelijke participatie treft het college van burgemeester en wethouders voorzieningen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning die hem in staat stellen:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen.