WET van 9 juli 2014, Stb. 2014, 280, houdende regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015) (wijzigt artt. 2.6.1 en 2.6.8 Wmo 2015)

BESLUIT van 9 juli 2014, Stb. 2014, 281, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (t.a.v. art. 8.11 Wmo 2015)

WET van 5 november 2014, Stb. 2014, 442, tot het wijzigen van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet (Invoeringswet Jeugdwet) (wijzigt artt. 1.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.3.5, 2.5.3, 3.2, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.3.2, 5.1.5, 5.1.6, 5.2.6, 5.3.1, 5.3.2, 7.19, 7.29, 7.32, 8.3 en 8.6a Wmo 2015)

WET van 3 december 2014, Stb. 2014, 494, houdende regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) (wijzigt artt. 1.1.1, 2.3.5, 5.1.1, 5.2.1 en 5.2.5 Wmo 2015)

WET van 14 april 2016, Stb. 2016, 215, tot uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (wijzigt art. 2.1.2 Wmo 2015)

WET van 18 mei 2016, Stb. 2016, 206, tot wijziging van wetten teneinde misslagen en omissies in wetten op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te herstellen, de broninhouding van eigen bijdragen voor beschermd wonen te kunnen voortzetten en het College bouw zorginstellingen op te heffen (Verzamelwet VWS 2016) (wijzigt artt. 1.1.1, 4.2.12, 5.2.9, 7.34, 8.3 en 8.11 Wmo 2015)

WET van 8 juni 2016, Stb. 2016, 268, tot wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet (wijzigt artt. 2.6.2 en 8.6a Wmo 2015)

WET van 29 november 2017, Stb. 2017, 484, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2018) (wijzigt art. 5.1.3 Wmo 2015)

WET van 24 januari 2018, Stb. 2018, 37, houdende regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg) (wijzigt art. 2.1.2 Wmo 2015)

WET van 21 maart 2018, Stb. 2018, 94, tot wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd (wijzigt art. 6.2 Wmo 2015)

WET van 11 juli 2018, Stb. 2018, 247, tot aanpassing van wetten ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming) (wijzigt artt. 1.1.1, 3.4, 4.2.5, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.2.1, 5.2.4, 5.2.5, 5.3.1, 5.3.2 en 6.1 Wmo 2015)

WET van 11 juli 2018, Stb. 2018, 260, tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet (wijzigt art. 8.5 Wmo 2015)

WET van 3 oktober 2018, Stb. 2018, 356, tot wijziging van een aantal wetten op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde misslagen en omissies te herstellen (Verzamelwet VWS 2018) (wijzigt art. 4.2.11 Wmo 2015)

WET van 23 januari 2019, Stb. 2019, 52, tot wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de versterking van het handhavingsinstrumentarium van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd en enkele andere wijzigingen (wijzigt art. 4.3.3 Wmo 2015)

WET van 23 januari 2019, Stb. 2019, 73, tot wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten (wijzigt artt. 2.6.1 en 2.6.7a Wmo 2015)

WET van 27 maart 2019, Stb. 2019, 140, tot wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en enige andere wetten in verband met het controleren van de verzekeringsplicht voor de zorgverzekering en het regelen van de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door Onze Minister voor Medische Zorg, het Zorginstituut Nederland en het RIVM (wijzigt artt. 5.1.1 en 5.2.2 Wmo 2015)

WET van 24 april 2019, Stb. 2019, 185, tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake de bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de maatwerkvoorziening (wijzigt artt. 2.1.4, 2.1.4a, 2.1.4b, 2.1.5, 2.3.2, 2.3.5, 2.5.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.2.1, 5.2.2 (2x), 5.2.3, 5.2.4 (2x), 5.2.9, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5 en 8.3 Wmo 2015)

WET van 22 mei 2019, Stb. 2019, 221, tot wijziging van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet in verband met het centraliseren van tolkvoorzieningen ten behoeve van de ondersteuning bij de arbeidsinschakeling en de deelname aan het maatschappelijk verkeer van personen met een auditieve beperking, van de luisterlijnen voor volwassenen en jeugdigen en van het vertrouwenswerk jeugd (Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd) (wijzigt artt. 1.1.1, 2.2.4, 3a.1.1, 3a.1.2, 3a.2.1, 3a.2.2, 3a.3.1, 4.2.6 en 8.2 Wmo 2015)

WET van 5 juni 2019, Stb. 2019, 224, tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt (wijzigt art. 5.3.4 Wmo 2015)

WET van 11 december 2019, Stb. 2019, 483, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2020) (wijzigt art. 3a.1.1 Wmo 2015)

WET van 5 februari 2020, Stb. 2020, 67, tot wijziging van een aantal wetten op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2020) (wijzigt artt. 1.1.1, 1.2.2, 2.1.4, 2.1.4a, 2.5.4, 3a.1.1, 3a.1.2, 4.1.1 (3x), 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4 (2x), 4.2.5, 4.2.6 (2x), 4.2.7 (2x), 4.2.8, 4.2.10, 4.2.11 (2x), 4.2.12, 4.2.13, 4.2.14, 4.3.1, 4.3.2 (2x), 4.3.3, 4.3.4, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.6, 5.2.16, 5.2.9, 5.3.1 (2x), 5.3.2, 5.3.3 (2x), 5.3.4 (2x) en 5.3.5 Wmo 2015)