Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

Wet maatschappelijke ondersteuning
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

REGELING  MAATSCHAPPELIJKE  ONDERSTEUNING
 
 

14 december 2006, Stcrt. 2006, 250
Inwerkingtreding: 1 januari 2007
(T.a.v. artt. 9:1b, 16, 19a en 20:4 Wmo en 17:5 Fvw)

 

 

 

 
REGELING van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2006, nr. DMO/SFI 2733429, houdende het aanwijzen van een rechtspersoon, instellingen en gegevens, regels met betrekking tot het registreren van werkzaamheden en wijziging van andere regelingen (Regeling maatschappelijke ondersteuning)

     De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Handelende in overeenstemming met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
     Gelet op artikel 9, eerste lid, onderdeel b, artikel 16 en artikel 20, vierde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 17, vijfde lid, van de FinanciŽle-verhoudingswet;

     Besluit:

 

 

ß 1.  Algemene bepalingen

 

Art. 1.
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. minister: Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
b. wet: de Wet maatschappelijke ondersteuning;
c. mantelzorger: een persoon die mantelzorg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de wet
verleent;
d. CIZ: het Centrum indicatiestelling zorg;
e. SVB: de Sociale verzekeringsbank, bedoeld in hoofdstuk 6 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
f. bureau jeugdzorg: een stichting als bedoeld in artikel 4 van de Wet op de jeugdzorg.

 

 

ß 2.  Aangewezen rechtspersoon en instellingen

 

Art. 2.
-1. Als rechtspersoon als bedoeld in artikel 16 van de wet wordt aangewezen het CAK, genoemd in artikel 48, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.
-2. Als instelling als bedoeld in artikel 20, vierde lid, van de wet, voor zover het betreft het registreren van werkzaamheden betreffende maatschappelijke opvang en vrouwenopvang, wordt aangewezen Prismant, gevestigd te Utrecht.
-3. Als instelling als bedoeld in artikel 20, vierde lid, van de wet, voor zover het betreft het registreren van werkzaamheden betreffende verslavingsbeleid, wordt aangewezen de Stichting Databeheer Zorg, gevestigd te Houten.

 

 

ß 3.  Aangewezen gegevens

 

Art. 3.
Aangewezen gegevens als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel b, van de wet zijn:
a. gegevens over de wijze waarop de gemeente werkt aan de kwaliteit van de in het kader van de wet geleverde producten en diensten;
b. gegevens over de mate waarin de gemeente de ingezetenen betrekt bij de totstandkoming van het beleid betreffende maatschappelijke ondersteuning, voor ieder in artikel 1, eerste lid, onderdeel g, van de wet genoemd onderdeel apart aangegeven;
c. gegevens over de methoden die de gemeente toepast om de ingezetenen actief te betrekken bij de totstandkoming van het beleid betreffende maatschappelijke ondersteuning en over de mate waarin de gemeente deze methoden toepast;
d. gegevens over de activiteiten die de gemeente onderneemt om het sociale klimaat en de leefbaarheid in wijken en buurten te bevorderen en over de mate waarin deze activiteiten worden uitgevoerd;
e. gegevens over de faciliteiten die de gemeente biedt bij opvoedondersteuning en over hoe vaak die faciliteiten worden geboden;
f. gegevens over diensten betreffende maatschappelijke ondersteuning die worden aangeboden door middel van een gemeentelijk informatiepunt over de maatschappelijke ondersteuning;
g. gegevens over de faciliteiten die de gemeente biedt op het terrein van cliŽntondersteuning;
h. gegevens over de ondersteuning of de faciliteiten die de gemeente mantelzorgers biedt en over de mate waarin die ondersteuning of die faciliteiten worden geboden;
i. gegevens over de ondersteuning of de faciliteiten die de gemeente aan vrijwilligers biedt, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen de ondersteuning of faciliteiten aan vrijwilligers in de zorg en die aan overige vrijwilligers;
j. gegevens over de wijze waarop en de mate waarin de gemeente de hulp bij het huishouden heeft afgestemd met zorgfuncties in het kader van de AWBZ;
k. gegevens over de soort voorzieningen waarvoor de gemeente een eigen bijdrage vraagt;
l. gegevens over de wijze waarop de gemeente het bedrag berekent dat als eigen bijdrage per persoon gevraagd wordt;
m. gegevens over de beschikbaarheid van de plaatsen in de maatschappelijke opvang of vrouwenopvang in verhouding tot de vraag ernaar;
n. gegevens over de activiteiten die de gemeente (of regio waartoe de gemeente behoort) onderneemt om vrouwenopvang te bevorderen en om huiselijk geweld te voorkomen en tegen te gaan;
o. gegevens over de activiteiten die de gemeente (of regio waartoe de gemeente behoort) onderneemt om de openbare geestelijke gezondheidszorg te bevorderen en dak- en thuisloosheid tegen te gaan;
p. gegevens over de ondersteuning of de faciliteiten die de gemeente (of regio waartoe de gemeente behoort) biedt voor de maatschappelijke zorg voor verslaafden en voor de beperking van de overlast door verslaving;
q. gegevens over de activiteiten die de gemeente (of regio waartoe de gemeente behoort) onderneemt op het terrein van verslavingsbeleid;
r. gegevens over een inschatting van de uitgaven die bij de uitvoering van de wet in het voorgaande jaar zijn gemaakt.

 

 

ß 4.  Registreren van werkzaamheden

 

Art. 4.
-1. Een instelling waaraan financiŽle middelen worden verstrekt ten behoeve van maatschappelijke opvang of vrouwenopvang door een gemeente waaraan een uitkering wordt verstrekt op het terrein van maatschappelijke opvang of vrouwenopvang op grond van het eerste of tweede lid van artikel 20 van de wet, registreert de volgende categorieŽn gegevens:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wmo | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x