MEMORIE VAN TOELICHTING

Relevante overige regelgeving:
- Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid
- Wet van 29 december 2008, Stb. 2009, 63

 

 

Inhoudsopgave Wsg

Hoofdstuk 1 Wijziging van verschillende wetten artt. I - XIII
Hoofdstuk 2 Overgangs- en slotbepalingen artt. XIV - XIX
xxxxxxxxxxxr   xxxxxxxxxxxxr

Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1997-1998, 1998-1999, 26 063.
Handelingen II 1998-1999, blz. 3971-3991, 4055-4076, 4079-4084, 4296-4298, 4307-4309.
Kamerstukken I 1998-1999, 26 063 (236, 236a); 1999-2000, 26 063 (42, 42a, 42b, 42c).
Handelingen I 1999-2000, zie vergadering d.d. 21 december 1999.

Geschiedenis:
Staatsblad 1999, 595Staatsblad 2009, 108.

 

 

WET van 22 december 1999, Stb. 1999, 595, tot wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met het uitsluiten van het recht op een socialeverzekeringsuitkering bij vrijheidsontneming en het openstellen van socialezekerheidsregelingen in die gevallen waarin de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt (Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden). Inwerkingtreding: 1 mei 2000 (Stb. 2000, 54).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is personen die rechtens hun vrijheid is ontnomen uit te sluiten van het recht op een uitkering op grond van een aantal socialezekerheidswetten, aangezien zij reeds door de Staat worden voorzien in de kosten van levensonderhoud, en de mogelijkheid te openen het recht op een uitkering op grond van een aantal socialezekerheidswetten toe te kennen aan personen die rechtens hun vrijheid is ontnomen in die gevallen waarin zij hun hoofdverblijf niet hebben binnen een justitiële inrichting;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  1

Wijziging van verschillende wetten

 

Art. I. Ziektewet  [GeschiedenisMvTversie 22 december 1999]
De Ziektewet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT + bis]
In artikel 1, eerste lid, wordt de punt aan het einde van onderdeel h vervangen door een puntkomma en worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:
i. rechtens zijn vrijheid is ontnomen: rechtens zijn vrijheid is ontnomen, behoudens de gevallen, bedoeld in de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en in artikel 37, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht;
j. justitiële inrichting: een penitentiaire inrichting, een inrichting voor verpleging van terbeschikkinggestelden of een inrichting voor justitiële jeugdbescherming zijnde een landelijke voorziening als bedoeld in artikel 65 van de Wet op de jeugdhulpverlening.
B. [MvT + bis]
Voor hoofdstuk 1 van de tweede afdeling wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Art. 19b.
-1. Geen recht op ziekengeld heeft de verzekerde gedurende de periode dat hem rechtens zijn vrijheid is ontnomen, vanaf de dag dat deze vrijheidsontneming één maand heeft geduurd. Indien de eerste dag van de ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid is gelegen in een periode dat de verzekerde rechtens zijn vrijheid is ontnomen, ontstaat geen recht op ziekengeld.
-2. Indien het recht op ziekengeld op grond van het eerste lid is geëindigd dan wel niet is ontstaan, wordt betrokkene vanaf de dag dat hij in vrijheid wordt gesteld weer als verzekerde aangemerkt indien hij op die dag aan de overige voorwaarden, bedoeld in artikel 19, voldoet. Deze verzekerde heeft aanspraak op heropening dan wel toekenning van het recht op ziekengeld voor de resterende periode, bedoeld in artikel 29, vijfde lid, artikel 29a, eerste lid, dan wel artikel 29a, zevende lid, met inachtneming van de bepalingen van deze wet. Artikel 44, eerste lid, onderdeel a, is niet van toepassing.
-3. Voor de toepassing van het eerste lid worden perioden van vrijheidsontneming samengeteld indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen.
-4. Het eerste lid is niet van toepassing en het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen categorieën personen waarbij tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt.
C. [MvT + bis]
Artikel 42 vervalt.

 

Art. II. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering  [GeschiedenisMvTversie 22 december 1999]
De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
In artikel 1, eerste lid, wordt de punt aan het einde van onderdeel j vervangen door een puntkomma en worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.