Wet sociale werkvoorziening

Wet sociale werkvoorziening

Wet sociale werkvoorziening

Wet sociale werkvoorziening

Wet sociale werkvoorziening

Wet sociale werkvoorziening

Wet sociale werkvoorziening

Wet sociale werkvoorziening

Wet sociale werkvoorziening

Wet sociale werkvoorziening

Wet sociale werkvoorziening

Wet sociale werkvoorziening

Wet sociale werkvoorziening

Wet sociale werkvoorziening

Wet sociale werkvoorziening

Wet sociale werkvoorziening

Wet sociale werkvoorziening

Wet sociale werkvoorziening

Wet sociale werkvoorziening

Wet sociale werkvoorziening

Wet sociale werkvoorziening

Wet sociale werkvoorziening

Wet sociale werkvoorziening

Wet sociale werkvoorziening

Wet sociale werkvoorziening

Wet sociale werkvoorziening

Wet sociale werkvoorziening

Wet sociale werkvoorziening

Wet sociale werkvoorziening

Wet sociale werkvoorziening

Wet sociale werkvoorziening

Wet sociale werkvoorziening

Wet sociale werkvoorziening

Wet sociale werkvoorziening

Wet sociale werkvoorziening

Wet sociale werkvoorziening

Wet sociale werkvoorziening

Wet sociale werkvoorziening

Wet sociale werkvoorziening

Wet sociale werkvoorziening

Wet sociale werkvoorziening

 

 

 

MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Beleidsregels Wsw 2008
- Besluit langdurige zorg
- Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken
- Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken 2015
- SZW-intrekkingsregeling 2004

Vervallen nadere regelgeving:
- Beleidsregels Wsw (vervallen)
- Besluit arbeidsinpassing en begeleiding sociale werkvoorziening (vervallen)
- Besluit financieel verdeelmodel sociale werkvoorziening (vervallen)
- Besluit indicatie sociale werkvoorziening (vervallen)
- Besluit taakuitoefening Inspectie Werk en Inkomen (vervallen)
- Besluit vaststelling subsidie Wet sociale werkvoorziening (vervallen)
- Regeling arbeidsinpassing en begeleiding sociale werkvoorziening (vervallen)
- Regeling financiering en verantwoording Wet sociale werkvoorziening (vervallen)
- Regeling indicatie sociale werkvoorziening (vervallen)
- Regeling statistiek Wet sociale werkvoorziening (vervallen)
- Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken (vervallen)

Relevante overige regelgeving:
- Tijdelijke wet pilot loondispensatie (vervallen)

 

 

Inhoudsopgave Wsw

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen art. 1
Hoofdstuk 2 De gemeentelijke sociale werkvoorziening artt. 2 - 6
Hoofdstuk 3 Subsidieverstrekking door de gemeente art. 7
Hoofdstuk 4 Financiering artt. 8 - 10
Hoofdstuk 5 De indicatie en het aanbod artt. 11 - 12
Hoofdstuk 6 Uitvoering en informatie artt. 13 - 15a
Hoofdstuk 7 Overgangsbepalingen artt. 16 - 21
Hoofdstuk 8 Wijzigingen in andere wetten (vervallen) artt. 22 - 45
Hoofdstuk 9 Slotbepalingen artt. 46 - 49
xxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxr

Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1995-1996, 1996-1997, 24 787.
Handelingen II 1996-1997, blz. 4754-4801, 4954-4955.
Kamerstukken I 1996-1997, 24 787 (247, 247a, 247b, 247c, 247d, 247e).
Handelingen I 1996-1997, blz. 2074-2101.

Geschiedenis:
Staatsblad 1997, 465Staatsblad 1997, 735Staatsblad 1997, 789Staatsblad 1998, 742Staatsblad 2000, 594Staatsblad 2000, 569Staatsblad 2000, 571Staatsblad 2001, 625Staatsblad 2001, 640Staatsblad 2003, 56Staatsblad 2004, 325Staatsblad 2005, 434Staatsblad 2005, 530Staatsblad 2007, 551Staatsblad 2007, 564Staatsblad 2009, 384Staatsblad 2008, 312Staatsblad 2008, 600Staatsblad 2009, 108Staatsblad 2010, 840Staatsblad 2010, 838Staatsblad 2011, 442Staatsblad 2012, 233Staatsblad 2012, 361Staatsblad 2014, 216Staatsblad 2014, 270Staatsblad 2014, 504.

 

 

WET van 11 september 1997, Stb. 1997, 465, houdende nieuwe regeling inzake de sociale werkvoorziening (Wet sociale werkvoorziening). Inwerkingtreding: 1 januari 1998 (Stb. 1997, 466).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regels te stellen inzake de sociale werkvoorziening, onder meer inzake de doelgroep, de indicatiestelling, voorzieningen voor begeleid werken, de rechtspositie van de werknemers en de bekostiging;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  1

Inleidende bepalingen

 

Art. 1. [Begripsbepalingen; gemeenschappelijke regeling]  [GeschiedenisMvT + bisversie 11 september 1997Stb. 2001, 625Stb. 2005, 530Stb. 2007, 564Stb. 2008, 600Stb. 2010, 838Stb. 2011, 442Stb. 2012, 233Stb. 2012, 361Stb. 2014, 270]      [Jurisprudentie: 02a, 02b, 03a, 03b, 03c, 03d, 03e, 03f, 03g, 03h, 05a, 06a, 06b, 06c, 08a, 08b, 08c, 09a, 09b, 09c, 09d, 10a, 10b, 10c, 11a, 11b, 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 13a, 14a, 14b, 15a, 15b, 15c, 15d, 15e, 15f, 15g, 15h, 15i, 16a, 16b, 16c, 16d, 16e, 16f, 16g, 16h, 16i]
-1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
- arbeidshandicap: het vanwege lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen verminderd vermogen om arbeid te verrichten;
- arbeidshandicapcategorie: een groep van tot de doelgroep behorende personen die in dezelfde orde arbeidsgehandicapt is;
- college: college van burgemeester en wethouders;
- dienstbetrekking: een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
- doelgroep: personen die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, hebben bereikt en die door lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn;
- geïndiceerd: blijkens een indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking als bedoeld in artikel 11 tot de doelgroep behoren en op de dag vóór inwerkingtreding van artikel II, onderdeel A, van de Invoeringswet Participatiewet een dienstbetrekking hebben als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7;
- gerealiseerd arbeidsjaar: het equivalent van een dienstbetrekking op basis van een volledige werkweek die het gehele kalenderjaar is vervuld door een geïndiceerde ingezetene of een daarmee gelijkgestelde, gebaseerd op het gemiddelde van de twaalf eindemaandsstanden;
- Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
- Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
- werknemer: de geïndiceerde die een dienstbetrekking heeft als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7.
-2. Indien bij een gemeenschappelijke regeling als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen de uitvoering van deze wet volledig is overgedragen aan het bestuur van een openbaar lichaam als bedoeld in artikel 8 van die wet, treedt dat bestuur voor de toepassing van deze wet, met uitzondering van de artikelen 8 en 14, eerste lid, in de plaats van de betrokken colleges.
-3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld voor de bepaling van de doelgroep en de arbeidshandicapcategorieën. [Bisw] [Buswbw]

 

 

HOOFDSTUK  2

De gemeentelijke sociale werkvoorziening

 

Art. 2. [Aanbieding dienstbetrekking; uitvoering door privaat bedrijf; verordening cliëntenparticipatie]  [GeschiedenisMvT + bis + bisversie 11 september 1997Stb. 2004, 325Stb. 2005, 530Stb. 2007, 564Stb. 2014, 270]      [Jurisprudentie: 02a, 02b, 03a, 03b, 03c, 04a, 15a]
-1. Het college kan aan een ingezetene die geïndiceerd is een dienstbetrekking aanbieden voor het verrichten van arbeid onder aangepaste omstandigheden.
-2. Het college kan een privaatrechtelijke rechtspersoon aanwijzen ten behoeve van de uitvoering van deze wet. Het college regelt in het aanwijzingsbesluit de inhoud van de rechtsbetrekking tussen zichzelf en de betrokken rechtspersoon.
-3. De gemeenteraad stelt bij verordening regels over de wijze waarop de ingezetenen die geïndiceerd zijn of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van deze wet, waarbij in ieder geval wordt geregeld de wijze waarop:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.