Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.
   

 

 

 

 

 

 

MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Beleidsregels Wsw 2008
- Besluit taakuitoefening Inspectie Werk en Inkomen
- Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken
- Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken 2008
- SZW-intrekkingsregeling 2004

Vervallen nadere regelgeving:
- Beleidsregels Wsw (vervallen)
- Besluit arbeidsinpassing en begeleiding sociale werkvoorziening (vervallen)
- Besluit financieel verdeelmodel sociale werkvoorziening (vervallen)
- Besluit indicatie sociale werkvoorziening (vervallen)
- Besluit vaststelling subsidie Wet sociale werkvoorziening (vervallen)
- Regeling arbeidsinpassing en begeleiding sociale werkvoorziening (vervallen)
- Regeling financiering en verantwoording Wet sociale werkvoorziening (vervallen)
- Regeling indicatie sociale werkvoorziening (vervallen)
- Regeling statistiek Wet sociale werkvoorziening (vervallen)
- Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken (vervallen)

Relevante overige regelgeving:
- Tijdelijke wet pilot loondispensatie

 

 

Inhoudsopgave Wsw

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen art. 1
Hoofdstuk 2 De gemeentelijke sociale werkvoorziening artt. 2 - 6
Hoofdstuk 3 Subsidieverstrekking door de gemeente art. 7
Hoofdstuk 4 Financiering artt. 8 - 10
Hoofdstuk 5 De indicatie en het aanbod artt. 11 - 12
Hoofdstuk 6 Uitvoering en informatie artt. 13 - 15a
Hoofdstuk 7 Overgangsbepalingen artt. 16 - 21
Hoofdstuk 8 Wijzigingen in andere wetten (vervallen) artt. 22 - 45
Hoofdstuk 9 Slotbepalingen artt. 46 - 49
xxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxr

Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1995-1996, 1996-1997, 24 787.
Handelingen II 1996-1997, blz. 4754-4801, 4954-4955.
Kamerstukken I 1996-1997, 24 787 (247, 247a, 247b, 247c, 247d, 247e).
Handelingen I 1996-1997, blz. 2074-2101.

Geschiedenis:
Staatsblad 1997, 465Staatsblad 1997, 735Staatsblad 1997, 789Staatsblad 1998, 742Staatsblad 2000, 594Staatsblad 2000, 569Staatsblad 2000, 571Staatsblad 2001, 625Staatsblad 2001, 640Staatsblad 2003, 56Staatsblad 2004, 325Staatsblad 2005, 434Staatsblad 2005, 530Staatsblad 2007, 551Staatsblad 2007, 564Staatsblad 2009, 384Staatsblad 2008, 312Staatsblad 2008, 600Staatsblad 2009, 108Staatsblad 2010, 840Staatsblad 2010, 838Staatsblad 2011, 442Staatsblad 2012, 233Staatsblad 2012, 361Staatsblad 2014, 216Staatsblad 2014, 270.

 

 

WET van 11 september 1997, Stb. 1997, 465, houdende nieuwe regeling inzake de sociale werkvoorziening (Wet sociale werkvoorziening). Inwerkingtreding: 1 januari 1998 (Stb. 1997, 466).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regels te stellen inzake de sociale werkvoorziening, onder meer inzake de doelgroep, de indicatiestelling, voorzieningen voor begeleid werken, de rechtspositie van de werknemers en de bekostiging;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  1

Inleidende bepalingen

 

Art. 1. [Begripsbepalingen; gemeenschappelijke regeling; opdracht college]  [GeschiedenisMvT + bisversie 11 september 1997Stb. 2001, 625Stb. 2005, 530Stb. 2007, 564Stb. 2008, 600Stb. 2010, 838Stb. 2011, 442Stb. 2012, 233Stb. 2012, 361Stb. 2014, 270]
-1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
- arbeidshandicap: het vanwege lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen verminderd vermogen om arbeid te verrichten;
- arbeidshandicapcategorie: een groep van tot de doelgroep behorende personen die in dezelfde orde arbeidsgehandicapt is;
- college: college van burgemeester en wethouders;
- dienstbetrekking: een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
- doelgroep: personen die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, hebben bereikt en die door lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn;
- geïndiceerd: blijkens een indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking als bedoeld in artikel 11 tot de doelgroep behoren;
- gerealiseerd arbeidsjaar: het equivalent van een dienstbetrekking op basis van een volledige werkweek die het gehele kalenderjaar is vervuld door een geïndiceerde ingezetene of een daarmee gelijkgestelde, gebaseerd op het gemiddelde van de twaalf eindemaandsstanden;
- Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
- Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
- werknemer: degene die een dienstbetrekking heeft als bedoeld in het derde lid.
-2. Indien bij een gemeenschappelijke regeling als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen de uitvoering van deze wet volledig is overgedragen aan het bestuur van een openbaar lichaam als bedoeld in artikel 8 van die wet, treedt dat bestuur voor de toepassing van deze wet, met uitzondering van de artikelen 8, 9, 13 en 14, eerste lid, in de plaats van de betrokken colleges, met dien verstande dat:
a. voor de toepassing van artikel 8 en 9 de met toepassing van artikel 34a van die wet door het openbaar lichaam op de wijze, bedoeld in artikel 17a van de Financiële-verhoudingswet, verantwoorde informatie in aanmerking kan worden genomen;
b. voor de termijn van twaalf maanden in artikel 9, vierde lid, wordt gelezen: 24 maanden.
-3. Het college draagt er zorg voor dat aan zoveel mogelijk ingezetenen die geïndiceerd zijn een dienstbetrekking wordt aangeboden voor het verrichten van arbeid onder aangepaste omstandigheden.
-4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld voor de bepaling van de doelgroep, de arbeidshandicapcategorieën en de gerealiseerde arbeidsjaren. [Bisw] [Buswbw]

 

 

HOOFDSTUK  2

De gemeentelijke sociale werkvoorziening

 

Art. 2. [Aanbieding dienstbetrekking; uitvoering door privaat bedrijf; verordening cliëntenparticipatie]  [GeschiedenisMvT + bis + bisversie 11 september 1997Stb. 2004, 325Stb. 2005, 530Stb. 2007, 564Stb. 2014, 270]
-1. Het college kan ter uitvoering van artikel 1, derde lid, aan een ingezetene die geïndiceerd is een dienstbetrekking aanbieden voor het verrichten van arbeid onder aangepaste omstandigheden.
-2. Het college kan een privaatrechtelijke rechtspersoon aanwijzen ten behoeve van de uitvoering van deze wet. Het college regelt in het aanwijzingsbesluit de inhoud van de rechtsbetrekking tussen zichzelf en de betrokken rechtspersoon.
-3. De gemeenteraad stelt bij verordening regels over de wijze waarop de ingezetenen die geïndiceerd zijn of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van deze wet, waarbij in ieder geval wordt geregeld de wijze waarop:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen.