Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet sociale werkvoorziening
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 31 december 2004

 

REGELING  ARBEIDSINPASSING  EN  BEGELEIDING  SOCIALE  WERKVOORZIENING

Vervallen
m.i.v. 1 januari 2005
(art. 15:1 Ruswbw)

 
 

29 oktober 1997, Stcrt. 1997, 215
Inwerkingtreding: 1 januari 1998
(T.a.v. art. 2 Babsw)

 

 

 

 
29 oktober 1997/nr. AM/RAW/97/2204
Directie Arbeidsmarkt

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikel 2 van het Besluit arbeidsinpassing en begeleiding sociale werkvoorziening;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Definitie
In deze regeling wordt onder het besluit verstaan: het Besluit arbeidsinpassing en begeleiding sociale werkvoorziening.

 

Art. 2. Voorrangsruimte arbeidsovereenkomsten
-1. Voor het jaar 1998 wordt het deel van de door het gemeentebestuur op te vullen ruimte, bedoeld in artikel 2 van het besluit, vastgesteld op 15% van de plaatsingen.
-2. Voor de jaren 1999 tot en met 2001 wordt het deel van de door het gemeentebestuur op te vullen ruimte, bedoeld in artikel 2 van het besluit, vastgesteld op 25% van de plaatsingen.
-3. Voor de jaren 2002, 2003, 2004 en 2005 wordt het deel van de door het gemeentebestuur op te vullen ruimte, bedoeld in artikel 2 van het besluit, vastgesteld op 25% van de plaatsingen, waarbij ook personen die vanuit een dienstbetrekking een arbeidsovereenkomst als bedoeld in hoofdstuk 3 van de wet aangaan, worden meegerekend.

 

Art. 3. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit arbeidsinpassing en begeleiding sociale werkvoorziening in werking treedt.

 

Art. 4. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling arbeidsinpassing en begeleiding sociale werkvoorziening.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

ís-Gravenhage, 29 oktober 1997.
De Minister voornoemd,
A.P.W. Melkert.

 

 

 

TOELICHTING
[29 oktober 1997]

 

     In artikel 2 van het Besluit arbeidsinpassing en begeleiding sociale werkvoorziening is aangegeven dat bij ministeriŽle regeling jaarlijks wordt bepaald welk deel van de door het gemeentebestuur op te vullen vacatureruimte voor het aangaan van nieuwe dienstbetrekkingen of arbeidsovereenkomsten, bedoeld in de hoofdstukken 2 en 3 van de wet, ten minste wordt gebruikt voor het bij voorrang aangaan van arbeidsovereenkomsten, voor zover hiervoor betrokkenen beschikbaar zijn. Conform de nota van toelichting bij genoemd besluit is dit percentage voor 1998 vastgesteld op 15%. Plaatsing boven dit percentage is ook toegestaan, doch daarvoor geldt geen verplichting. Het voor 1998 vastgestelde percentage van 15% zal de komende drie jaar geleidelijk oplopen naar 25%. Op welke wijze de komende drie jaar tot 25% wordt gekomen, zal in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten nader worden bepaald. De daarmee in 1998 opgedane ervaringen zullen hier zeker bij worden betrokken.
     Voor 1998 geldt een percentage van 15% van de plaatsingen. Met plaatsing wordt bedoeld elke feitelijke plaatsing van een persoon (vanaf de wachtlijst) in een dienstbetrekking of arbeidsovereenkomst als bedoeld in de Wet sociale werkvoorziening die in het jaar 1998 wordt gerealiseerd. Ten aanzien van het realiseren van dit percentage geldt het volgende. Bij het toezicht op de uitvoering zullen uitdrukkelijk specifieke omstandigheden van de gemeente worden meegewogen in het geval het percentage van 15% onverhoopt niet wordt gerealiseerd. Hierbij wordt gedacht aan het niet halen van genoemd percentage in het geval er, ondanks de aantoonbare inspanningen van de gemeenten, niet genoeg arbeidsplaatsen voor begeleid werkers kunnen worden gevonden en het geval dat zich onvoldoende begeleiding of begeleidingsorganisaties aandienen om genoemd percentage te halen.

 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A.P.W. Melkert
.

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wsw | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x