Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2017   Wijziging Stcrt. 2016, 67764 Stcrt. 2016, 67764
25-09-2015 01-05-2015 Wijziging Stcrt. 2015, 31250 Stcrt. 2015, 31250
01-01-2015   Wijziging Stcrt. 2014, 36648 Stcrt. 2014, 36648
  Wijziging Stcrt. 2014, 34051 Stcrt. 2014, 34051
06-01-2014   Wijziging Stcrt. 2014, 2560 Stb. 2013, 494
01-01-2014   Wijziging Stcrt. 2013, 33634 Stcrt. 2013, 33634
01-01-2013   Wijziging Stcrt. 2012, 24606 Stcrt. 2012, 24606
  Wijziging Stcrt. 2012, 15294 Stcrt. 2012, 15294
01-01-2012   Wijziging Stcrt. 2011, 22147 Stcrt. 2011, 22147
01-01-2011   Wijziging Stcrt. 2010, 19864 Stcrt. 2010, 19864
01-01-2010   Wijziging Stcrt. 2009, 20086 Stcrt. 2009, 20086
01-01-2009   Wijziging Stcrt. 2008, 253
(= 2732)
Stcrt. 2008, 253
(= 2732)
  Wijziging Stcrt. 2008, 250
(= 2456)
Stcrt. 2008, 250
(= 2456)
01-01-2008   Nieuwe regeling Stcrt. 2007, 249 Stcrt. 2007, 249

 

 

REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 18 december 2007, nr. AM/SAM/07/41474, tot vaststelling van regels betreffende de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken 2008) ¹

1. Redactie: ingevolge artikel I, onderdeel G, van de Regeling van 24 november 2014, Stcrt. 2014, 34051, is de Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken 2008 met ingang van 1 januari 2015 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken 2015.

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 8, vierde lid en 14, tweede lid, van de Wet sociale werkvoorziening en de artikelen 3, derde lid, 8, zesde lid, 16, eerste en zesde lid, en 18, tweede lid, onderdeel c, van het Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken;

     Besluit:

 

 

HOOFDSTUK  1

Inleidende bepalingen

 

Art. 1. Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
- de wet: de Wet sociale werkvoorziening;
- het besluit: het Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken;
- de minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

 

HOOFDSTUK  2

Herindicatie

 

Art. 2. Inschakeling deskundigen bij het onderzoek
-1. Bij het onderzoek, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het besluit, wordt zo nodig een arbeidsdeskundige, een arts of een psycholoog betrokken.
-2. Bij het onderzoek, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het besluit, vindt multidisciplinair overleg plaats met een team van deskundigen bestaande uit een arbeidsdeskundige, een arts en een psycholoog, indien:
a. als gevolg van tegenstrijdige informatie van afzonderlijke deskundigen onduidelijkheid bestaat of de geïndiceerde al dan niet tot de doelgroep behoort; of
b. anderszins bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen gerede twijfel bestaat of de geïndiceerde al dan niet tot de doelgroep behoort.

 

Art. 3. Onverenigbare functies
-1. Een deskundige als bedoeld in artikel 2 kan niet tevens zijn:
a. werknemer in dienst van de gemeente waarvan de geïndiceerde ingezetene is of lid van het college of van de gemeenteraad van die gemeente;

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.