Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2007   Intrekking Stb. 2006, 351 Stb. 2006, 351
26-11-2003 01-01-2002 Nieuwe regeling Stcrt. 2003, 227 Stcrt. 2003, 227

 

 

REGELING van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 november 2003, nr. DVVO/ZV-U-2419533, houdende herziening van het totaalbedrag van de bijdragen voor 2002 en 2003 in het kader van het Besluit bijdrage AWBZ-gemeenten (Regeling bijdrage AWBZ-gemeenten 2002 en 2003)

     De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit bijdrage AWBZ-gemeenten;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het totaalbedrag van de bijdragen, bedoeld in artikel 1 van het Besluit bijdrage AWBZ-gemeenten, bedraagt voor het kalenderjaar 2002 €|21 055 000,00.

 

Art. 2.
Het totaalbedrag van de bijdragen, bedoeld in artikel 1 van het Besluit bijdrage AWBZ-gemeenten, bedraagt voor het kalenderjaar 2003 €|22 107 750,00.

 

Art. 3.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2002.

 

Art. 4.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bijdrage AWBZ-gemeenten 2002 en 2003.

 

 

     Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
C.I.J.M. Ross-van Dorp
.

 

 

 

TOELICHTING
[13 november 2003]

 

     Bij Koninklijk besluit van 22 juli 2002 is de zorg voor voorzieningen van gehandicapten van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) overgedragen aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Sindsdien valt het Besluit bijdrage AWBZ-gemeenten onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van VWS. Op grond van het Besluit bijdrage AWBZ-gemeenten ontvangen gemeenten met een AWBZ-instelling zoals bedoeld in artikel 1 van dat besluit per kalenderjaar een bijdrage ter bekostiging van vervoersvoorzieningen op grond van de Wet voorzieningen gehandicapten. In artikel 2, vierde lid, van het Besluit bijdrage AWBZ-gemeenten is bepaald dat het totaalbedrag van de bijdragen aan gemeenten jaarlijks wordt herzien. Het herzien van dit bedrag vindt plaats aan de hand van de prijsontwikkeling van de materiële consumptieve bestedingen van de overheid, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek deze publiceert.
     In 2001 bedroeg het totaalbedrag voor het Besluit bijdrage AWBZ-gemeenten €|20 147 844,-. Dit bedrag is voor 2002 aan de hand van bovengenoemd indexcijfer 4,5% verhoogd tot €|21 055 000,-. Omdat voor 2002 geen ministeriële regeling is opgesteld waarin het totaal beschikbare bedrag voor 2002 bekend is gemaakt, wordt met de huidige ministeriële regeling deze omissie hersteld. Het bedrag van €|21 055 000,- is in 2002 wel uitbetaald aan de gemeenten die daarvoor in aanmerking komen. Het totaalbedrag voor 2003 is tot stand gekomen door de bijdrage voor 2002 met 5% te indexeren en wordt, na plaatsing van deze regeling in de Staatscourant, uitbetaald.

 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
C.I.J.M. Ross-van Dorp
.