Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2007   Intrekking Stb. 2006, 351 Stb. 2006, 351
07-10-2006   Nieuwe regeling Stcrt. 2006, 194 Stcrt. 2006, 194

 

 

REGELING van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 september 2006, nr. DMO/PO-U-2707742, houdende herziening van het totaalbedrag van de bijdragen 2006 in het kader van het Besluit bijdrage AWBZ-gemeenten (Regeling bijdrage AWBZ-gemeenten 2006)

     De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit bijdrage AWBZ-gemeenten;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het totaalbedrag van de bijdragen, bedoeld in artikel 1 van het Besluit bijdrage AWBZ-gemeenten, bedraagt voor het kalenderjaar 2006 €|23 321 099,00.

 

Art. 2.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 

Art. 3.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bijdrage AWBZ-gemeenten 2006.

 

 

     Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

 

 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
C.I.J.M. Ross-van Dorp
.

 

 

 

TOELICHTING
[27 september 2006]

 

     Op grond van het Besluit bijdrage AWBZ-gemeenten ontvangen gemeenten met een AWBZ-instelling als bedoeld in artikel 1 van dat besluit per kalenderjaar een bijdrage ter bekostiging van vervoersvoorzieningen op grond van de Wet voorzieningen gehandicapten. In artikel 2, vierde lid, van het Besluit bijdrage AWBZ-gemeenten is bepaald dat het totaalbedrag van de bijdragen aan gemeenten jaarlijks wordt herzien. Het herzien van dit bedrag vindt plaats aan de hand van de prijsontwikkeling van de materiële consumptieve bestedingen van de overheid, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deze publiceert.
     Het CBS publiceert eerst voorlopige gegevens over de prijsontwikkeling in een jaar. Vervolgens wordt deze na enkele jaren definitief vastgesteld. Gebleken is dat de definitieve gegevens van het CBS over de prijsontwikkeling van de materiële consumptieve bestedingen van de overheid in de afgelopen jaren licht afwijken van de voorlopige gegevens. Bij de berekening van de bijdrage voor 2006 wordt hiervoor gecorrigeerd door het bedrag van 2005 met 1,19% in plaats van 0,4% te verhogen. De uitbetaling aan gemeenten vindt plaats nadat deze regeling in de Staatscourant is geplaatst.

 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
C.I.J.M. Ross-van Dorp
.