Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.
   

 

 

 

 

 

 

MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
- Beleidsregel boete werknemer 2010
- Beleidsregel boete werknemer 2013
- Beleidsregel maatregelen UWV
- Beleidsregels aansluiting WW-beoordeling op WAO- en WIA-beoordeling
- Beleidsregels proefplaatsing UWV 2013
- Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006
- Beleidsregels toepassing artikel 16, derde lid, en artikel 24, vijfde lid, WW 2006
- Beleidsregels toepassing artikelen 24 en 27 WW 2006
- Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming
- Beleidsregels voorschot bij inkomstenverrekening langdurig werklozen
- Beleidsregel terug- en invordering
- Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd
- Besluit beleid toetsing verblijfstitel
- Besluit betaaltermijnen WW-uitkering
- Besluit betaling zonder machtiging aan het College voor zorgverzekeringen
- Besluit experimenten stageplaatsen voor jongeren in de WW
- Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid
- Besluit GAA uitzendkrachten en gelijkgestelde werknemers
- Besluit hoogte en verdeling budget 130 WW 2001
- Besluit inkomstenaftrek bij samenloop WW-rechten overheid en markt
- Besluit inzake beleid opleiding en scholing WW
- Besluit loondagen Werkloosheidswet en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
- Besluit nadere criteria experimenten WW
- Besluit nadere regeling verlies van arbeidsuren
- Besluit niet-betaalde werkzaamheden WW-gerechtigden
- Besluit ontheffing verplichtingen socialezekerheidswetten
- Besluit passende arbeid schoolverlaters en academici WW en ZW
- Besluit registratie UWV 2009
- Besluit sollicitatieplicht werknemers WW en IOW 2012
- Besluit SUWI
- Besluit toepassing maatregel na verwijtbaar eindigen van een gedeeltelijke werkhervatting
- Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990
- Besluit vaststelling lastenplafonds wachtgeldfondsen 2006
- Besluit vaststelling wachtgeldpremies 2006
- Besluit voorschotverstrekking WW 1999
- Besluit Wet flexibiliteit en zekerheid en recht op WW
- Boetebesluit socialezekerheidswetten
- Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
- Gelijkstellingsregeling arbeidsuren
- Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
- Regeling aanwijzing als werkgever en uitzondering verzekeringsplicht werknemersverzekeringen
- Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder
- Regeling aanwijzing van in buitenland gevestigde werkgever
- Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in Nederland 2010
- Regeling herlevingstermijn WW
- Regeling mantelzorgforfait WW en Wet WIA
- Regeling SUWI
- Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
- Regeling terugvordering geringe bedragen
- Regeling vaststelling gemiddeld premiepercentage voor de Werkloosheidswet dat ten gunste komt van het wachtgeldfonds
- Regeling vrijlating vergoedingen scholing Werkloosheidswet
- Regeling vrijstelling verplichtingen socialezekerheidswetten
- Regels vrijwillige werkloosheidsverzekering 2007
- Reglement justitiële jeugdinrichtingen
- Richtlijn passende arbeid 2008
- Scholingsregeling WW
- SZW-intrekkingsregeling 2004
- Uitkeringsreglement WW 2009
- Vakantieregeling WW en IOW

Vervallen nadere regelgeving:
- Beleidsregel afbakening maatregel en boete (vervallen)
- Beleidsregel boete werknemer (vervallen)
- Beleidsregels financiering kinderopvang (vervallen)
- Beleidsregel zwijgrecht (vervallen)
- Besluit afstemming boete werknemers (vervallen)
- Besluit beëindiging aansluiting werkgever bij een sector (vervallen)
- Besluit beoordelingskader loonkostensubsidie (vervallen)
- Besluit betaling zonder machtiging aan de Ziekenfondsraad (vervallen)
- Besluit dagloonregels werknemersverzekeringen (vervallen)
- Besluit datumbeleid indelingen (vervallen)
- Besluit deeltijd WW tot behoud van vakkrachten (hangt onder het BBA) (vervallen)
- Besluit herziening en intrekking uitkeringen (vervallen)
- Besluit indeling uitzendbedrijven (vervallen)
- Besluit interpretatie seizoenmatige arbeid (vervallen)
- Besluit kostenvergoedingen Werkloosheidswet (vervallen)
- Besluit maximum vergoeding overheidswerkgevers (vervallen)
- Besluit nadere regeling eindiging recht op uitkering Werkloosheidswet (vervallen)
- Besluit opheffing premiegroepen sector Algemene Industrie (vervallen)
- Besluit opheffing premiegroepen sector Chemische Industrie (vervallen)
- Besluit opheffing premiegroepen sector Havenbedrijven (vervallen)
- Besluit opheffing premiegroepen sector Visserij (vervallen)
- Besluit oriëntatieperiode en de WW (vervallen)
- Besluit premie Algemeen Werkloosheidsfonds 2002 (vervallen)
- Besluit premiedifferentiatie wachtgeldverzekering sector Uitzendbedrijven (vervallen)
- Besluit premie Uitvoeringsfonds voor de overheid 2002 (vervallen)
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WW 2003 (vervallen)
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2003 (vervallen)
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2004 (vervallen)
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2005 (vervallen)
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2006 (vervallen)
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2004 (vervallen)
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2005 (vervallen)
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2006 (vervallen)
- Besluit premie vrijwillige verzekering 2002 (vervallen)
- Besluit premie vrijwillige verzekering Werkloosheidswet 2002 (vervallen)
- Besluit registratie CWI (vervallen)
- Besluit samenloop AAW/WAO- met WW-uitkering (vervallen)
- Besluit scholingsregels ex artikel 76 WW (vervallen)
- Besluit sollicitatieplicht werknemers WW (vervallen)
- Besluit sollicitatieplicht werknemers WW 2007 (vervallen)
- Besluit sollicitatieplicht werknemers WW 2009 (vervallen)
- Besluit sollicitatieplicht werknemers WW 2012 (vervallen)
- Besluit subsidieverstrekking WW (vervallen)
- Besluit uitvoeringsregels financiering kinderopvang (vervallen)
- Besluit vaststelling fictieve opzeggingstermijn Werkloosheidswet (vervallen)
- Besluit vaststelling inkomsten startende zelfstandigen WW (vervallen)
- Besluit vaststelling lastenplafonds wachtgeldfondsen 2003 (vervallen)
- Besluit vaststelling lastenplafonds wachtgeldfondsen 2004 (vervallen)
- Besluit vaststelling lastenplafonds wachtgeldfondsen 2005 (vervallen)
- Besluit vaststelling premiepercentage wachtgeldfondsen (vervallen)
- Besluit vaststelling rekenpremie wachtgeldfondsen (vervallen)
- Besluit vaststelling wachtgeldpremies 2002 (vervallen)
- Besluit vaststelling wachtgeldpremies 2003 (vervallen)
- Besluit vaststelling wachtgeldpremies 2004 (vervallen)
- Besluit vaststelling wachtgeldpremies 2005 (vervallen)
- Besluit vaststelling wachtgeldpremies eigenrisicodragers Ziektewet 2003 (vervallen)
- Besluit verhaal op overheidswerkgever bij werkloosheid werknemer (vervallen)
- Besluit verhaal overheidswerkgever (vervallen)
- Besluit verlaagde wekeneis Werkloosheidswet en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (vervallen)
- Besluit verlaagde wekeneis WW en Wet WIA (vervallen)
- Besluit verweer tegen ontslag (vervallen)
- Besluit voorschriften inzake aanspraken bij werkloosheid voor bepaalde groepen ambtenaren in de zin van de Algemene burgerlijke pensioenwet (vervallen)
- Besluit vrijstelling verplichtingen WW (vervallen)
- Besluit waarschuwing (vervallen)
- Dagloonregels Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (vervallen)
- Faseringsbesluit overheidswerknemers onder de Ziektewet en de Werkloosheidswet (vervallen)
- Inkomstenbesluit Werkloosheidswet (vervallen)
- Maatregelenbesluit Tica (vervallen)
- Maatregelenbesluit UWV (vervallen)
- Regeling aanwijzing bijzondere gevallen bij werkloosheid als gevolg van werkstaking of uitsluiting (vervallen)
- Regeling aanwijzing uitvoeringsinstelling verplichte verzekeringen 2000 (vervallen)
- Regeling aanwijzing uitvoeringsinstelling vrijwillige verzekeringen (vervallen)
- Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in Nederland (vervallen)
- Regeling betaling, terugvordering en tenuitvoerlegging van boeten en onverschuldigde betalingen (vervallen)
- Regeling calamiteiten WW (vervallen)
- Regeling gelijkstelling niet-gewerkte uren met gewerkte uren (vervallen)
- Regeling gelijkstelling niet-gewerkte weken met gewerkte weken (vervallen)
- Regeling indeling van het bedrijfs- en beroepsleven in sectoren (vervallen)
- Regeling onderbroken en opeenvolgende dienstverbanden (vervallen)
- Regeling rijksbijdrage sluitende aanpak WW 2001 (vervallen)
- Regeling rijksbijdrage sluitende aanpak WW 2002 (vervallen)
- Regeling schorsing, opschorting, herziening en intrekking uitkeringen (vervallen)
- Regeling taakstelling sluitende aanpak WW 2001 (vervallen)
- Regeling taakstelling sluitende aanpak WW 2002 (vervallen)
- Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2002 (vervallen)
- Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2003 (vervallen)
- Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2004 (vervallen)
- Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2005 (vervallen)
- Regeling vaststelling rekenpremies Ziektewet en wachtgeldfondsen (vervallen)
- Regeling vergoeding bijdragen Remigratiewet (vervallen)
- Regeling vrijstelling verplichtingen WW (vervallen)
- Regels voor vermogensoverdracht na wijziging sectoraansluiting van werkgevers (vervallen)
- Regels vrijwillige werkloosheidsverzekering 2006 (vervallen)
- Richtlijn passende arbeid 1996 (vervallen)
- Tijdelijk besluit inkomstenkorting startende zelfstandigen WW (vervallen)
- Tijdelijk besluit loonsuppletie WW (vervallen)
- Tijdelijk besluit preventieve inzet wachtgeldfondsen (vervallen)
- Tijdelijk besluit proefplaatsing WW (vervallen)
- Tijdelijk besluit sluitende aanpak WW (vervallen)
- Tijdelijk besluit verlenging herlevingstermijn startende zelfstandigen WW (vervallen)
- Tijdelijke regeling afwijking artikel 19, eerste lid, onderdeel f, WW in verband met de zeebeving in Azië (vervallen)
- Tijdelijke regeling buitentoepassingverklaring artikel 1, onderdeel f, Regeling gelijkstelling niet-gewerkte uren met gewerkte uren (vervallen)
- Tijdelijke regeling vaststelling inkomsten startende zelfstandigen WW (vervallen)
- Uitkeringsreglement WW 1997 (vervallen)
- Uitkeringsreglement WW 2002 (vervallen)

Relevante overige regelgeving:
- Beleidsregels Protocol Huisbezoeken Handhaving UWV
- Beleidsregels Protocol Scholing 2008 (vervallen)
- Beleidsregels Protocol Scholing 2012 (vervallen)
- Beleidsregels Protocol Scholing 2014
- Beleidsregels Protocol zeer moeilijk plaatsbaar (vervallen)
- Beleidsregels Protocol zeer moeilijk plaatsbaar 2011
- Beleidsregels UWV gebruik polisgegevens
- Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV 2009 (vervallen)
- Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV 2010 (vervallen)
- Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV 2012
- Besluit deeltijd WW tot behoud van vakkrachten
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2007
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2008
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2009
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2010
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2011
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2012
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2013
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2014
- Besluit schadebeleid
- Besluit verzekeringsplicht zeevarenden
- Besluit voorschriften inzake aanspraken bij werkloosheid voor bepaalde groepen ambtenaren in de zin van de Algemene burgerlijke pensioenwet
- Besluit werknemersverklaring van geen bezwaar (vervallen)
- Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945
- Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (vervallen)
- Ontslagbesluit
- Regeling inzage- en correctierecht UWV
- Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever
- Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2014
- Tijdelijk besluit van werk naar werk
- Tijdelijke regeling tegemoetkoming musici en artiesten WW en Wet WIA
- Tijdelijke SZW-borgstellingsregeling ondernemers 2009-2010
- Tijdelijke SZW-borgstellingsregeling startende ondernemers vanuit een uitkering (vervallen)
- Wet beslistermijnen sociale verzekeringen
- Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
- Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen

 

 

Inhoudsopgave WW

Hoofdstuk I Algemene bepalingen artt. 1 - 14
§ 1x Algemeen artt. 1 - 2a
§ 2x De werknemer artt. 3 - 8
§ 3x De werkgever artt. 9 - 13
§ 4x Het loon art. 14
Hoofdstuk II De uitkering bij werkloosheid artt. 15 - 52
§ 1x De voorwaarden voor het recht op uitkering artt. 15 - 21
§ 2x Het geldend maken van het recht op uitkering artt. 22 - 29
§ 3x De betaling van de uitkering artt. 30 - 41a
§ 4x De duur van de uitkering artt. 42 - 43
§ 5x De hoogte van de uitkering artt. 44 - 47b
Afdeling IIIx De vervolguitkering (vervallen) artt. 48 - 52
§ 1x De duur van de uitkering (vervallen) artt. 48 - 50
§ 2x De hoogte van de uitkering (vervallen) artt. 51 - 52
Hoofdstuk IIb De verplichte verzekering van kortdurende uitkering bij werkloosheid (vervallen) artt. 52a - 52i
Afdeling Ix Algemene bepalingen (vervallen) artt. 52a - 52f
§ 1x De voorwaarden voor het recht op kortdurende uitkering (vervallen) artt. 52a - 52d
§ 2x Het geldend maken van het recht op kortdurende uitkering (vervallen) art. 52e
§ 3x De betaling van de kortdurende uitkering (vervallen) art. 52f
Afdeling IIx De duur van de kortdurende uitkering (vervallen) artt. 52g - 52h
Afdeling IIIx De hoogte van de kortdurende uitkering (vervallen) art. 52i
Hoofdstuk IIc Verhaal op de werkgever (vervallen) art. 52j
Hoofdstuk III De vrijwillige verzekering van uitkering bij werkloosheid artt. 53 - 60
Hoofdstuk IV Overneming van uit de dienstbetrekking voortvloeiende verplichtingen bij onmacht van de werkgever te betalen artt. 61 - 68
Hoofdstuk V Subsidies (vervallen) artt. 69 - 71
Hoofdstuk VI Reïntegratiemaatregelen artt. 72 - 78c
Hoofdstuk VII Verhaal artt. 79 - 97n
Hoofdstuk VIII De uitvoeringsorganisatie artt. 98 - 110
Hoofdstuk IX Bepalingen van procedurele aard artt. 111 - 125
Hoofdstuk X Bepalingen in verband met de Algemene wet bestuursrecht en beroep in cassatie artt. 126 - 129d
Hoofdstuk Xa Experimenten art. 130
Hoofdstuk Xb Overgangsbepalingen artt. 130g - 130dd
Hoofdstuk XI Straf- en slotbepalingen artt. 131 - 137
xxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxrr

Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1985-1986, 19 261.
Handelingen II 1985-1986, blz. 4304-4367, 4369-4397, 4402-4455, 4458, 4463-4489, 4515-4542, 4558-4604, 4607-4630, 4633-4644, 4699-4751, 4836-4860, UCV 62(1-75), UCV 65(1-55), 4926-4941, 4944-4945, 4954-4958, 5017-5023.
Kamerstukken I 1985-1986, 19 261 (199, 199a, 199b); 1986-1987, 19 261 (25, 25a, 25b, 45, 45a, 45b, 45c, 45d, 45e, 45f).
Handelingen I 1986-1987, zie vergadering van 4 november 1986.

Geschiedenis:
Staatsblad 1995, 200Staatsblad 1995, 250Staatsblad 1995, 560Staatsblad 1995, 685Staatsblad 1995, 686Staatsblad 1995, 690Staatsblad 1995, 691Staatsblad 1996, 134Staatsblad 1996, 248Staatsblad 1996, 478Staatsblad 1996, 562Staatsblad 1996, 619Staatsblad 1997, 85Staatsblad 1997, 96Staatsblad 1997, 178Staatsblad 1997, 465Staatsblad 1997, 760Staatsblad 1997, 706Staatsblad 1997, 768Staatsblad 1997, 789Staatsblad 1997, 793Staatsblad 1997, 794Staatsblad 1998, 203Staatsblad 1998, 278Staatsblad 1998, 290Staatsblad 1998, 267Staatsblad 1998, 300Staatsblad 1998, 411Staatsblad 1998, 412Staatsblad 1998, 446Staatsblad 1998, 741Staatsblad 1998, 742Staatsblad 1999, 21Staatsblad 1999, 185Staatsblad 1999, 307Staatsblad 1999, 564Staatsblad 1999, 595Staatsblad 1999, 596Staatsblad 2000, 40Staatsblad 2000, 496Staatsblad 2000, 561Staatsblad 2000, 627Staatsblad 2001, 259Staatsblad 2001, 481Staatsblad 2001, 568Staatsblad 2001, 625Staatsblad 2001, 628Staatsblad 2001, 644Staatsblad 2001, 690Staatsblad 2001, 692Staatsblad 2001, 695Staatsblad 2002, 584Staatsblad 2003, 238Staatsblad 2003, 239Staatsblad 2003, 376Staatsblad 2003, 544Staatsblad 2003, 546Staatsblad 2003, 555Staatsblad 2004, 306Staatsblad 2004, 311Staatsblad 2004, 455Staatsblad 2004, 493Staatsblad 2004, 594Staatsblad 2005, 37Staatsblad 2004, 717Staatsblad 2004, 720Staatsblad 2004, 728Staatsblad 2004, 731Staatsblad 2005, 274Staatsblad 2005, 382Staatsblad 2005, 472Staatsblad 2005, 525Staatsblad 2005, 530Staatsblad 2005, 573Staatsblad 2005, 683Staatsblad 2005, 710Staatsblad 2005, 708Staatsblad 2005, 718Staatsblad 2006, 167Staatsblad 2006, 303Staatsblad 2006, 703Staatsblad 2006, 682Staatsblad 2007, 302Staatsblad 2007, 305Staatsblad 2007, 545Staatsblad 2007, 551Staatsblad 2007, 553Staatsblad 2007, 564Staatsblad 2008, 79Staatsblad 2008, 192Staatsblad 2008, 510Staatsblad 2008, 590Staatsblad 2008, 598Staatsblad 2008, 600Staatsblad 2009, 108Staatsblad 2009, 384Staatsblad 2009, 265Staatsblad 2009, 269Staatsblad 2009, 390Staatsblad 2009, 282Staatsblad 2009, 318Staatsblad 2009, 580Staatsblad 2010, 72Staatsblad 2010, 146Staatsblad 2010, 350Staatsblad 2010, 840Staatsblad 2010, 830Staatsblad 2010, 838Staatsblad 2010, 867Staatsblad 2011, 9Staatsblad 2011, 288Staatsblad 2011, 618Staatsblad 2011, 608Staatsblad 2012, 2Staatsblad 2011, 645Staatsblad 2011, 650Staatsblad 2012, 224Staatsblad 2012, 361Staatsblad 2012, 657Staatsblad 2012, 462Staatsblad 2012, 464Staatsblad 2012, 675Staatsblad 2012, 682Staatsblad 2013, 76Staatsblad 2013, 236Staatsblad 2013, 405Staatsblad 2013, 578Staatsblad 2014, 167Staatsblad 2014, 216Staatsblad 2014, 269Staatsblad 2014, 270Staatsblad 2014, 280.

 

 

WET van 6 november 1986, Stb. 1986, 566, tot verzekering van werknemers tegen geldelijke gevolgen van werkloosheid (Werkloosheidswet). Laatste tekstplaatsing: Stb. 1999, 21. Inwerkingtreding: 1 januari 1987 (Stb. 1986, 597).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is opnieuw regels te stellen met betrekking tot de verzekering van werknemers tegen geldelijke gevolgen van werkloosheid, ter vervanging van de Werkloosheidswet (Stb. 1967, 421) en de Wet Werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964, 485);
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  I

Algemene bepalingen

 

§ 1.  Algemeen

 

Art. 1. [Begripsbepalingen]  [GeschiedenisVvWMvTStb. 1997, 96Stb. 1998, 203Stb. 1998, 412Stb. 1998, 742versie 1 januari 1999Stb. 1999, 596Stb. 2000, 496Stb. 2000, 561Stb. 2001, 625Stb. 2003, 544Stb. 2005, 573Stb. 2005, 710Stb. 2006, 303Stb. 2008, 600Stb. 2010, 838Stb. 2011, 9Stb. 2011, 618Stb. 2012, 361Stb. 2012, 675]
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
b. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
c. sectorfonds: een sectorfonds als bedoeld in artikel 94 van de Wet financiering sociale verzekeringen;
d. Algemeen Werkloosheidsfonds: het Algemeen Werkloosheidsfonds, genoemd in artikel 93 van de Wet financiering sociale verzekeringen;
e. lichamen: rechtspersonen, maat- en vennootschappen, samenwerkingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid die met verenigingen maatschappelijk gelijk kunnen worden gesteld, ondernemingen van publiekrechtelijke rechtspersonen en doelvermogens;
f. sector: een sector als bedoeld in artikel 95 van de Wet financiering sociale verzekeringen;
g. onbetaald verlof: een tussen werkgever en werknemer voor een gedeelte of het geheel van de arbeidstijd overeengekomen verlof waarin de werknemer geen arbeid jegens de werkgever verricht;
h. vreemdeling: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Vreemdelingenwet 2000;
i. overheidswerkgever:
1º. het orgaan van een publiekrechtelijk lichaam als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de WPA ¹, dan wel een privaatrechtelijk lichaam als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b tot en met e, van die wet, zoals die bepalingen luidden op de dag voorafgaande aan het tijdstip van aanvang van fase 2, bedoeld in artikel 53 van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen, dat de overheidswerknemer rechtstreeks ten laste van dat lichaam bezoldigt of beloont;
2º. een privaatrechtelijk lichaam als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel f, van de WPA ¹ of artikel 2, derde lid, van die wet, zoals die bepalingen luidden op de dag voorafgaande aan het tijdstip van aanvang van fase 2, bedoeld in artikel 53 van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen, dat zowel op die dag als op dat tijdstip op grond van één van die bepalingen is aangewezen als lichaam waarvan de werknemers deelnemen in de Stichting Pensioenfonds ABP en dat de overheidswerknemer rechtstreeks ten laste van dat lichaam bezoldigt of beloont;
3º. Onze Minister van Defensie in relatie tot de in artikel 2, tweede lid, onderdeel f, van de WPA ¹ uitgezonderde personen, zoals die bepaling luidde op de dag voorafgaande aan het tijdstip van aanvang van fase 2, bedoeld in artikel 53 van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen;
j. overheidswerknemer:
1º. de overheidswerknemer in de zin van artikel 2 van de WPA ¹ zoals die bepaling luidde op de dag voorafgaande aan het tijdstip van aanvang van fase 2, bedoeld in artikel 53 van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen, jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet;
2º. de beroepsmilitair in de zin van de Algemene militaire pensioenwet, jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet;
3º. degene die door de Koning in dienst is genomen om bij de Koninklijke Hofhouding werkzaam te zijn en die uit dien hoofde onder de Pensioenregeling van de Stichting tot verzorging van de pensioenen van het personeel van de Koninklijke Hofhouding van het Huis van Oranje-Nassau valt, jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet;
k. Uitvoeringsfonds voor de overheid: het Uitvoeringsfonds voor de overheid, genoemd in artikel 106 van de Wet financiering sociale verzekeringen;
l. reïntegratiebedrijf: een natuurlijk persoon dan wel rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf de inschakeling van personen in de arbeid bevordert;
m. vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel: een bij onherroepelijk geworden vonnis opgelegde vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel als bedoeld in het Wetboek van Strafrecht;
n. continentaal plat: de exclusieve economische zone van het Koninkrijk, bedoeld in artikel 1 van de Rijkswet instelling exclusieve economische zone, voor zover deze grenst aan de territoriale zee van Nederland;
o. de pensioengerechtigde leeftijd: de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet;
p. inkomen uit arbeid: loon als bedoeld in artikel 14, met dien verstande dat niet tot het inkomen uit arbeid worden gerekend:
1º. uitkeringen op grond van een werknemersverzekering en de Wet arbeid en zorg of wachtgeld als bedoeld in artikel 6, vijfde lid, tweede zin, al dan niet vermeerderd met een toeslag op grond van de Toeslagenwet en de aanvullingen daarop van degene tot wie de werknemer in dienstbetrekking staat;
2º. hetgeen wordt genoten op grond van artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede hetgeen door de werknemer met een publiekrechtelijke dienstbetrekking wordt genoten op grond van naar aard en strekking met artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek overeenkomstige regelingen, al dan niet vermeerderd met een toeslag op grond van de Toeslagenwet en de aanvullingen daarop van degene tot wie de werknemer in dienstbetrekking staat;
3º. het voordeel van het voor privédoeleinden ter beschikking stellen van een auto, bedoeld in artikel 13bis van de Wet op de loonbelasting 1964;
4º. een uitkering ingevolge een voorziening op grond van een levensloopregeling als bedoeld in artikel 39d van de Wet op de loonbelasting 1964.

1. WPA: Wet privatisering ABP. ABP: Algemeen burgerlijk pensioenfonds, red.

 

Art. 1a. [Begrip arbeidsduur]  [GeschiedenisStb. 2012, 675]
-1. Onder arbeidsuur wordt in deze wet verstaan:
a. uur waarover een werknemer inkomen uit arbeid heeft ontvangen; of
b. uur waarover een werknemer recht heeft op inkomen uit arbeid.
-2. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld waarbij: [Ga]
a. uren worden gelijkgesteld met een arbeidsuur als bedoeld in het eerste lid;
b. arbeidsuren als bedoeld in het eerste lid niet als arbeidsuren worden aangemerkt;
c. vastgesteld wordt welke in het kader van een dienstbetrekking ontvangen bedragen in aanmerking komen voor omrekening naar arbeidsuren en hoeveel arbeidsuren deze bedragen vertegenwoordigen.

 

Art. 1b. Nog niet in werking getreden. [Vaststelling en herziening dagloon | Maandloon en inkomen in een kalendermaand]  [GeschiedenisStb. 2014, 216]

 

Art. 2. [Woonplaats, vestigingsplaats]  [GeschiedenisVvWMvTversie 1 januari 1999Stb. 2005, 710]
-1. Waar een natuurlijk persoon woont en waar een lichaam gevestigd is, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.
-2. Voor de toepassing van het eerste lid worden schepen die binnen Nederland hun thuishaven hebben, beschouwd als deel van Nederland.

 

Art. 2a. Vervallen[GeschiedenisStb. 1997, 789versie 1 januari 1999Stb. 1999, 564Stb. 2000, 627]

 

 

§ 2.  De werknemer

 

Art. 3. [Begrip werknemer] [Bbtv]  [GeschiedenisVvWMvTStb. 1998, 203versie 1 januari 1999Stb. 2000, 496 + bisStb. 2010, 350Stb. 2011, 9Stb. 2012, 361Stb. 2013, 236]
-1. Werknemer is de natuurlijke persoon

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen.