Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.
   

 

 

 

 

 

 

WET van 9 oktober 2003, Stb. 2003, 375, houdende vaststelling van een wet inzake ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstand door gemeenten (Wet werk en bijstand)

BESLUIT van 10 oktober 2003, Stb. 2003, 386, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet werk en bijstand en van de Invoeringswet Wet werk en bijstand (t.a.v. art. 85 Wwb)

BEKENDMAKING van 4 december 2003, Stcrt. 2003, 242, betreffende herziening van bedragen en het percentage, genoemd in de Wet werk en bijstand, per 1 januari 2004 (wijzigt artt. 19, 20 (2x), 21, 22, 23, 25, 31, 33 (2x), 34, 35 en 36 Wwb)

WET van 18 december 2003, Stb. 2003, 526, houdende wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2004) (wijzigt art. 31 Wwb)

WET van 19 december 2003, Stb. 2003, 544, tot wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2003) (wijzigt artt. 8, 18, 36 en 58 Wwb)

BEKENDMAKING van ? maart 2004, Stcrt. 2004, 58, betreffende herziening van bedragen, genoemd in de Wet werk en bijstand, per 1 april 2004 (wijzigt artt. 20 (2x), 21, 22, 23 en 25 Wwb)

WET van 24 juni 2004, Stb. 2004, 300, tot wijziging en aanvulling van de Wet op de identificatieplicht, het Wetboek van Strafrecht, de Algemene wet bestuursrecht, de Politiewet 1993 en enige andere wetten in verband met de invoering van een identificatieplicht van burgers ten opzichte van ambtenaren van politie aangesteld voor de uitvoering van de politietaak en van toezichthouders (Wet op de uitgebreide identificatieplicht) (wijzigt art. 17 Wwb)

BEKENDMAKING van ? juni 2004, Stcrt. 2004, 118, betreffende herziening van bedragen, genoemd in de Wet werk en bijstand, per 1 april 2004 (wijzigt artt. 20 (2x), 21, 22, 23, 25 en 31 Wwb)

WET van 9 juli 2004, Stb. 2004, 363, houdende wijziging van de Wet werk en bijstand en enige andere wetten in verband met een aantal technische verbeteringen en het herstel van enkele omissies in de Invoeringswet Wet werk en bijstand (wijzigt artt. 13, 31 en 38 Wwb)

BEKENDMAKING van ? december 2004, Stcrt. 2004, 251, betreffende herziening van bedragen en het percentage, genoemd in de Wet werk en bijstand, per 1 januari 2005 (wijzigt artt. 19, 20 (2x), 21, 22, 23, 25, 33 (2x), 34 (2x), 35 en 36 Wwb)

WET van 23 december 2004, Stb. 2004, 717, tot vaststelling van een nieuwe regeling inzake inkomensvoorziening voor kunstenaars (Wet werk en inkomen kunstenaars) (wijzigt artt. 13, 15, 64 en 67 Wwb)

WET van 23 december 2004, Stb. 2004, 725, tot wijziging van de Ziekenfondswet in verband met het invoeren van een no-claimteruggaaf voor verzekerden die geen of weinig gebruik hebben gemaakt van zorg waarop ingevolge die wet aanspraak bestaat (wijzigt art. 31 Wwb)

WET van 23 december 2004, Stb. 2004, 733, tot wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met het verlenen van een financiële tegemoetkoming aan personen die een ouderdomspensioen op grond van de AOW ontvangen, alsmede in verband met enige aspecten van de financieringssystematiek (wijzigt artt. 31, 71 en 74 Wwb)

WET van 24 februari 2005, Stb. 2005, 115, houdende wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet arbeid en zorg en van enige andere wetten (Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling) (wijzigt art. 31 Wwb)

WET van 24 maart 2005, Stb. 2005, 192, tot aanvulling van het inkomen van ouderen met een bescheiden inkomen en aanpassing berekening vakantie-uitkering voor uitkeringsgerechtigden (Wet inkomensaanvulling 2005) (wijzigt artt. 20, 21, 22, 23, 25, 37 en 38 Wwb)

BEKENDMAKING van 25 april 2005, Stcrt. 2005, 85, betreffende herziening van bedragen en het percentage, genoemd in de Wet werk en bijstand, per 15 april 2005 (wijzigt artt. 19, 20 (2x), 21, 22, 23 en 25 Wwb)

WET van 12 mei 2005, Stb. 2005, 339, houdende regels voor de financiële dienstverlening (Wet financiële dienstverlening) (wijzigt art. 49 Wwb)

WET van 23 juni 2005, Stb. 2005, 345, tot wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, de Wet kinderopvang, de Huursubsidiewet en enige andere wetten (wijzigt artt. 31 en 64 Wwb)

WET van 16 juli 2005, Stb. 2005, 434, houdende technische verbeteringen en enige andere wijzigingen in wetgeving op het terrein van de arbeidsmarkt en de bijstand en enige andere terreinen (wijzigt art. 34 Wwb)

WET van 6 oktober 2005, Stb. 2005, 525, houdende invoering van de Zorgverzekeringswet en aanpassing van overige wetten aan die wet (Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet) (wijzigt artt. 2, 19, 29, 31, 32, 35, 37, 38, 53, 58, 64, 67 en 69 Wwb)

WET van 10 november 2005, Stb. 2005, 573, houdende regels omtrent de invoering en financiering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede met betrekking tot de intrekking van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) (wijzigt artt. 6, 36 en 53 Wwb)

WET van 1 december 2005, Stb. 2005, 625, tot wijziging van de Wet werk en bijstand en enige andere wetten in verband met het vervallen van de uitbestedingsverplichting voor reïntegratie voor gemeenten (wijzigt art. 7 Wwb)

BEKENDMAKING van 14 december 2004, Stcrt. 2005, 248, betreffende herziening van bedragen en het percentage, genoemd in de Wet werk en bijstand, per 1 januari 2006 (wijzigt artt. 19, 20 (2x), 21, 22, 23, 25, 31, 33 (2x), 34, 35 en 36 Wwb)

WET van 15 december 2005, Stb. 2005, 683, houdende wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006) (wijzigt artt. 31 en 34 Wwb)

WET van 22 december 2005, Stb. 2005, 691, houdende wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en enige andere wetten (wijzigt artt. 31, 64 en 67 Wwb)

WET van 22 december 2005, Stb. 2005, 710, tot aanpassing van en verbeteringen in diverse wetten in verband met de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede enkele andere correcties (Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) (wijzigt art. 31 Wwb)

WET van 22 december 2005, Stb. 2005, 713, tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet op de huurtoeslag en enige andere wetten in verband met het toekennen van tegemoetkomingen aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele aanpassingen in de berekening van de uitkeringen (wijzigt artt.23, 31, 37 en 38 Wwb)

BEKENDMAKING van ? juni 2006, Stcrt. 2006, 129, betreffende herziening van bedragen en het percentage, genoemd in de Wet werk en bijstand, per 1 juli 2006 (wijzigt artt. 20 (2x), 21, 22, 23, 25 en 31 Wwb)

WET van 5 juli 2006, Stb. 2006, 349, tot wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met openstellen van het recht op een langdurigheidstoeslag in de situatie waarin enige inkomsten zijn ontvangen (wijzigt art. 36 Wwb)

WET van 7 juli 2006, Stb. 2006, 373, tot wijziging van de Wet werk en bijstand, van de Wet studiefinanciering 2000, van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de totstandkoming van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, alsmede goedkeuring van een daarmee samenhangend voorbehoud bij het Europees verdrag inzake sociale en medische bijstand. Inwerkingtreding: nog niet in werking getreden (wijzigt artt. 1 en 11 (2x) Wwb)

WET van 7 juli 2006, Stb. 2006, 415, houdende regels inzake marktordening, doelmatigheid en beheerste kostenontwikkeling op het gebied van de gezondheidszorg (Wet marktordening gezondheidszorg) (wijzigt artt. 64 en 67 Wwb)

WET van 2 november 2006, Stb. 2006, 559, tot wijziging van de Algemene nabestaandenwet en enige andere wetten in verband met de verlening van een tegemoetkoming aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene nabestaandenwet (wijzigt art. 31 Wwb)

WET van 20 november 2006, Stb. 2006, 593, houdende herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van enkele inhoudelijke wijzigingen in de Telecommunicatiewet, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Mijnbouwwet en enkele andere daarmee verbandhoudende wetten, de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001, de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997, de Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen en diverse andere wetten (Veegwet EZ 2005) (wijzigt artt. 37 en 39 Wwb)

WET van 20 november 2006, Stb. 2006, 605, houdende invoering van de Wet op het financieel toezicht en aanpassing van overige wetten aan die wet (Invoerings- en aanpassingswet Wet op het financieel toezicht) (wijzigt art. 49 Wwb)

WET van 30 november 2006, Stb. 2006, 625, houdende regels inzake inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering) (wijzigt artt. 64 en 67 Wwb)

WET van 30 november 2006, Stb. 2006, 712, houdende regels inzake de financiering bij uitvoering van socialezekerheidswetten door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en inzake voorschotverstrekking op grond van de Wet werk en bijstand (wijzigt artt. 8b en 52 Wwb)

BEKENDMAKING van 12 december 2006, Stcrt. 2006, 251, betreffende herziening van bedragen en het percentage, genoemd in de Wet werk en bijstand, per 1 januari 2007 (wijzigt artt. 20 (2x), 21, 22, 23 (2x), 25, 31, 33 (2x), 34 (2x), 35 en 36 Wwb)

WET van 22 maart 2007, Stb. 2007, 153, houdende regels omtrent een basisregister van ondernemingen en rechtspersonen (Handelsregisterwet 2007) (wijzigt art. 64 Wwb)

BEKENDMAKING van 14 juni 2007, Stcrt. 2007, 118, betreffende herziening van bedragen en het percentage, genoemd in de Wet werk en bijstand, per 1 juli 2007 (wijzigt artt. 19, 20 (2x), 21, 22, 23, 25 en 31 Wwb)

WET van 21 juli 2007, Stb. 2007, 289, houdende vaststelling van een wet inzake ondersteuning van alleenstaande ouders bij arbeid en zorg (Wet voorzieningen arbeid en zorg alleenstaande ouders) (wijzigt artt. 5, 36a en 69 Wwb)

WET van 1 november 2007, Stb. 2007, 418, houdende regels inzake de aanspraak op een inkomensafhankelijke financiële bijdrage in de kosten van kinderen (Wet op het  kindgebonden budget) (wijzigt art. 31 Wwb)

WET van 15 november 2007, Stb. 2007, 490, houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag houdende vervanging van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico (wijzigt art. 31 (2x) Wwb)

WET van 29 november 2007, Stb. 2007, 551, houdende wijziging van een aantal wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2008) (wijzigt artt. 8b, 76 en 76a Wwb)

WET van 12 december 2007, Stb. 2007, 555, houdende wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet werk en bijstand, de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met eenmalige gegevensuitvraag aan burgers (Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen) (wijzigt artt. 17, 36, 41, 53a, 63, 64 en 67 Wwb)

BEKENDMAKING van 19 december 2007, Stcrt. 2007, 248, betreffende herziening van bedragen en het percentage, genoemd in de Wet werk en bijstand, per 1 januari 2008 (wijzigt artt. 19, 20 (2x), 21, 22, 23 (2x), 25, 31, 33 (2x), 34 (2x), 35 en 36 Wwb)

WET van 20 december 2007, Stb. 2007, 563, houdende wijzigingen van enkele belastingwetten en enige andere wetten (overige fiscale maatregelen 2008) (wijzigt art. 31 (2x) Wwb)

WET van 20 december 2007, Stb. 2007, 564, tot wijziging van de Wet sociale werkvoorziening in verband met een betere realisering van de met die wet beoogde doelen (wijzigt artt. 6 en 9 Wwb)

WET van 6 maart 2008, Stb. 2008, 87, houdende wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met het openstellen van de mogelijkheid van het verlenen van bijzondere bijstand aan bepaalde groepen personen die gedwongen zijn opgenomen of worden verpleegd en met uitbreiding van de doelgroep van de langdurigheidstoeslag met gedeeltelijk arbeidsgeschikten (wijzigt artt. 13, 36 en 64 Wwb)

WET van 10 april 2008, Stb. 2008, 132, houdende wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met aanpassing van de groep met recht op bijstand bij langer verblijf buiten Nederland (wijzigt art. 13 Wwb)

WET van 29 mei 2008, Stb. 2008, 197, tot wijziging van diverse wetten in verband met het aantreden van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie en diverse andere wijzigingen (wijzigt art. 64 Wwb)

BEKENDMAKING van 11 juni 2008, Stcrt. 2008, 115, betreffende herziening van bedragen en het percentage, genoemd in de Wet werk en bijstand, per 1 juli 2008 (wijzigt artt. 19, 20 (2x), 21, 22, 23, 25 en 31 Wwb)

WET van 12 juni 2008, Stb. 2008, 229, tot wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met het vervallen van de mogelijkheid om Nederlandse onderdanen tot inburgering te verplichten en het aanbrengen van enkele technische verbeteringen (wijzigt art. 31 Wwb)

WET van 3 juli 2008, Stb. 2008, 312, tot wijziging van de Financiële-verhoudingswet en enkele andere wetten in verband met het stellen van nadere regels over uitkeringen uit de algemene fondsen en over specifieke uitkeringen (wijzigt artt. 70, 77 en 78 Wwb)

WET van 10 juli 2008, Stb. 2008, 284, tot wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen om gemeenten meer zekerheid te geven dat mensen met een kleine kans op inschakeling in het arbeidsproces met behoud van uitkering gedurende maximaal twee jaar onbeloonde additionele werkzaamheden kunnen verrichten (wijzigt artt. 7 en 10a Wwb)

BEKENDMAKING van 17 december 2008, Stcrt. 2008, 252, betreffende herziening van bedragen en het percentage, genoemd in de Wet werk en bijstand, per 1 januari 2009 (wijzigt artt. 19, 20 (2x), 21, 22, 23 (2x), 25, 31, 33 (2x), 34 (2x) en 35 Wwb)

WET van 18 december 2008, Stb. 2008, 565, houdende wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009) (wijzigt art. 31 Wwb)

WET van 29 december 2008, Stb. 2008, 586, tot intrekking van de Invoeringswet Wet werk en bijstand (wijzigt artt. 1, 36, 46, 61, 62, 62a, 62b (2x), 62c, 62d, 62e, 62f, 62g (2x), 62h, 62i (2x), 64, 78a, 78b, 78c, 78d, 78e, 78f, 78g en 78h Wwb)

WET van 29 december 2008, Stb. 2008, 588, tot bundeling van het Wwb-werkdeel, budgetten voor inburgeringsvoorzieningen en de middelen voor volwasseneneducatie (Wet participatiebudget) (wijzigt artt. 69, 70, 71, 72, 74 en 75 Wwb)

WET van 29 december 2008, Stb. 2008, 590, houdende regels met betrekking tot participatieplaatsen en loonkostensubsidies (Wet stimulering arbeidsparticipatie) (wijzigt artt. 6 (2x), 8 (2x), 10a en 31 Wwb)

WET van 29 december 2008, Stb. 2008, 592, tot wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met decentralisering van de langdurigheidstoeslag en op bevordering van maatschappelijke participatie gerichte ondersteuning van huishoudens met schoolgaande kinderen (wijzigt artt. 5, 8, 35, 36, 39, 48 en 69 Wwb)

WET van 29 december 2008, Stb. 2008, 595, tot wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen in verband met het opnemen van nadere bepalingen met betrekking tot de plicht tot arbeidsinschakeling van een alleenstaande ouder met een kind dat de leeftijd van 5 jaar nog niet heeft bereikt (Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders) (wijzigt artt. 4, 6, 9 en 9a Wwb)

WET van 29 december 2008, Stb. 2008, 600, tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en deregulering (wijzigt artt. 1, 6, 7, 9, 18, 41, 44, 53a, 54, 59, 64 en 67 Wwb)

WET van 29 december 2008, Stb. 2008, 606, tot regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) (wijzigt art. 31 Wwb)

WET van 5 februari 2009, Stb. 2009, 108, tot aanpassing van enige wetten in verband met de invoering van het burgerservicenummer (Aanpassingswet burgerservicenummer) (wijzigt artt. 64 en 68 Wwb)

WET van 2 april 2009, Stb. 2009, 229, tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet werk en bijstand in verband met het verstrekken van een uitkering aan mantelzorgers (wijzigt art. 31 Wwb)

BEKENDMAKING van 19 juni 2009, Stcrt. 2009, 117, betreffende herziening van bedragen en het percentage, genoemd in de Wet werk en bijstand, per 1 juli 2009 (wijzigt artt. 20 (2x), 21, 22, 23, 25 en 31 (2x) Wwb)

WET van 25 juni 2009, Stb. 2009, 265, tot aanpassing van bijzondere wetten aan de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet vierde tranche Awb) (wijzigt artt. 18, 48, 58 en 60 Wwb)

WET van 25 juni 2009, Stb. 2009, 390, tot invoering en wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (wijzigt art. 6 Wwb)

WET van 1 juli 2009, Stb. 2009, 282, houdende bevordering duurzame arbeidsinschakeling jongeren tot 27 jaar (Wet investeren in jongeren) (wijzigt artt. 2, 6, 9, 9a, 13, 20, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 38, 69 en 78f Wwb)

WET van 2 juli 2009, Stb. 2009, 318, tot wijziging van een aantal wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2009) (wijzigt artt. 7, 31, 60, 62i, 64, 74, 74a en 75 Wwb)

WET van 15 oktober 2009, Stb. 2009, 492, tot intrekking van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank en wijziging van diverse wetten in verband met de oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (wijzigt artt. 64 en 67 Wwb)

WET van 3 december 2009, Stb. 2009, 580, tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning (wijzigt artt. 6 en 31 Wwb)

WET van 17 december 2009, Stb. 2009, 592, tot bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (wijzigt art. 69 Wwb)

WET van 17 december 2009, Stb. 2009, 596, tot wijziging van de Wet werk en bijstand, de Algemene Ouderdomswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de overheveling van de uitvoering van de aanvullende bijstand voor personen van 65 jaar of ouder van de gemeenten naar de Sociale verzekeringsbank en het aanbrengen van enkele andere aanpassingen in de Algemene Ouderdomswet en tot wijziging van enkele socialeverzekeringswetten in verband met de gelijkstelling binnen de sociale zekerheid van voormalige pleeg- en stiefkinderen met eigen kinderen (wijzigt artt. 3, 4, 7, 25, 26, 30, 41, 47a, 47b, 47c, 47d, 47e, 63, 64, 78i, 78j, 78k, 78l, 78m en 78n Wwb)

WET van 23 december 2009, Stb. 2009, 611, tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vereenvoudigingswet 2010) (wijzigt art. 31 Wwb)

BEKENDMAKING van 31 december 2009, Stcrt. 2010, 250H, betreffende herziening van bedragen, genoemd in de Wet werk en bijstand, per 1 januari 2009 (wijzigt artt. 20 (2x), 21, 22, 23 (2x), 25, 31, 33 (2x) en 34 (2x) Wwb)

WET van 29 april 2010, Stb. 2010, 228, tot aanpassing van de Wet investeren in jongeren en enkele andere wetten ter verduidelijking en verbetering van enige punten (wijzigt artt. 12, 48, 53, 59, 60 en 78f Wwb)

WET van 17 mei 2010, Stb. 2010, 350, tot aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) (wijzigt art. 67 Wwb)

BEKENDMAKING van 15 juni 2010, Stcrt. 2010, 9683, betreffende herziening van bedragen en het percentage, genoemd in de Wet werk en bijstand, per 1 juli 2010 (wijzigt artt. 20 (2x), 21, 22, 23, 25 en 31 Wwb)

WET van 13 december 2010, Stb. 2010, 840, tot wijziging van een aantal wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en een aantal verduidelijkingen aan te brengen (Reparatiewet SZW 2011) (wijzigt artt. 18, 47b en 67 Wwb)

WET van 16 december 2010, Stb. 2010, 838, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2011) (wijzigt artt. 1, 4, 13, 47f, 49, 60, 60a, 64, 67, 69 en 78o Wwb)

BEKENDMAKING van 16 december 2010, Stcrt. 2010, 21336, betreffende herziening van bedragen en het percentage, genoemd in de Wet werk en bijstand, per 1 januari 2011 (wijzigt artt. 21, 22, 23 (2x), 25, 31, 33, 34 (2x) en 35 Wwb)

WET van 21 april 2011, Stb. 2011, 231, houdende introductie van een regeling die het mogelijk maakt oudere belastingplichtigen een tegemoetkoming te verstrekken met het oog op compensatie van koopkrachtverlies als gevolg van beleidsmaatregelen (Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen) (wijzigt art. 31 Wwb)

WET van 6 juni 2011, Stb. 2011, 288, tot wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) (wijzigt artt. 2, 19, 31, 32, 35, 37, 53, 58 en 69 Wwb)

BEKENDMAKING van 10 juni 2011, Stcrt. 2011, 10914, betreffende herziening van bedragen en het percentage, genoemd in de Wet werk en bijstand, per 1 juli 2011 (wijzigt artt. 21, 22, 23, 25 en 31 Wwb)

WET van 6 juli 2011, Stb. 2011, 442, tot wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met het afschaffen van specifiek interbestuurlijk toezicht (Wet interbestuurlijk toezicht gemeentelijke inkomens- en werkvoorzieningen) (wijzigt artt. 7, 41, 69, 71, 72, 73, 74, 74a, 76, 77, 78 en 78f Wwb)

WET van 1 december 2011, Stb. 2011, 618, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2012) (wijzigt artt. 31, 64, 67, 69, 72, 74 (2x), 76 en 77 Wwb)

WET van 15 december 2011, Stb. 2011, 647, houdende geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon tot één keer de algemene heffingskorting met uitzondering van het referentieminimumloon voor de Algemene Ouderdomswet (wijzigt artt. 31, 37 (3x) en 38 Wwb)

REGELING van 21 december 2011, Stcrt. 2011, 23515, tot eenmalige aanpassing bedragen in verschillende wetten in verband met het wetsvoorstel Wwb-maatregelen (wijzigt artt. 4, 20, 21, 32 en 33 Wwb)

BEKENDMAKING van 21 december 2011, Stcrt. 2011, 22883, betreffende herziening van bedragen en het percentage, genoemd in de Wet werk en bijstand, per 1 januari 2012 (wijzigt artt. 22, 23 (2x), 25, 31, 34 (2x) en 35 Wwb)

WET van 22 december 2011, Stb. 2011, 645, houdende intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars (wijzigt artt. 13, 15, 48, 60, 60a, 67, 69 (2x) en 87 Wwb)

WET van 22 december 2011, Stb. 2011, 650, tot wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden (wijzigt artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9a, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 44a, 45, 47a, 47b, 47c, 47d, 48, 50, 53a, 59, 60, 60a, 67, 69, 74, 76, 78f, 78m, 78p, 78q, 78r, 78s, 78t, 78u en 78v Wwb)

BEKENDMAKING van 22 juni 2012, Stcrt. 2012, 13237, betreffende herziening van normen en bedragen, genoemd in de Wet werk en bijstand, per 1 juli 2012 (wijzigt artt. 4, 20 (2x), 21 (2x), 22, 23, 25, 31 (2x) en 32 Wwb)

WET van 12 juli 2012, Stb. 2012, 322, tot wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met de herziening van de definities van gezin en middelen (Wet afschaffing huishoudinkomenstoets) (wijzigt artt. 4, 5, 7, 9, 11, 13, 18, 19, 20 (2x), 21 (2x), 22 (2x), 23 (2x), 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 43, 44, 45, 47a, 47b, 47c, 47d, 50, 59, 78m, 78w, 78x en 78y Wwb)

WET van 12 juli 2012, Stb. 2012, 328, tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met stapsgewijze verhoging en koppeling aan de stijging van de levensverwachting van de pensioenleeftijd (Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd) (wijzigt artt. 15 en 31 Wwb)

BESLUIT van 2 augustus 2012, Stb. 2012, 361, tot wijziging van een aantal wetten in verband met de verhoging van de leeftijd waarop op grond van de Algemene Ouderdomswet recht op ouderdomspensioen ontstaat (Besluit aanpassing wetten inzake verhoging AOW-leeftijd) (wijzigt artt. 1, 6, 9, 13, 21, 22, 31, 33, 35, 36, 37, 41, 47a en 47d Wwb)

WET van 13 september 2012, Stb. 2012, 430, tot wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige (wijzigt art. 31 Wwb)

WET van 4 oktober 2012, Stb. 2012, 462, tot wijziging van de wetgeving op het beleidsterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving) (wijzigt artt. 8, 18, 18a, 31, 41, 47b, 47c, 47g, 58, 60, 60a, 60b, 60c en 62i Wwb)

WET van 4 oktober 2012, Stb. 2012, 463, houdende een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek (wijzigt artt. 40, 47b en 53a Wwb)

MEDEDELING van 6 december 2012, Stcrt. 2012, 25906, betreffende herziening van normen en bedragen, genoemd in de Wet werk en bijstand, per 1 januari 2013 (wijzigt artt. 20, 21, 22, 23, 25, 31, 33, 34, 35 en 37 Wwb)

WET van 20 december 2012, Stb. 2012, 669, tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (overige fiscale maatregelen 2013) (wijzigt art. 38 Wwb)

WET van 28 maart 2013, Stb. 2013, 115, tot wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door de Sociale verzekeringsbank (Wet vereenvoudiging regelingen SVB) (wijzigt art. 10 Wwb)

WET van 19 juni 2013, Stb. 2013, 226, inzake herstel van wetstechnische gebreken in de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Veegwet aanpassing bestuursprocesrecht) (wijzigt art. 79 Wwb)

WET van 19 juni 2013, Stb. 2013, 236, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2013) (wijzigt artt. 17, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 47b, 53a, 54, 60a, 62i, 69 en 77 Wwb)

MEDEDELING van 21 juni 2013, Stcrt. 2013, 17668, betreffende herziening van normen en bedragen, genoemd in de Wet werk en bijstand, per 1 juli 2013 (wijzigt artt. 20, 21, 22, 23, 25, 31 en 37 Wwb)

WET van 10 juli 2013, Stb. 2013, 316, houdende aanpassing van wetten aan de Wet basisregistratie personen (Aanpassingswet basisregistratie personen) (wijzigt artt. 40, 41, 53a, 64 en 68 Wwb)

WET van 9 oktober 2013, Stb. 2013, 405, tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met fraudeaanpak door gegevensuitwisselingen en het effectief gebruik van binnen de overheid bekend zijnde gegevens (wijzigt artt. 6a en 64 Wwb)

WET van 25 november 2013, Stb. 2013, 507, houdende regels omtrent de Kamer van Koophandel (Wet op de Kamer van Koophandel) (wijzigt art. 64 Wwb)

MEDEDELING van 5 december 2013, Stcrt. 2013, 34709, betreffende herziening van normen en bedragen, genoemd in de Wet werk en bijstand, per 1 januari 2014 (wijzigt artt. 20, 21, 22, 23, 25, 31, 33, 34, 35 en 37 Wwb)

WET van 11 december 2013, Stb. 2013, 578, tot wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg (wijzigt artt. 64 en 67 Wwb)

WET van 4 juni 2014, Stb. 2014, 259, tot afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten (wijzigt art. 31 Wwb)

BEKENDMAKING van 23 juni 2014, Stcrt. 2014, 18130, betreffende herziening van normen en bedragen, genoemd in de Wet werk en bijstand, per 1 juli 2014 (wijzigt artt. 20, 21, 22, 23, 25, 31 en 37 Wwb)

WET van 25 juni 2014, Stb. 2014, 227, tot wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen) (wijzigt artt. 20, 21, 22, 22a en 53a Wwb)

WET van 2 juli 2014, Stb. 2014, 269, tot wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere socialezekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten) (wijzigt artt. 4, 5, 7, 8, 9, 18, 20, 21, 22, 22a, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 47c, 48, 53a, 58, 59, 78a en 78v Wwb)

WET van 2 juli 2014, Stb. 2014, 270, tot wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet) (wijzigt artt. 2, 5, 6, 6b, 7, 8, 8a (2x), 8b, 8c (3x), 10, 10b, 10c, 10d, 10da, 10e, 10f, 18, 31, 35, 36b, 47, 53, 60a, 69, 73, 74, 78z en 86 Wwb)

WET van 9 juli 2014, Stb. 2014, 280, houdende regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015) (wijzigt art. 31 Wwb)

WET van 9 juli 2014, Stb. 2014, 307, tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met beëindiging van de voorschotregeling en vaststelling van een grondslag voor het stellen van regels ten aanzien van hetgeen wordt verstaan onder het hebben van het hoofdverblijf in dezelfde woning (wijzigt artt. 15 en 31 Wwb)