blz. 1  

Kamerstukken II 2002-2003, 28 960

Invoering van de Wet werk en bijstand (Invoeringswet Wet werk en bijstand)

 

 

Nr.r5 VERSLAG

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Algemene uitgangspunten
3 Opzet van Ioaw, Ioaz en Wik
3.1 Ioaw en Ioaz
3.2 Wik
4 Invoeringstraject
xArtikelsgewijs
xxxr Artikelen 2 t/m 68

 

 

Vastgesteld 15 juli 2003

 

     De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid ¹, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. Onder het voorbehoud dat de hierin gestelde vragen en gemaakte opmerkingen voldoende zullen zijn beantwoord, acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel genoegzaam voorbereid.

1. Samenstelling:
Leden: Noorman-den Uyl (PvdA), Bakker (D66), Rouvoet (CU), De Vries (VVD), De Wit (SP), Van Gent (GL), Verburg (CDA), Hamer (PvdA), voorzitter, Bussemaker (PvdA), Vendrik (GL), Mosterd (CDA), Smits (PvdA), Örgü (VVD), Weekers (VVD), Rambocus (CDA), De Ruiter (SP), Ferrier (CDA), ondervoorzitter, Van Loon-Koomen (CDA), Bruls (CDA), Varela (LPF), Eski (CDA), Aptroot (VVD), Smeets (PvdA), Douma (PvdA), Stuurman (PvdA), Kraneveldt (LPF) en Hirsi Ali (VVD).
Plv. leden: Depla (PvdA), Dittrich (D66), Van der Vlies (SGP), Blok (VVD), Kant (SP), Halsema (GL), Smilde (CDA), Verbeet (PvdA), Timmer (PvdA), Tonkens (GL), Omtzigt (CDA), Adelmund (PvdA), Van Miltenburg (VVD), Visser (VVD), Algra (CDA), Lazrak (SP), Vietsch (CDA), Van Dijk (CDA), Hessels (CDA), Hermans (LPF), Van Oerle-van der Horst (CDA), Wilders (VVD), Van Dijken (PvdA), Blom (PvdA), Kalsbeek (PvdA), Eerdmans (LPF) en Schippers (VVD).

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding  [MvTNnavhV]


     De leden van de CDA-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van het wetsvoorstel inzake de invoering van de Wet werk en bijstand. Deze leden hebben hun belangrijkste vragen en bemerkingen ten aanzien van de Wet werk en bijstand (hierna: Wwb) naar voren gebracht in de schriftelijke inbreng behorend bij dat wetsvoorstel. Dientengevolge worden in de volgende hoofdstukken van dit verslag een aantal vragen en bemerkingen naar voren gebracht ten aanzien van specifieke punten uit het wetsvoorstel van de Invoeringswet Wet werk en bijstand.

     De reden waarom voor een ander regime van bijstand gekozen wordt voor de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (hierna: Ioaw) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze zelfstandigen (hierna: Ioaz) ontgaat de leden van de PvdA-fractie. Zij vragen om een verduidelijking. Waarom geldt voor een 58-jarige wel een boetesysteem en voor een 56-jarige niet? Waarom wordt de uitkering op een ex-echtgenoot van een 56-jarige niet verhaald en die op de ex-echtgenoot van een 58-jarige wel? Sterker nog, de gemeente is dat verplicht. Het komt deze leden voor dat deze bepalingen aan een burger niet zijn uit te leggen. De eenzijdige benadering van de regering om de wet alleen te bezien uit het oogpunt van uitvoering en bevoegdheden en beperkingen voor van de gemeenten gaat volledig voorbij het doel van de Wwb. Het doel is een vangnet en springplank voor individuele Nederlanders op basis van het recht dat in de Grondwet is vastgelegd. Daarin is ook bepaald dat mensen  blz. 2  in gelijke omstandigheden gelijk behandeld worden en dat leeftijdsdiscriminatie verboden is.
     Deze leden vragen de regering om een

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.