blz. 1  

Kamerstukken II 2002-2003, 28 960

Invoering van de Wet werk en bijstand (Invoeringswet Wet werk en bijstand)

 

 

Nr.r6 NOTA  NAAR  AANLEIDING  VAN  HET  VERSLAG

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Algemene uitgangspunten
3 [Opzet van Ioaw, Ioaz en Wik, red.]
3.1 Ioaw en Ioaz
3.2 Wik
4 Invoeringstraject
xArtikelsgewijs
xxxr Artikelen 2 t/m 68

 

 

Ontvangen 12 augustus 2003

 

 

[Algemeen, red.]

 

1. Inleiding  [MvTV]


     De leden van de PvdA-fractie vragen een verduidelijking waarom voor een ander regime van bijstand wordt gekozen voor de Ioaw en Ioaz. Zij vragen om een uitleg van deze ongelijke behandeling en een verbetering van de voorstellen uit een oogpunt van het tegengaan van discriminatie.

     De reden dat de Ioaw en Ioaz slechts beperkt worden veranderd, is gelegen in het karakter van deze regelingen als specifieke inkomensvoorziening voor de categorieën personen waarvoor deze voorzieningen zijn bedoeld. Daarbij speelt ook een rol dat deze regelingen de komende tijd zullen veranderen. Hierop wordt nader ingegaan in het antwoord op de vraag van de leden van de SGP-fractie.
     Anders dan de leden van de PvdA-fractie veronderstellen, is de gemeentelijke bevoegdheid tot verhaal vanwege onderhoudsplicht niet gekoppeld aan de leeftijd van belanghebbende.
     Bij de Ioaw en de Ioaz gaat het om gerechtvaardigde verschillen die de ratio vormen van het bestaan van deze regelingen. Er is daarmee sprake van een voldoende motivering van een ongelijke behandeling.

 

2. Algemene uitgangspunten  [MvTV]


     De leden van de CDA-fractie vragen waarom de reïntegratie- en de afstemmingsverordening niet verplicht in samenhang worden getroffen opdat een samenhangend geheel van rechten en plichten gelijktijdig van kracht wordt.

     Eén van de uitgangspunten van deze wet is dat er zo weinig mogelijk uitvoeringsvoorschriften worden opgelegd aan de gemeenten. Dit uitgangspunt komt onder andere tot uitdrukking in artikel 8 [8] Wwb. Het feit dat in de Wwb is bepaald dat op drie terreinen de gemeentelijke beleidsregels worden vastgelegd in een verordening geeft de gemeente ruimte naar eigen inzicht één, twee of drie verordeningen op te stellen.
     In paragraaf 6.1 van de nota naar aanleiding van het verslag over de Wwb is aangegeven dat het kabinet de gemeenten in de gelegenheid stelt  blz. 2  de reïntegratie- en de afstemmingsverordening binnen

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.