Kamerstukken I 2002-2003, 28 960

Invoering van de Wet werk en bijstand (Invoeringswet Wet werk en bijstand)

 

 

Nr.r293 GEWIJZIGD  VOORSTEL  VAN  WET

 

Inhoudsopgave IWwb

Hoofdstuk 1 Definities art. 1
Hoofdstuk 2 Overgangsrecht artt. 2 - 22
Hoofdstuk 3 Wijziging van andere wetten artt. 23 - 68
§ 3.1x Sociale Zaken en Werkgelegenheid artt. 23 - 40
§ 3.2x Justitie artt. 41 - 47
§ 3.3x Economische Zaken art. 48
§ 3.4x Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer artt. 49 - 50
§ 3.5x Binnenlandse Zaken artt. 51 - 57
§ 3.6x Defensie artt. 58 - 59
§ 3.7x Financiën artt. 60 - 62
§ 3.8x Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen artt. 63 - 65
§ 3.9x Volksgezondheid, Welzijn en Sport artt. 66 - 68
Hoofdstuk 4 Overige en slotbepalingen artt. 69 - 73
xxxxxxxxxxxr   xxxxxxxxxxr

 

2 september 2003

 

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de invoering van de Wet werk en bijstand en enkele daarmee samenhangende onderwerpen te regelen, zulks onder intrekking van de Algemene bijstandswet, de Invoeringswet herinrichting Algemene Bijstandswet, de Wet inschakeling werkzoekenden, de Wet financiering Abw, Ioaw en Ioaz en het Besluit in- en doorstroombanen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  1

Definities

 

Art. 1 [1]. Begripsbepalingen  [VvWVvW(H)MvT]
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
b. peildatum: de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wet werk en bijstand;
c. Algemene bijstandswet: de Algemene bijstandswet zoals deze luidde op de peildatum;
d. Wet inschakeling werkzoekenden: de Wet inschakeling werkzoekenden zoals deze luidde op de peildatum;
e. Wet financiering Abw, Ioaw en Ioaz: de Wet financiering Abw, Ioaw en Ioaz zoals deze luidde op de peildatum;
f. Besluit in- en doorstroombanen: het Besluit in- en doorstroombanen zoals dit luidde op de peildatum;
g. Ioaz: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;
h. Ioaw: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;
i. college: het college van burgemeester en wethouders, bedoeld in de artikelen 10 [10], derde lid, en 40 [40], eerste lid, van de Wet werk en bijstand.

 

 

HOOFDSTUK  2

Overgangsrecht

 

Art. 2 [2]. Intrekking wetten en besluit  [VvWVvW(H)MvTVNnavhV]
-1. De Algemene bijstandswet, de Invoeringswet herinrichting Algemene Bijstandswet, de Wet inschakeling werkzoekenden, de Wet financiering Abw, Ioaw en Ioaz en het Besluit in- en doorstroombanen worden ingetrokken.
-2. Voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan van de in het eerste lid genoemde wetten of het Besluit in- en doorstroombanen kan bij koninklijk besluit het tijdstip waarop deze vervallen verschillend worden gesteld.
-3. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld voor de gevolgen van de toepassing van het tweede lid, waarbij zo nodig kan worden afgeweken van de in dat lid bedoelde artikelen of onderdelen daarvan.

 

Art. 3 [3]. Toeslagenverordening  [VvWVvW(H)MvTVNnavhVA]
De verordening, bedoeld in artikel 38 van de Algemene bijstandswet, geldt als de verordening, bedoeld in artikel 8 [8], eerste lid, onderdeel c, van de Wet werk en bijstand.

 

Art. 4 [4]. Omzetting besluiten  [VvWVvW(H)MvTNvW + bis]
-1. Door het college op grond van de Algemene bijstandswet, de Wet inschakeling werkzoekenden of het Besluit in- en doorstroombanen genomen besluiten gelden als door hem genomen besluiten op grond van de Wet werk en bijstand.
-2. In afwijking van het eerste lid gelden door het college op grond van de Wet inschakeling werkzoekenden of het Besluit in- en doorstroombanen ten aanzien van personen die een uitkering ontvangen op grond van de Ioaz of de Ioaw genomen besluiten als door hem genomen besluiten op grond van de Ioaz onderscheidenlijk de Ioaw.
-3. Onverminderd de artikelen 8 tot en met 12 [8-12] brengt het college de in het eerste en het tweede lid bedoelde besluiten binnen 24 maanden na de inwerkingtreding van de Wet werk en bijstand in overeenstemming met onderscheidenlijk die wet, de Ioaz of de Ioaw, voor zover deze besluiten afwijken van die wetten.
-4. Het college brengt vóór de inwerkingtreding van artikel 23 [23] onderscheidenlijk artikel 24 [24] op grond van de Ioaz of de Ioaw genomen besluiten binnen 24 maanden na die inwerkingtreding in overeenstemming met de artikelen 37 en 37a van de Ioaz onderscheidenlijk de Ioaw, zoals deze artikelen luiden na de inwerkingtreding van de onderdelen L [L] en M van artikel 23 [M] onderscheidenlijk artikel 24 [24].
-5. In dit hoofdstuk worden onder door het college genomen besluiten op grond van de Algemene bijstandswet, de Wet inschakeling werkzoekenden of het Besluit in- en doorstroombanen mede verstaan door hem op grond van die wetten of dat besluit met toepassing van artikel 2 [2], tweede lid, na de peildatum genomen besluiten.

 

Art. 5 [5]. Aanvragen  [VvWVvW(H)MvTVNnavhV]
Op een aanvraag tot het verlenen van bijstand wordt beslist met toepassing van:
a. de Algemene bijstandswet, indien het recht op bijstand ingaat vóór of op de peildatum;
b. de Wet werk en bijstand, indien het recht op bijstand ingaat na de peildatum.

 

Art. 6 [6]. Vervallen.  [VvWVvW(H)MvTVNnavhVNvW + bis]

 

Art. 7 [7]. Zelfstandigen  [VvWVvW(H)MvTVNnavhVNvW + bis]
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.