Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2006   Intrekking Stcrt. 2005, 188 Stcrt. 2005, 188
01-01-2005   Nieuwe regeling Stcrt. 2004, 187 Stcrt. 2004, 187
01-10-2004   Nieuwe regeling Stcrt. 2004, 187 Stcrt. 2004, 187

 

 

REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 september 2004, nr. W&B/SFI/04/65980, houdende nadere regels inzake de berekening van de uitkeringen aan gemeenten, bedoeld in artikel 50 van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004, voor het uitvoeringsjaar 2005 (Regeling uitkeringen gemeenten Bbz 2004 voor het uitvoeringsjaar 2005)

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 50, tweede lid, van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Begripsbepaling
In deze regeling wordt verstaan onder de uitkering Bbz 2004: de uitkering, bedoeld in artikel 50, eerste lid, van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004.

 

Art. 2. Berekening uitkering Bbz 2004 voor gemeenten
Voor gemeenten wordt de uitkering Bbz 2004 berekend aan de hand van de volgende formule:
UGBbz = (KBbz : TKBbz) x TBBbz
waarbij:
a. UGBbz de uitkering Bbz 2004 aan de gemeente in het uitvoeringsjaar 2005 is;
b. KBbz de gemeentelijke uitkeringsuitgaven Bbz in het uitvoeringsjaar 2002 zijn;
c. TKBbz het totaal is van de gemeentelijke uitkeringsuitgaven Bbz in het uitvoeringsjaar 2002;
d. TBBbz het totale bedrag is dat beschikbaar is voor de uitkeringen Bbz aan gemeenten in het uitvoeringsjaar 2005.

 

Art. 3. Intrekking regeling uitkeringen gemeenten Bbz 2004
De Regeling uitkeringen gemeenten Bbz 2004 wordt ingetrokken.

 

Art. 4. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt, met uitzondering van artikel 3, in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Artikel 3 treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

 

Art. 5. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling uitkeringen gemeenten Bbz 2004 voor het uitvoeringsjaar 2005.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Den Haag, 23 september 2004.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
H.A.L. van Hoof
.

 

 

 

TOELICHTING
[23 september 2004]

 

Inleiding


     Op grond van artikel 7 van de Invoeringswet Wet werk en bijstand (Invoeringswet Wwb) worden bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels gesteld met betrekking tot de verlening van bijstand en bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb) aan zelfstandigen. Het gaat hierbij tevens om personen die algemene bijstand ontvangen en voornemens zijn een bedrijf of zelfstandig beroep te beginnen en zich in verband hiermee niet beschikbaar stellen voor arbeid in dienstbetrekking gedurende de voorbereidingsperiode van ten hoogste twaalf maanden. Hierbij kan onder andere worden afgeweken van paragraaf 7.1 van de Wwb, waarin de financiering is geregeld.
     Met het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) is invulling gegeven aan artikel 7 van de Invoeringswet Wwb. In artikel 50, eerste lid, van het Bbz 2004 is geregeld dat voor de ten laste van de gemeente gebleven kosten, bedoeld in artikel 48 van het Bbz 2004, die op grond van het eerste lid van dat artikel niet voor vergoeding in aanmerking komen het Rijk jaarlijks een uitkering aan de gemeente verstrekt, met dien verstande dat geen uitkering wordt verstrekt voor op grond van artikel 52 van de Wwb verleende algemene bijstand. Op grond van artikel 50, tweede lid, van het Bbz 2004 wordt de berekeningswijze van het bedrag van de uitkering vastgelegd in deze ministeriĆ«le regeling.

 

Verdeelsystematiek Bbz 2004


     Het uitkeringsbedrag Bbz 2004 voor het uitvoeringsjaar 2005 is berekend volgens dezelfde systematiek als het uitkeringsbedrag Bbz 2004 voor het uitvoeringsjaar 2004, zoals vastgelegd in de Regeling uitkeringen gemeenten Bbz 2004. Voor de berekening van de uitkeringen voor het uitvoeringsjaar 2004 werd gebruik gemaakt van de gemeentelijke uitkeringslasten 2001. Bij de berekening voor 2005 zal gebruik worden gemaakt van de gemeentelijke uitkeringslasten 2002. Het uitkeringsbedrag Bbz 2004 voor het uitvoeringsjaar 2005 wordt dus berekend als het procentuele aandeel van de gemeente in de totale landelijke uitkeringsuitgaven Bbz in het uitvoeringsjaar 2002 vermenigvuldigd met het macrobudget Bbz 2004 voor het jaar 2005. De gegevens over de uitkeringsuitgaven 2002 zijn afkomstig uit de gemeentelijke jaaropgaven over 2002. Voor de verdeelmaatstaf wordt uitgegaan van de Bbz-uitkeringsuitgaven die over heel 2002 zijn gedeclareerd ten laste van de volgende codes in de kwartaaldeclaratieformulieren:
- bijstand om niet (code 501);
- uitgaven met betrekking tot renteloze lening (code 511);
- uitgaven met betrekking tot bedrijfskapitaal (code 521);
- uitgaven met betrekking tot voorbereidingskrediet renteloos (code 531).
     De op uitgavencode 532 verantwoorde uitgaven met betrekking tot rentedragende voorbereidingskredieten blijven buiten beschouwing omdat op deze code geen nieuwe uitgaven worden aangegeven, doch uitsluitend de omzetting van voorbereidingskredieten van renteloos naar rentedragend wordt verantwoord. Ook deze berekeningswijze is overeenkomstig de in 2004 toegepaste methode.
     Met deze regeling (artikel 3) wordt gelijktijdig de Regeling uitkeringen gemeenten Bbz 2004 ingetrokken. Deze regeling heeft na het jaar 2004 geen functie meer.

 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
H.A.L. van Hoof
.