Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Invoeringswet Wet werk en bijstand
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 31 december 2009

 

REGELING  UITKERINGEN  GEMEENTEN  BBZ  2004  VOOR  HET  UITVOERINGSJAAR  2009

Vervallen
m.i.v. 1 januari 2010
(art. 3 RugBu10)

 
 

26 september 2008, Stcrt. 2008, 192
Inwerkingtreding: 5 oktober 2008
(T.a.v. art. 50:2 Bbz 2004)

 

 

 

 
REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 september 2008, nr. W&B/SFI/2008/26560, houdende nadere regels inzake de berekening van de uitkeringen aan gemeenten, bedoeld in artikel 50 van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004, voor het uitvoeringsjaar 2009 (Regeling uitkeringen gemeenten Bbz 2004 voor het uitvoeringsjaar 2009)

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 50, tweede lid, van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Begripsbepaling
In deze regeling wordt verstaan onder de uitkering Bbz 2004: de uitkering, bedoeld in artikel 50, eerste lid, van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004.

 

Art. 2. Berekening uitkering Bbz 2004 voor gemeenten
-1. Voor gemeenten wordt de uitkering Bbz 2004 berekend aan de hand van de volgende formule:
UG
Bbz = (KBbz : TKBbz) x TBBbz
waarbij:
a. UG
Bbz de uitkering Bbz 2004 aan de gemeente over het uitvoeringsjaar 2009 is;
b. K
Bbz de gemeentelijke uitkeringsuitgaven Bbz 2004 over het uitvoeringsjaar 2006 zijn;
c. TK
Bbz het totaal is van de gemeentelijke uitkeringsuitgaven Bbz 2004 over het uitvoeringsjaar 2006;
d. TB
Bbz het totale bedrag is dat beschikbaar is voor de uitkeringen Bbz 2004 aan gemeenten over het uitvoeringsjaar 2009.
-2. Artikel 8a van het Besluit Wwb 2007 is van overeenkomstige toepassing indien het college in het uitvoeringsjaar 2006 de uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 heeft overgedragen aan het bestuur van een openbaar lichaam als bedoeld in artikel 8 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

 

Art. 3. Intrekking regeling voor uitvoeringsjaar 2008
-1. De Regeling uitkeringen gemeenten Bbz 2004 voor het uitvoeringsjaar 2008 wordt ingetrokken.
-2. In afwijking van het eerste lid blijft de Regeling uitkeringen gemeenten Bbz 2004 voor het uitvoeringsjaar 2008, zoals die geldt op 31 december 2008, van toepassing op de financiŽle afwikkeling van de uitkeringen Bbz 2004 aan gemeenten met betrekking tot het uitvoeringsjaar 2008.

 

Art. 4. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt, met uitzondering van de artikelen 2, tweede lid, en 3, in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. De artikelen 2, tweede lid, en 3 treden in werking met ingang van 1 januari 2009.

 

Art. 5. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling uitkeringen gemeenten Bbz 2004 voor het uitvoeringsjaar 2009.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Den Haag, 26 september 2008.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A. Aboutaleb
.

 

 

 

TOELICHTING
[26 september 2008]

 

Inleiding


     Op grond van artikel 7 van de Invoeringswet Wet werk en bijstand (IWwb) - vanaf 1 januari 2009 op grond van artikel 78f van de Wet werk en bijstand (Wwb) - worden bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels gesteld met betrekking tot de verlening van bijstand en bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal op grond van de Wwb aan zelfstandigen. Het gaat hierbij tevens om personen die algemene bijstand ontvangen en voornemens zijn een bedrijf of zelfstandig beroep te beginnen en zich in verband hiermee niet beschikbaar stellen voor arbeid in dienstbetrekking gedurende de voorbereidingsperiode van ten hoogste twaalf maanden. Hierbij kan onder andere worden afgeweken van paragraaf 7.1 van de Wwb, waarin de financiering is geregeld.
     Met het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) is invulling gegeven aan artikel 7 van de IWwb. In artikel 50, eerste lid, van het Bbz 2004 is geregeld dat voor de ten laste van de gemeente gebleven kosten, bedoeld in artikel 48 van het Bbz 2004, die op grond van het eerste lid van dat artikel niet voor vergoeding in aanmerking komen, het Rijk jaarlijks een uitkering aan de gemeente verstrekt, met dien verstande dat geen uitkering wordt verstrekt voor op grond van artikel 52 van de Wwb verleende algemene bijstand. Op grond van artikel 50, tweede lid, van het Bbz 2004 wordt de berekeningswijze van het bedrag van de uitkering vastgelegd in deze ministeriŽle regeling.

 

Verdeelsystematiek Bbz 2004


     Het uitkeringsbedrag Bbz 2004 voor het uitvoeringsjaar 2009 is berekend volgens dezelfde systematiek als het uitkeringsbedrag Bbz 2004 voor het uitvoeringsjaar 2008, zoals vastgelegd in de Regeling uitkeringen gemeenten Bbz 2004 voor het uitvoeringsjaar 2008. Voor de berekening van de uitkeringen voor het uitvoeringsjaar 2008 werd gebruik gemaakt van de gemeentelijke uitkeringslasten 2005. Bij de berekening voor 2009 zal gebruik worden gemaakt van de gemeentelijke uitkeringslasten 2006. Het uitkeringsbedrag Bbz 2004 voor het uitvoeringsjaar 2009 wordt dus berekend als het procentuele aandeel van de gemeente in de totale landelijke uitkeringsuitgaven Bbz 2004 in het uitvoeringsjaar 2006 vermenigvuldigd met het macrobudget Bbz 2004 voor het jaar 2009. De gegevens over de uitkeringsuitgaven 2006 zijn afkomstig uit de bijlage bij de gemeentelijke jaarrekening over 2006. Voor de verdeelmaatstaf wordt uitgegaan van de Bbz 2004-uitgaven die over 2006 zijn verantwoord ten laste van de volgende indicatoren in de bijlage bij de jaarrekening:
- totaal uitgaven uitkeringen Bbz 2004 (excl. Bob Ļ);
- totaal uitgaven kapitaalverstrekking Bbz 2004.

1. Bob: bijstandverlening aan ondernemers in de binnenvaart, red.

     Ook deze berekeningswijze is overeenkomstig de in 2008 toegepaste methode.
     Met deze regeling wordt in artikel 3 gelijktijdig de Regeling uitkeringen gemeenten Bbz 2004 voor het uitvoeringsjaar 2008 ingetrokken. Deze regeling heeft na het jaar 2008 geen functie meer.
     Ten slotte wordt de inwerkingtreding van artikel 2, tweede lid, gekoppeld aan de aanpassing van artikel 8a van het Besluit Wwb 2007 met ingang van 1 januari 2009.

 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A. Aboutaleb
.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | IWwb | Wwb | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x