Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2020   Wijziging Stcrt. 2019, 69523 Stcrt. 2019, 69523
  Wijziging Stcrt. 2019, 65478 Stcrt. 2019, 65478
  Wijziging Stb. 2019, 306 Stb. 2019, 306
01-01-2019   Wijziging Stcrt. 2018, 72607 Stcrt. 2018, 72607
  Wijziging Stcrt. 2018, 67779 Stcrt. 2018, 67779
14-11-2018   Wijziging Stb. 2018, 404 Stb. 2018, 404
01-01-2018   Wijziging Stcrt. 2017, 68641 Stcrt. 2017, 68641
01-01-2017   Wijziging Stcrt. 2016, 67596 Stcrt. 2016, 67596
01-01-2016   Wijziging Stcrt. 2015, 44624 Stcrt. 2015, 44624
01-03-2015   Wijziging Stb. 2015, 44 Stb. 2015, 44
01-01-2015   Wijziging Stcrt. 2014, 37059 Stcrt. 2014, 37059
  Wijziging Stb. 2014, 348 Stb. 2014, 348
06-01-2014   Wijziging Stb. 2013, 495 Stb. 2013, 494
01-01-2014   Wijziging Stcrt. 2013, 34788 Stcrt. 2013, 34788
01-01-2013   Wijziging Stb. 2012, 677 Stb. 2012, 677
  Wijziging Stcrt. 2012, 26025 Stcrt. 2012, 26025
  Wijziging Stb. 2012, 484 Stb. 2012, 531
Wijziging Stb. 2012, 457 Stb. 2012, 478
  Wijziging Stb. 2012, 362 Stb. 2012, 329
01-01-2012   Wijziging Stb. 2011, 646 Stb. 2011, 645
  Wijziging Stb. 2011, 652 Stb. 2011, 651
  Wijziging Stcrt. 2011, 22994 Stcrt. 2011, 22994
01-01-2011   Wijziging Stcrt. 2010, 21353 Stcrt. 2010, 21353
  Wijziging Stb. 2010, 855 Stb. 2010, 855
01-01-2010   Wijziging Stcrt. 2009, 19782 Stcrt. 2009, 19782
  Wijziging Stb. 2009, 591 Stb. 2009, 590
  Wijziging Stb. 2009, 594 Stb. 2009, 593
01-10-2009   Wijziging Stb. 2009, 284 Stb. 2009, 283
01-07-2009   Wijziging Stb. 2009, 267 Stb. 2009, 266
  Wijziging Stcrt. 2009, 117 Stcrt. 2009, 117
01-01-2009   Wijziging Stcrt. 2008, 253 Stcrt. 2008, 253
  Wijziging Stb. 2008, 480 Stb. 2008, 480
01-07-2008   Wijziging Stcrt. 2008, 118 Stcrt. 2008, 118
01-01-2008   Wijziging Stcrt. 2007, 249 Stcrt. 2007, 249
01-07-2007   Wijziging Stcrt. 2007, 112 Stcrt. 2007, 112
01-01-2007   Wijziging Stcrt. 2006, 250
(= 2721)
Stcrt. 2006, 250
(= 2721)
  Wijziging Stb. 2006, 663 Stb. 2006, 664
  Wijziging Stb. 2006, 328 Stb. 2006, 328
21-06-2006 01-01-2006 Wijziging Stb. 2006, 277 Stb. 2006, 277
25-01-2006 01-01-2006 Wijziging Stcrt. 2006, 16 Stcrt. 2006, 16
01-01-2005   Wijziging Stb. 2004, 719 Stb. 2004, 719
  Wijziging Stcrt. 2004, 249 Stcrt. 2004, 249
01-01-2004   Wijziging Stcrt. 2003, 246 Stcrt. 2003, 246
  Nieuwe regeling Stb. 2003, 390 Stb. 2003, 390

 

 

BESLUIT van 10 oktober 2003 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 7 van de Invoeringswet Wet werk en bijstand (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 september 2003, Directie Bijstand en Gemeentelijk Activeringsbeleid, nr. B&GA/WWB/03/70143;
     Gelet op artikel 7 van de Invoeringswet Wet werk en bijstand;
     De Raad van State gehoord (advies van 18 september 2003, nr. W12.03.0369/IV);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 oktober 2003, Directie Werk en Bijstand, nr. W&B/WWB/03/76459;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

HOOFDSTUK  I

Begripsomschrijvingen

 

Art. 1. Definitiebepalingen
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. wet: Participatiewet;
b. zelfstandige: de belanghebbende van 18 jaar tot aan de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, die voor de voorziening in het bestaan is aangewezen op arbeid in eigen bedrijf of zelfstandig beroep hier te lande en die:
1º. voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening daarvan;
2º. voldoet aan het urencriterium, bedoeld in artikel 3.6 van de Wet inkomstenbelasting 2001; en
3º. alleen of samen met degenen met wie hij het bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent de volledige zeggenschap in dat bedrijf of zelfstandig beroep heeft en de financiële risico’s daarvan draagt;
c. levensvatbaar bedrijf of zelfstandig beroep: het bedrijf of zelfstandig beroep waaruit de zelfstandige naar verwachting na bijstandverlening een inkomen zal verwerven dat, samen met het overige inkomen, toereikend is voor de voortzetting van het bedrijf of zelfstandig beroep en voor de voorziening in het bestaan;
d. boekjaar: de periode van twaalf maanden waarover de administratie van de zelfstandige wordt gevoerd;
e. netto-inkomen: het over het boekjaar verworven inkomen, bedoeld in hoofdstuk 3, paragraaf 3.4, van de wet, met toepassing van artikel 6, tweede lid;
f. bruto-inkomen: het over het boekjaar verworven inkomen, bedoeld in hoofdstuk 3, paragraaf 3.4, van de wet, zonder toepassing van artikel 31, derde lid, van de wet en artikel 6, tweede lid;
g. jaarnorm: de tot een bedrag per boekjaar omgerekende som van de bijstandsnorm, bedoeld in hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 en 3.3, van de wet, verhoogd met de vergoeding, bedoeld in artikel 46 van de Zorgverzekeringswet, en de verleende bijzondere bijstand;
h. totaalvermogen: het vermogen, bedoeld in artikel 34, eerste lid, onderdeel a, van de wet, zonder aftrek van de aanwezige schulden en zonder de in artikel 34, tweede lid, onderdeel a en e, van de wet bedoelde bezittingen in aanmerking te nemen;
i. eigen vermogen: het verschil tussen het totaalvermogen en de aanwezige schulden;
j. bank: bank als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht;
k. ondernemer in de binnenvaart: de zelfstandige die arbeid verricht door:
1º. het vervoeren of opslaan van goederen met behulp van een schip dat bestemd is of gebruikt wordt voor het vervoer van goederen op de Nederlandse binnenwateren, stromen en riviermonden, alsmede op de Dollard, de Waddenzee en het IJsselmeer;
2º. het slepen of duwen van de in onder 1º bedoelde schepen met een boot die blijkens zijn bouw daarvoor is bestemd en niet tevens is ingericht voor het vervoer van goederen.

 

 

HOOFDSTUK  II

Algemene bepalingen

 

§ 1.  Algemeen

 

Art. 2. Kring van rechthebbenden
-1. Algemene bijstand kan worden verleend aan:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.