blz. 1  

Kamerstukken II 2002-2003, 28 870

Vaststelling van een wet inzake ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstand door gemeenten (Wet werk en bijstand)

 

 

xAx ADVIES  RAAD  VAN  STATE  EN  NADER  RAPPORT

 

 

     Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 22 april 2003 en het nader rapport d.d. 9 mei 2003, aangeboden aan de Koningin door de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.¹ Het advies van de Raad van State is cursief afgedrukt.

1. De oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de Raad van State is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

     Bij Kabinetsmissive van 17 december 2002, nr. 02.005788, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, drs. M. Rutte, bij de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet met memorie van toelichting tot vaststelling van een wet inzake ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstand door gemeenten (Wet werk en bijstand).

     Met het voorstel van Wet werk en bijstand (Wwb) wordt beoogd te bevorderen dat de burger waar mogelijk zijn inkomen verwerft door eigen arbeid, zodat hij slechts financieel afhankelijk is van de overheid zolang en voor zover hij niet zelf kan voorzien in de noodzakelijke kosten van bestaan. De daaraan verbonden verantwoordelijkheid van de overheid wordt blijkens de toelichting beschouwd als het sluitstuk van een activerend stelsel van sociale zekerheid. Het aantal niet-actieven op de Nederlandse arbeidsmarkt is naar internationale maatstaven hoog. Het gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid 2002 van de Europese Commissie wijst de hoge inactiviteit aan als één van de grootste knelpunten van de Nederlandse arbeidsmarkt. Ook de recente globale richtsnoeren voor het economisch beleid sporen Nederland aan tot extra inspanningen om het aantal niet-actieven te verminderen en om het aantal actieven op de arbeidsmarkt te vergroten.¹
     Het wetsvoorstel is erop gericht personen die recht hebben op bijstand of een daarmee vergelijkbare uitkering (hierna: bijstandsgerechtigden) meer dan voorheen te activeren tot intrede of herintrede in betaald werk. Van bijstandsgerechtigden wordt daartoe een actieve opstelling en inbreng verwacht. Voor hen die niet (meer) door eigen arbeid kunnen voorzien in de noodzakelijke kosten van bestaan, geldt ingevolge het wetsvoorstel een inkomenswaarborg, zoals die thans nog wordt geboden door de Algemene bijstandswet (Abw). Het wetsvoorstel legt de centrale verantwoordelijkheid voor het bevorderen van de reïntegratie van bijstandsgerechtigden bij de
gemeenten. De gemeentebesturen worden daartoe gestimuleerd doordat het wetsvoorstel hun meer verantwoordelijkheid en ruimte geeft voor individueel en op de lokale omstandigheden afgestemd maatwerk, in samenhang met een 100%-budgettering van de gemeentelijke uitgaven voor bijstand en daarmee vergelijkbare uitkeringen. De Raad van State kan zich vinden in de richting van het wetsvoorstel, maar meent dat de uitwerking tekortschiet op een aantal belangrijke punten, die onder meer betrekking hebben op de ruimte voor en de toerusting van de  blz. 2  gemeenten. Hij meent daarom dat het voorstel in zoverre dient te worden heroverwogen.

1. Deze richtsnoeren zijn onder meer weergegeven in het Nationaal Actieplan werkgelegenheid Nederland 2002 (hierna: Nationaal Actieplan), blz. 61-71. Het nieuwste voorstel voor "Globale richtsnoeren" van de Europese Commissie dateert van 8 april 2003.

     Het wetsvoorstel is van grote betekenis voor de gemeenten. Het standpunt van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is als zodanig in de toelichting echter niet behandeld. De Raad, als laatste adviseur in het wetgevingstraject, moet erop kunnen rekenen dat aan hem een "rijp" voorstel om

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.