Kamerstukken II 2002-2003, 28 870

Vaststelling van een wet inzake ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstand door gemeenten (Wet werk en bijstand)

Samenstelling van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
Leden: Noorman-den Uyl (PvdA), Bakker (D66), Rouvoet (CU), De Vries (VVD), De Wit (SP), Van Gent (GL), Verburg (CDA), Hamer (PvdA), voorzitter, Bussemaker (PvdA), Vendrik (GL), Mosterd (CDA), Smits (PvdA), Örgü (VVD), Weekers (VVD), Rambocus (CDA), De Ruiter (SP), Ferrier (CDA), ondervoorzitter, Van Loon-Koomen (CDA), Bruls (CDA), Varela (LPF), Eski (CDA), Aptroot (VVD), Smeets (PvdA), Douma (PvdA), Stuurman (PvdA), Kraneveldt (LPF) en Hirsi Ali (VVD).
Plaatsvervangende leden: Depla (PvdA), Dittrich (D66), Van der Vlies (SGP), Blok (VVD), Kant (SP), Halsema (GL), Smilde (CDA), Verbeet (PvdA), Timmer (PvdA), Tonkens (GL), Omtzigt (CDA), Adelmund (PvdA), Van Miltenburg (VVD), Visser (VVD), Algra (CDA), Lazrak (SP), Vietsch (CDA), Van Dijk (CDA), Hessels (CDA), Hermans (LPF), Van Oerle-van der Horst (CDA), Wilders (VVD), Van Dijken (PvdA), Blom (PvdA), Kalsbeek (PvdA), Eerdmans (LPF) en Schippers (VVD).

 

Nr.r8 AMENDEMENT  VAN  DE  LEDEN  ROUVOET  EN  VAN  DER  VLIES

 

 

Ontvangen 21 juli 2003

 

     De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 9 [9] wordt na het eerste lid een nieuw lid ingevoegd, luidende:
-2. Voor de ouder met een volledig verzorgende taak voor één of meer ten laste komende kinderen, dan wel pleegkinderen, jonger dan vijf jaar gelden niet de verplichtingen, bedoeld in het eerste lid.

 

Toelichting


     Met dit amendement wordt beoogd de vrijstelling van de sollicitatie- en arbeidsplicht voor alleenstaande bijstandsgerechtigde ouders met kinderen tot vijf jaar te schrappen [te handhaven, red.], conform de huidige bepaling in artikel 107, tweede lid, Abw.


Rouvoet

Van der Vlies

 

 

Nr.r8H AMENDEMENT  VAN  DE  LEDEN  ROUVOET  EN  VAN  DER  VLIES  (Herdruk)

 

 

Ontvangen 21 juli 2003

 

     De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 9 [9] wordt na het eerste lid een nieuw lid ingevoegd, luidende:
-2. Voor de ouder met een volledig verzorgende taak voor één of meer ten laste komende kinderen, dan wel pleegkinderen, jonger dan vijf jaar gelden niet de verplichtingen, bedoeld in het eerste lid.

 

Toelichting


     Met dit amendement wordt beoogd de vrijstelling van de sollicitatie- en arbeidsplicht voor alleenstaande bijstandsgerechtigde ouders met kinderen tot vijf jaar te schrappen te handhaven, conform de huidige bepaling in artikel 107, tweede lid, Abw.


Rouvoet

Van der Vlies

 

 

Nr.r9 AMENDEMENT  VAN  HET  LID  ROUVOET

 

 

Ontvangen 21 juli 2003

 

     De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 36 [36], eerste lid, wordt in onderdeel a "60 maanden" vervangen door: 36 maanden.

 

Toelichting


     Met dit amendement wordt de referteperiode van de lang-laagregeling van vijf jaar gewijzigd in drie jaar. In de oorspronkelijke begroting SZW was €|38 miljoen ingeboekt, als onderdeel van het dekkingsplan voor een lang-laagregeling, uitgaande van een referteperiode van drie jaar.

 
Rouvoet

 

 

Nr.r10 AMENDEMENT  VAN  HET  LID  ROUVOET

 

 

Ontvangen 21 juli 2003

 

     De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 35 [35], derde lid, vervalt "van 65 jaar of ouder".

 

Toelichting


     Met dit amendement wordt beoogd de mogelijkheid van categoriale bijzondere bijstand te handhaven.

 
Rouvoet

 

 

Nr.r11 AMENDEMENT  VAN  HET  LID  VAN  GENT

 

 

Ontvangen 22 juli 2003

 

     De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I.
Artikel 8 [8], eerste lid, onderdeel b, vervalt.
II.
In artikel 18 [18], tweede lid, vervalt de zinsnede "overeenkomstig de verordening, bedoeld in artikel 8 [8], eerste lid, onderdeel b,".
III.
Aan artikel 18 [18] wordt een lid toegevoegd, luidende:
-5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot het gestelde in dit artikel.

 

Toelichting


     Met dit amendement wordt voorkomen dat in iedere gemeente een ander sanctiebeleid voor bijstandsgerechtigden gaat gelden. Voorgesteld wordt om landelijke normen te formuleren voor gevallen waarin

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.