Kamerstukken II 2002-2003, 28 870

Vaststelling van een wet inzake ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstand door gemeenten (Wet werk en bijstand)

 

 

Nr.r14 NOTA  VAN  WIJZIGING

 

 

Ontvangen 12 augustus 2003

 

     Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A.
Artikel 7 [7] wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt "personen met een uitkering" vervangen door: personen als bedoeld in artikel 10 [10], tweede lid, personen met een nabestaanden- of halfwezenuitkering.
2. In het vierde lid wordt "tweede lid" vervangen door: derde lid.
3. In het vierde lid vervalt de tweede volzin.
4. In het zesde lid wordt na "vijfde lid" een zinsnede ingevoegd, luidende: , waarbij kan worden bepaald dat een deel van de werkzaamheden, bedoeld in het vierde lid, niet door derden hoeft te worden verricht.
B.
In artikel 10 [10], eerste lid, wordt "uitkering" vervangen door: nabestaanden- of halfwezenuitkering.
C.
In artikel 13 [13], tweede lid, onderdeel c, wordt "artikel 1, onderdeel i, van de Werkloosheidswet" vervangen door: artikel 1, onderdeel g, van de Werkloosheidswet.
D.
In artikel 18 [18], tweede lid, wordt na "uit deze wet" een zinsnede ingevoegd, luidende: dan wel de artikelen 28, tweede lid, of 29, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.
E.
Artikel 31 [31], tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. In onderdeel c wordt "de alleenstaandeouderkorting" vervangen door: de aanvullende alleenstaandeouderkorting.
2. In onderdeel l wordt voor "vergoedingen" een zinsnede ingevoegd, luidende: uitkeringen en.
F.
Artikel 33 [33] wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt "de daaruit voortvloeiende lagere noodzakelijke kosten van het bestaan" vervangen door: het daarvoor door belanghebbende opgeofferde bedrag.
2. In het vierde lid wordt "de verlaging van de norm, bedoeld in artikel 27 [27]" vervangen door: de verhoging of verlaging van de norm, bedoeld in paragraaf 3.3 [3.3].
G.
Artikel 41 [41], vijfde lid, vervalt.
H.
In artikel 45 [45], vijfde lid, wordt "of van het laatste ten laste komende kind van de alleenstaande ouder" vervangen door: , van het laatste ten laste komende kind van gehuwden waarvan de leeftijd van één echtgenoot of beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar is, of van het laatste ten laste komende kind van de alleenstaande ouder.
I.
Het opschrift van paragraaf 6.2 [6.2] komt te luiden: § 6.2. Onderzoek, opschorten en herzien.
J.
Voor artikel 54 [54] wordt een artikel ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.