Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

KAMERSTUKKEN

 

WET  WERK  EN  BIJSTAND

 

 

 

rblz.|1| 

Kamerstukken II 2002-2003, 28 870

Vaststelling van een wet inzake ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstand door gemeenten (Wet werk en bijstand)

 

 

Nr.r46 BRIEF  VAN  DE  STAATSSECRETARIS  VAN  SOCIALE  ZAKEN  EN  WERKGELEGENHEID

 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 26 augustus 2003

 

     Tijdens het wetgevingsoverleg over de Wet werk en bijstand op 25 augustus jongstleden heb ik toegezegd een aantal vragen schriftelijk te beantwoorden. Onderstaand treft u deze antwoorden aan.

     De heer Bruls heeft aangegeven het eens te zijn met een meeneemregeling voor re´ntegratiemiddelen ter hoogte van maximaal 25%, maar wenst de tijdsdimensie op te rekken van ÚÚn naar drie jaar.
     Achterliggende reden van de heer Bruls is dat een gemeente op deze manier rekening kan houden met de pieken en dalen in de gemeentelijke behoefte aan re´ntegratiemiddelen. Door de heer Bruls is gevraagd naar de budgettaire consequenties van dit voorstel.

     Het voorstel van de heer Bruls betekent dat na verloop van drie jaar een gemeente in enig jaar, naast het voor dat budgetjaar ontvangen budget, maximaal 3 x 25% = 75% aan extra middelen kan inzetten ter financiering van re´ntegratieactiviteiten.
     Ik acht een dergelijke ruimhartige meeneemregeling niet nodig, want het voorstel van het kabinet voor een meeneemregeling van 25% biedt gemeenten reeds de nodige flexibiliteit bij het inzetten van re´ntegratiemiddelen. Omdat de regeling de mogelijkheid biedt om zowel 25% van middelen mee te nemen als naar voren te halen, krijgen gemeenten de mogelijkheid hun middelen over de jaren heen flexibel in te zetten. Zo kan een gemeente desgewenst in enig jaar beschikken over een re´ntegratiebudget van 150% door 25% van de middelen in het voorafgaande jaar mee te nemen en 25% van de middelen van het daaropvolgende jaar naar voren te halen. Voorts brengt het voorstel extra uitvoeringstechnische bezwaren en administratieve lasten met zich mee, omdat jaarlijks bijgehouden dient te worden welke middelen uit welk jaar zijn meegenomen en tot besteding zijn gekomen.

     Voor de het werkdeel Wwb over de jaren 2004 en verder zijn nog geen terugontvangsten ingeboekt. Het voorstel van de heer Bruls heeft rblz.|2| daarmee geen directe budgettaire gevolgen voor de SZW-begroting op

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | kamerstukken | Wwb | IWwb | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

ę Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x