blz. 1  

Kamerstukken II 2002-2003, 28 870

Vaststelling van een wet inzake ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstand door gemeenten (Wet werk en bijstand)

 

 

Nr.r85 BRIEF  VAN  DE  STAATSSECRETARIS  VAN  SOCIALE  ZAKEN  EN  WERKGELEGENHEID

 

 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 28 augustus 2003

 

     Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen waarvan ik tijdens de eerste termijn van de behandeling van het wetsvoorstel Wet werk en bijstand heb aangegeven dat ik daarop schriftelijk zou terugkomen.


Toezicht op doeltreffendheid

     Mevrouw Noorman (PvdA) en de heer Bruls (CDA) hebben tijdens de eerste termijn verzocht om uiteen te zetten wat de definitie is van doeltreffendheid in relatie tot de doelstellingen van de wet.
     Naar aanleiding van het advies van de Raad van State is de betekenis van het toezicht op de doeltreffendheid van deze wet in hoofdstuk 8 van het algemeen deel van de memorie van toelichting verduidelijkt. Het toezicht op de rechtmatige uitvoering richt zich op de naleving van de in de Wwb opgenomen voorschriften door het gemeentebestuur. Het toezicht op doeltreffendheid van deze wet heeft betrekking op de vraag in welke mate de uitvoering door de gezamenlijke gemeenten bijdraagt aan de doelen van de wet en de werking van het systeem van de wet. De wetsevaluatie heeft een breder domein dan het toezicht op de doeltreffendheid en omvat ook de effectiviteit van de wet zelf en de effecten van deze wet in de praktijk. De uitkomsten van het toezicht op de doeltreffendheid van de wet zullen uiteraard wel worden betrokken bij de wetsevaluatie.

     In relatie hiermee heeft de heer Bruls de vraag gesteld waarom fraudebestrijding onderwerp kan zijn van IWI-onderzoek [IWI: Inspectie Werk en Inkomen, red.], als het geen expliciet doel van de wet is. Eén van de uitgangspunten van deze wet is dat alleen degenen die daar recht op hebben een juiste uitkering krijgen. Goede handhaving en fraudebestrijding, zowel preventief als repressief, zijn daarbij onmisbare instrumenten voor een goede wetsuitvoering. In het kader van het toezicht op de doeltreffendheid kan de IWI indien daar op basis van signalen aanleiding toe is, thematisch toezichtsonderzoek verrichten naar de gemeentelijke prestaties op het terrein van handhaving en fraudebestrijding. Op deze wijze kan worden nagegaan of het systeem van de  blz. 2  uitvoering in de praktijk functioneert zoals verwacht, zonder dat dit overigens tot op individuele

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.