blz. 1  

Kamerstukken II 2002-2003, 28 870

Vaststelling van een wet inzake ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstand door gemeenten (Wet werk en bijstand)

 

 

Nr.r86 BRIEF  VAN  DE  STAATSSECRETARIS  VAN  SOCIALE  ZAKEN  EN  WERKGELEGENHEID

 

 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 29 augustus 2003

 

     Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen waarvan ik tijdens de tweede termijn van de behandeling van het wetsvoorstel Wet werk en bijstand heb aangegeven dat ik daarop schriftelijk zou terugkomen.


Meeneemregeling werkdeel

     De leden Bruls en Bakker hebben bij motie nr. 82 voorgesteld om de meeneemregeling voor het werkdeel te verruimen tot drie jaar. Alhoewel ik geen bezwaar heb tegen verruiming van de meeneemregeling, heb ik bezwaar tegen deze vormgeving. Het voorstel leidt tot aanzienlijke administratieve lasten; de gemeente moet in een jaar over vier bedragen (namelijk het in jaar [t, red.] toegekende budget en de meegenomen overschotten uit de jaren t-1, t-2 en t-3) voor elk afzonderlijk bedrag bijhouden welke uitgaven ten laste van welk deel zijn gedaan en welk deel dan resteert om aan het budget van jaar t+1 te mogen worden toegevoegd. In plaats van een eenvoudige rekenregel moeten vier rekenregels worden toegepast. Voorts is niet duidelijk of de motie ook beoogd dat ook een "voorschot" mag worden genomen op het budget van het volgende jaar.

  Omvang Uitgaven Verschil % Naar t+1 Naar Rijk
Meegenomen overschot t-3       0 XXXX  
Meegenomen overschot t-2       100    
Meegenomen overschot t-1       100    
Budget t       25    

 
     Mijn voorkeur gaat ernaar uit de flexibiliteit die de heren Bruls en Bakker nastreven op een eenvoudigere wijze vorm te geven. Naar mijn mening moet dit worden vormgegeven door een vast percentage op jaarbasis.  blz. 2  Tijdens het debat heb ik toegezegd de meeneemregeling zoals vastgelegd in de Wwb en het concept-Besluit Wwb te willen verruimen tot bijvoorbeeld 50%. Daarmee blijft de administratieve

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.