blz. 1  

Kamerstukken II 2002-2003, 28 870

Vaststelling van een wet inzake ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstand door gemeenten (Wet werk en bijstand)

 

 

Nr.r89 BRIEF  VAN  DE  STAATSSECRETARIS  VAN  SOCIALE  ZAKEN  EN  WERKGELEGENHEID

 

 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 22 augustus 2003

 

     Het doet mij genoegen u, ter voorbereiding op de mondelinge behandeling van de Wwb, door middel van deze brief te informeren over de resultaten van de beleidsinspanningen ten behoeve van de activering van alleenstaande ouders in de bijstand.
     Met dit overzicht doe ik tevens gestand aan de toezegging bij brief van 29 september 2000 (Kamerstukken II 2000-2001, 26 447, nrs. 1 en 2) en de toezeggingen die zijn opgenomen in de antwoorden op de vragen van de Commissie voor Rijksuitgaven naar aanleiding van het rapport "Alleenstaande ouders in de bijstand" van de Algemene Rekenkamer (ARK) (Kamerstukken II 2002-2003, 28 875, nr. 3).

     In de Wwb krijgt de activerende functie van de bijstandverlening een duidelijk sterker accent dan de inkomensbeschermende functie. De doelstelling van deze accentverschuiving is dat een groter deel van de Nederlandse bevolking door middel van arbeidsdeelname economisch zelfstandig wordt, zodat de nationale concurrentiepositie op de langere termijn versterkt en een stijging van de economische groei in het verschiet ligt. Naast een economische functie heeft deelname aan betaalde arbeid ook een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie, omdat het nog steeds het beste middel is tegen armoede en sociale uitsluiting. Op individueel niveau kunnen daar nog betekenissen aan worden toegevoegd. Zo wordt betaalde arbeid ook vaak gezien als middel tot individuele ontplooiing en zelfstandigheid.¹ Dit kabinet wil daarom iedereen de kans bieden om mee te doen. Omdat de mogelijkheden, behoeften en belemmeringen echter sterk afhangen van de individuele situatie, is maatwerk geboden. De Wwb biedt gemeenten daar alle ruimte voor. In aansluiting op deze uitgangspunten wordt voorgesteld om ook aan alleenstaande ouders met kinderen jonger dan 5 jaar arbeidsverplichtingen op te leggen. Ik realiseer mij hierbij dat arbeidsdeelname voor alleenstaande ouders sterker dan voor andere groepen bijstandsgerechtigden afhankelijk is van de mate waarin voorzien wordt in enkele randvoorwaarden als kinderopvang, financiële faciliteiten, verlofvoorzieningen,  blz. 2  etc. Uw Kamer heeft daar in de motie-Bussemaker/Schimmel (Kamerstukken II 1999, 26 447, nr. 27) terecht op gewezen. Sindsdien is daarom veel geïnvesteerd in het bereiken van een zodanig voorzieningenniveau dat ook voor alleenstaande ouders in de bijstand economische

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.