blz. 1  

Kamerstukken I 2003-2004, 28 870

Vaststelling van een wet inzake ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstand door gemeenten (Wet werk en bijstand)


Kamerstukken I 2003-2004, 28 960

Invoering van de Wet werk en bijstand (Invoeringswet Wet werk en bijstand)

 

 

xA*x VOORLOPIG  VERSLAG  VAN  DE  VASTE  COMMISSIE  VOOR  SOCIALE  ZAKEN  EN  WERKGELEGENHEID

* De eerder verschenen stukken inzake deze wetsvoorstellen zijn gedrukt onder EK nrs. 293, 294 en 294a, vergaderjaar 2002-2003.

 

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Algemeen
3 Arbeidsinschakeling en reïntegratie
A Rechten en plichten
B Reïntegratie
4 Inkomenswaarborg en armoedeval
5 Financiering
6 Uitvoering en samenwerkingsaspecten
7 Rijkstoezicht
8 Rechtsbescherming
9x Verspreide opmerkingen over enige onderwerpen

 

 

Ontvangen 25 september 2003

 

     Het voorbereidend onderzoek van deze wetsvoorstellen heeft de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid ¹ aanleiding gegeven tot het stellen van de navolgende vragen en het maken van de navolgende opmerkingen.

1. Samenstelling: Van den Berg (SGP), Van Leeuwen (CDA), Swenker (VVD), Kalsbeek-Schimmelpenninck van der Oye (VVD), Meulenbelt (SP), Ten Hoeve (OSF), Van Driel (PvdA), Vedder-Wubben (CDA), Van Dalen-Schiphorst (CDA), Noten (PvdA), voorzitter, De Rijk (GL) en Schouw (D66).
[Plaatsvervangende leden: G.J.J. Biermans (VVD), J. Kohstamm (D66), E. van Middelkoop (CU), T.M. Slagter-Roukema (SP), G.H. Terpstra (CDA), D.J.B. de Wolff (GL), Van den Broek-Laman Trip (VVD), T.A. Maas-de Brouwer (PvdA), H.J. Nap-Borger (CDA), M.H.J. Soutendijk-van Appeldoorn (CDA) en M. Westerveld (PvdA), red.]

 

 

1. Inleiding  [MvA]


     De leden van de CDA-fractie hadden met gemengde gevoelens, ook van bezorgdheid, kennis genomen van de voorliggende wetsvoorstellen. Enerzijds hadden deze leden waardering voor het nog meer dan voorheen inhoud geven aan het uitgangspunt "werk boven inkomen" in combinatie met het verschuiven van de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid naar de gemeenten, zeker nu dit ook gepaard gaat met aanzienlijk minder regelgeving. Anderzijds hadden zij de nodige vragen bij de uitwerking, gelet op de noodzakelijke toetsing ter zake van uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid.
     Een deel van de bezwaren, zo waren deze leden van mening, is waarschijnlijk toe te schrijven aan de tijdsdruk waaronder de Tweede Kamer tot afhandeling is gekomen. Mede hierdoor stonden de leden van de CDA-fractie voor de noodzaak ook op onderdelen van de behandeling in de Tweede Kamer terug te komen. Een open dialoog met de staatssecretaris, waarbij toezeggingen kunnen worden gedaan, wijzigingen kunnen worden aangebracht, die dienstbaar zijn aan een verantwoorde in- en uitvoering, zijn dan ook van wezenlijk belang.
     Deze leden wilden zich zoveel mogelijk onthouden van uitvoerige beschouwingen en deze reserveren voor de plenaire behandeling. Een toelichting op een aantal knelpunten in combinatie met het aandragen van constructieve, mogelijke oplossingen achtten de leden van de CDA-fractie in dit stadium toereikend. Wel wilden deze leden zich nadrukkelijk aansluiten bij de door de staatssecretaris gegeven kenschets van de totstandkoming van de Algemene Bijstandswet in 1963. Minister Klompé gaf toen inhoud aan de overgang van "genade naar recht" door een bodem in het bestaan te leggen voor mensen die niet op eigen kracht in de noodzakelijke kosten van het bestaan konden voorzien. De legendarische  blz. 2  woorden "het bloemetje op tafel hoort hierbij" waren hiervan een duidelijke onderstreping. De leden van de CDA-fractie wilden ervan uitgaan dat zij de staatssecretaris op zijn uitspraak dat de omslag van "genade naar recht" in de Wet werk en bijstand behouden zal blijven, kunnen blijven aanspreken.

     De leden van de fractie van de PvdA hebben met grote belangstelling kennis genomen van het wetsvoorstel Wet werk en bijstand. Het wetsvoorstel bevat in de zienswijze van deze leden een aantal ingrijpende wijzigingen ten opzichte van de huidige Bijstandswet.

     De leden van de VVD-fractie hadden met instemming kennis genomen van dit wetsvoorstel. Toch leefden bij hen nog een aantal vragen, waarop zij van de staatssecretaris antwoord zouden willen hebben.

     De leden van de fractie van GroenLinks hadden met uiterst gemengde gevoelens kennis genomen van het wetsvoorstel Wet werk en bijstand en de bijbehorende Invoeringswet. Hun zorgen concentreren zich op een aantal volgende punten die zij in het vervolg van dit verslag aan de orde zouden stellen.

     De leden van de SP-fractie maakten zich grote zorgen over de effecten van de wet voor individuele burgers en voor de algemene rechtsgelijkheid en rechtszekerheid, zeker in de context van een groot aantal bezuinigingsmaatregelen dat ook op andere niveaus met name de minima en de burgers zonder werk in hun bestaanszekerheid zullen treffen, zoals de verlaging van huursubsidies, verhoging van eigen risico in de ziektezorg, en

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.