blz. 1  

Kamerstukken I 2003-2004, 28 870

Vaststelling van een wet inzake ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstand door gemeenten (Wet werk en bijstand)


Kamerstukken I 2003-2004, 28 960

Invoering van de Wet werk en bijstand (Invoeringswet Wet werk en bijstand)

 

 

xDx VERSLAG  VAN  DE  VASTE  COMMISSIE  VOOR  SOCIALE  ZAKEN  EN  WERKGELEGENHEID

 

 

Vastgesteld 1 oktober 2003

 

     De memorie van antwoord heeft de leden van de commissie ¹ nog aanleiding gegeven tot het stellen van enkele nadere vragen en tot het maken van enkele nadere opmerkingen.
     Indien deze opmerkingen en vragen tijdig vóór de openbare behandeling door de regering van een reactie zijn voorzien, acht de commissie deze hiermee voldoende voorbereid.

1. Samenstelling: Van den Berg (SGP), Van Leeuwen (CDA), plv. voorzitter, Swenker (VVD), Kalsbeek-Schimmelpenninck van der Oye (VVD), Meulenbelt (SP), Ten Hoeve (OSF), Van Driel (PvdA), Vedder-Wubben (CDA), Van Dalen-Schiphorst (CDA), Noten (PvdA), voorzitter, De Rijk (GL) en Schouw (D66).
[Plaatsvervangende leden: G.J.J. Biermans (VVD), J. Kohstamm (D66), E. van Middelkoop (CU), T.M. Slagter-Roukema (SP), G.H. Terpstra (CDA), D.J.B. de Wolff (GL), Van den Broek-Laman Trip (VVD), T.A. Maas-de Brouwer (PvdA), H.J. Nap-Borger (CDA), M.H.J. Soutendijk-van Appeldoorn (CDA) en M. Westerveld (PvdA), red.]

     De leden van de CDA-fractie deelden mee hun nadere vragen en opmerkingen tijdens de openbare behandeling van de onderhavige wetsvoorstellen aan de regering te zullen voorleggen.

     De leden van de PvdA-fractie hadden een aanvullende vraag over de delegatie van de invulling van het bijstandssanctiebeleid in de wet. Hoewel zij het uitgangspunt van decentralisatie in zijn algemeenheid wel onderschrijven, vroegen deze leden zich af of deze onvoorwaardelijke delegatie aan gemeenten van de bevoegdheid tot wat supranationaal mogelijk wordt aangemerkt als eigendomsontneming zich wel verdraagt met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, meer bepaald artikel 14 juncto artikel 1 van het Eerste Protocol bij dit verdrag.

     De leden van de fractie van GroenLinks hadden na lezing van de memorie van antwoord - waarvoor zij de staatssecretaris hartelijk dankten - nog de volgende, aanvullende vragen.
     In antwoord op een vraag van de PvdA-fractie wordt gesteld "het kabinet gaat ervan uit dat verschillen (...) functioneel zijn". Echter, wat gebeurt er als die verschillen niet functioneel blijken te zijn? Ook wordt gesteld dat "de uitkeringsnormen (...) geen deel uitmaken van de gemeentelijke beleidsvrijheid". In de situaties, genoemd in artikel 27 tot en met 30 [27-30], zijn die normen dat echter wel.
     Begrepen deze leden het goed dat het CBP [College bescherming persoonsgegevens, red.] van alle bijna 500 gemeenten de bijlagen bij de beschikking moet gaan bekijken om een goed beeld te krijgen van de bescherming van persoonsgegevens? "De bezuinigingen op de gesubsidieerde arbeid en op het macrobudget werkdeel Wwb  blz. 2  betekenen niet dat de vraag naar arbeid verloren gaat", stelt de staatssecretaris. Kan de staatssecretaris aangeven waar gemeenten en

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.