Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet werk en bijstand
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

REGELING  STATISTIEK  WWB,  IOAW  EN  IOAZ  2013
 
 

17 juli 2012, Stcrt. 2012, 15265
Inwerkingtreding: 1 januari 2013
(T.a.v. artt. 78:3 Wwb, 55:2 Ioaw, 55:2 Ioaz, 77 Wet SUWI en 5:3 Wpb)

 

 

 

 
REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 juli 2012, nr. IVV/OOG/2012?11022, houdende regels inzake de verstrekking van statistische gegevens met betrekking tot de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers  en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Regeling statistiek Wwb, Ioaw en Ioaz 2013)

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 77 van Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikel 78, derde lid, van de Wet werk en bijstand, artikel 55, tweede lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, artikel 55, tweede lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en artikel 5, derde lid, van de Wet participatiebudget;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Definities
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. minister: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
b. Wwb: Wet werk en bijstand;
c. Ioaw: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;
d. Ioaz: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;
e. Wwik: Wet werk en inkomen kunstenaars, zoals deze luidde op 31 december 2011;
f. WIJ: Wet investeren in jongeren, zoals deze luidde op de dag vr inwerkingtreding van artikel II van de Wet van 22 december 2011 tot wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden (Stb. 2011, 650);
g
. uitkering: bijstand, waaronder bijstand als bedoeld in het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004, of langdurigheidstoeslag op grond van de Wwb of de uitkering op grond van de Ioaw of Ioaz;
h.
Bbz 2004: uitkering aan zelfstandigen op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004;
i.
SVB: de Sociale verzekeringsbank.

1. Volgens de redactie dient na onderdeel a, onder verlettering van de onderdelen b tot en met i tot onderdelen c tot en met j, een nieuw onderdeel b te worden ingevoegd, luidende:
b. college: college van burgemeester en wethouders;.

 

Art. 2. Statistiek uitkeringen gemeenten
De
minister ontvangt van het college uiterlijk vier weken na afloop van iedere kalendermaand, overeenkomstig het in bijlage 1 bij deze regeling opgenomen model, gegevens over uitkeringen en over de personen aan wie in de desbetreffende maand een uitkering is verleend.

 

Art. 3. Statistiek re-integratievoorzieningen gemeenten
De
minister ontvangt van het college uiterlijk vier weken na

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wwb | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x