Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

Wet werk en bijstand
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

REGELING  WWB,  IOAW  EN  IOAZ
 
 

16 oktober 2003, Stcrt. 2003, 204
Inwerkingtreding: 1 januari 2004
(T.a.v. artt. 31:2l, 31:6, 74:6, 75, 77:3 en 78:3 Wwb, 29:6 Ioaw, 29:6 Ioaz, 89:3 WIJ, 10:4 BW
, 8:3 BW07 en 4.1:3 BS)

 

 

 

 
REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 oktober 2003, nr. W&B/WWB/2003/78560, Directie Werk en Bijstand, houdende nadere regels ter zake van enkele in de Wet werk en bijstand en het Besluit Wwb geregelde onderwerpen (Regeling Wwb)

1. Redactie: ingevolge artikel II, onderdeel F, van de Regeling van 19 juni 2009, Stcrt. 2009, 9838, is de Regeling Wwb voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Regeling Wwb en WIJ. Vervolgens is ingevolge artikel XIV, onderdeel C, van de Regeling van 21 december 2011, Stcrt. 2011, 23515, de Regeling Wwb en WIJ voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Regeling Wwb. Vervolgens is ingevolge artikel II, onderdeel C, van de Regeling van 3 juni 2013, Stcrt. 2013, 15191, de regeling Wwb met ingang van 11 juni 2013 wederom voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Regeling Wwb, Ioaw en Ioaz.

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 31, tweede lid, onderdeel l, en vierde lid, 75, 77, derde lid, en 78, tweede lid, van de Wet werk en bijstand, 10, vierde lid, van het Besluit Wwb, en 4.1, vijfde lid, van het Besluit SUWI;

     Besluit:

 

 

1.  Algemene bepalingen

 

Art. 1. Definities
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. minister: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
b. de wet: Wet werk en bijstand;
c. tekortgemeente: gemeente waarvan het college een verzoek om een incidentele aanvullende uitkering heeft ingediend;
d. incidentele aanvullende uitkering: de incidentele aanvullende uitkering, bedoeld in artikel 74, eerste lid, van de wet;
e. meerjarige aanvullende uitkering: de meerjarige aanvullende uitkering, bedoeld in artikel 74, eerste lid, van de wet;
f. toetsingscommissie: de toetsingscommissie Wet werk en bijstand, bedoeld in artikel 73 van de wet;
g. Ioaw: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;
h. Ioaz: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

 

 

2.  Beeld van de uitvoering

 

Art. 2. Vervallen.

 

Art. 3. Vervallen.

 

Art. 4. Beeld van de uitvoering
-1. Het beeld van de uitvoering, bedoeld in artikel 77, tweede lid, van de wet, wordt uiterlijk op 28 februari van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarop het beeld van de uitvoering betrekking heeft door de minister ontvangen.
-2. Het beeld van de uitvoering wordt ingediend onder gebruikmaking van een formulier dat door de minister elektronisch beschikbaar wordt gesteld.
-3. Indien het beeld van de uitvoering, bedoeld in het eerste lid, niet op de in het eerste lid genoemde datum is ontvangen, schort de minister de betaling van de uitkeringen, bedoeld in artikel 69, eerste lid, van de wet, voor het lopende vergoedingsjaar op met ingang van de kalendermaand volgend op de kalendermaand waarop de ontvangsttermijn is verlopen, doch niet gedurende de periode waarover door de minister aan het college in geval van overmacht uitstel is verleend.
-4. De betaling van de uitkering wordt hervat op de vijftiende van de kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin het beeld van de uitvoering, bedoeld in het eerste lid, is ontvangen door de minister.
-5. Het derde en vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing indien het college in gebreke blijft om binnen een door de minister vastgestelde termijn aanvullende informatie te verstrekken noodzakelijk voor het financieel beheer van de wet.

 

Art. 4a. Vervallen.

 

 

3.  Uitkering en betaling

 

Art. 5. Betaling
-1. Met uitzondering van de maand mei wordt iedere maand op of omstreeks de vijftiende dag van die maand

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wwb | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x