Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet werk en bijstand
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 28 februari 2013

 

BESLUIT  SVB  BELEIDSREGELS  WWB  2010

Vervallen
m.i.v. 1 maart 2013
(art. 2 BSbW12)

 
 

9 december 2009, Stcrt. 2009, 19411
Inwerkingtreding: 1 januari 2010
(T.a.v. artt. 34:1d Wet SUWI en 47a:1 Wwb)

 

 

 

 
Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank van 9 december 2009, houdende de bekendmaking van de beleidsregels Wet werk en bijstand 2010 (Besluit SVB beleidsregels Wwb 2010)


     De Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank;
     Gelet op artikel 34, eerste lid, onderdeel d, Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en artikel 47a, eerste lid, Wet werk en bijstand

     Besluit:


Art. 1.
Bij de uitvoering van artikel 47a van de Wet werk en bijstand past de Sociale verzekeringsbank het beleid toe dat is neergelegd in de bijlage bij dit besluit. Art. 2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop het bij koninklijke boodschap van 27 augustus 2009 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet werk en bijstand, de Algemene Ouderdomswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de overheveling van de uitvoering van de aanvullende bijstand voor personen van 65 jaar of ouder van de gemeenten naar de Sociale verzekeringsbank en het aanbrengen van enkele andere aanpassingen in de Algemene Ouderdomswet en tot wijziging van enkele socialeverzekeringswetten in verband met de gelijkstelling binnen de sociale zekerheid van voormalige pleeg- en stiefkinderen met eigen kinderen (Kamerstukken 32 037) tot wet is verheven en in werking treedt, doch niet eerder dan met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Art. 3.
Op de dag dat dit besluit in werking treedt, worden het Besluit beleidsregels SVB ter uitvoering van de mandaatbesluiten inzake de Wwb (Stcrt. 2006, 121) en het Besluit beleidsregels SVB ter wijziging van het maatregelenbeleid inzake de Wwb (Stcrt. 2008, 98) ingetrokken. Art. 4.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit SVB beleidsregels Wwb 2010.


     Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage wordt ter inzage gelegd bij de vestigingskantoren en het hoofdkantoor van de Sociale verzekeringsbank en kan worden ingezien via het internet op www.svb.nl.Amstelveen, 9 december 2009.
De voorzitter van de Raad van bestuur SVB,
E.F. Stoovť
.

 

 

 

TOELICHTING
[9 december 2009]

 

     De Sociale verzekeringsbank (SVB) voert vanaf 1 april 2006 de Wet werk en bijstand (Wwb) uit in opdracht van diverse gemeenten. De colleges van burgemeester en wethouders van deze gemeenten hebben de SVB daartoe een mandaat verleend. Deze mandaten zijn beperkt tot de algemene bijstand voor de personen van 65 jaar of ouder en de leden van hun gezin als bedoeld in artikel 4, onderdeel c, Wwb. In de mandaatbesluiten is de Raad van bestuur van de SVB bevoegd verklaard om beleidsregels op te stellen. De Raad van bestuur van de SVB heeft van deze bevoegdheid gebruik gemaakt door bij besluiten van 10 mei 2006 (Stcrt. 2006, 121) en 7 mei 2008 (Stcrt. 2008, 98) beleidsregels op te stellen. 

     Bij koninklijke boodschap van 27 augustus 2009 is een wetsvoorstel ingediend houdende de wijziging van de Wet werk en bijstand, de Algemene Ouderdomswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de overheveling van de uitvoering van de aanvullende bijstand voor personen van 65 jaar of ouder van de gemeenten naar de Sociale verzekeringsbank en het aanbrengen van enkele andere aanpassingen in de Algemene Ouderdomswet en tot wijziging van enkele socialeverzekeringswetten in verband met de gelijkstelling binnen de sociale zekerheid van voormalige pleeg- en stiefkinderen met eigen kinderen (Kamerstukken 32 037). Beoogde datum van inwerkingtreding van dit wetsvoorstel is 1 januari 2010. 
     In het wetsvoorstel is onder meer bepaald dat de SVB tot taak heeft het verlenen van algemene bijstand in de vorm van een aanvullende inkomensvoorziening ouderen aan personen van 65 jaar of ouder. De SVB krijgt voor personen van 65 jaar of ouder dezelfde bevoegdheden als die de gemeenten thans nog uitoefenen bij de uitvoering van de Wwb voor personen van 65 jaar of ouder. Het gaat hierbij onder meer om de bevoegdheid tot terugvordering en verhaal, tot afstemming van de bijstand op de omstandigheden, mogelijkheden en de middelen van de belanghebbende, tot afstemming van de bijstand door middel van verlagingen bij het niet nakomen van verplichtingen, tot het verlenen van een geldlening bij een zelfbewoonde eigen woning en tot het opleggen van verplichtingen die strekken tot het verminderen of beŽindigen van de bijstand. 

     Ten einde invulling te geven aan deze bevoegdheden heeft de SVB het Besluit SVB beleidsregels Wwb 2010 genomen. Omdat dit besluit voortvloeit uit de taak die omschreven is in het voornoemde wetsvoorstel, treedt het besluit in werking op het moment dat het wetsvoorstel tot wijziging van de Wwb tot wet is verheven en in werking treedt. De bijlage waarnaar in het besluit wordt verwezen, betreft de SVB beleidsregels Wwb die voor een ieder ter inzage ligt bij de vestigingskantoren en het hoofdkantoor van de SVB. De inhoud van de publicatie kan tevens worden ingezien via het internet op www.svb.nl.

     Bij de totstandkoming van de beleidsregels heeft de SVB enerzijds acht geslagen op het beleid dat door de gemeenten wordt toegepast, anderzijds is rekening gehouden met het feit dat de gerechtigde op een aanvullende inkomensvoorziening voor ouderen voor wat betreft zijn rechten en plichten in veel opzichten in dezelfde positie verkeert als een AOW-gerechtigde. In de meeste gevallen zal de persoon die recht heeft op een inkomensvoorziening tevens recht hebben op een ouderdomspensioen ingevolge de AOW. 

     De afstemming met het gemeentelijke beleid vindt plaats in de "Themagroep Juridisch Beleid Wwb 65+", waarin een aantal gemeenten vertegenwoordigd is. Hierdoor kunnen de gemeenten het beleid van de SVB beÔnvloeden, waardoor verschillen in de uitvoering tussen de gemeenten en de SVB zo beperkt mogelijk kunnen blijven. 

     Voor wat betreft de verhouding tussen de thans gepubliceerde SVB beleidsregels Wwb en de beleidsregels die de SVB toepast bij de uitvoering van de AOW, laatstelijk vastgelegd in het Besluit beleidsregels SVB 2009 (Stcrt. 2009, 10320), geldt dat de beleidsregels met betrekking tot de AOW formeel niet van toepassing zijn op de uitvoering van de Wwb, behoudens in zoverre de beleidsregels inzake de AOW ingevolge het huidige Besluit SVB beleidsregels Wwb 2010 van toepassing worden verklaard. In de praktijk zal de SVB bij de uitvoering van de Wwb op punten die niet door het onderhavige besluit worden bestreken zoveel mogelijk handelen volgens het beleid zoals dat geldt voor de toepassing van de AOW. Op die wijze wordt vermeden dat een verschil in behandeling optreedt al naargelang de SVB besluit over het ouderdomspensioen dan wel over de aanvullende inkomensvoorziening ouderen van een belanghebbende. 

     De SVB publiceert de beleidsregels in het kader van de Wwb thans separaat van de overige SVB beleidsregels omdat daardoor de onderwerpen die specifiek gelden voor de Wwb meer aandacht krijgen. De SVB heeft echter het voornemen om op termijn de beleidsregels ter zake van de Wwb te integreren in de reeds bestaande SVB beleidsregels. De voorzitter van de Raad van bestuur SVB,
E.F. Stoovť
.

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wwb | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x