WET van 12 april 1995, Stb. 1995, 200, houdende invoering van een nieuwe Algemene bijstandswet (Invoeringswet herinrichting Algemene Bijstandswet) (wijzigt art. 37 WW)

WET van 26 april 1995, Stb. 1995, 250, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht alsmede nadere aanpassing van een aantal wetten aan de Algemene wet bestuursrecht (Leemtewet Awb) (wijzigt artt. 6 en 22 WW)

WET van 2 november 1995, Stb. 1995, 560, tot wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten (Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie) (wijzigt artt. 16 en 76 WW)

WET van 20 december 1995, Stb. 1995, 685, tot regeling van tijdelijke bijdragen aan havenbedrijven voor herstructurering van de arbeidsvoorziening in havens ter vervanging van hoofdstuk V van de Werkloosheidswet (Wet tijdelijke bijdrage herstructurering arbeidsvoorziening havens) (wijzigt artt. 69 (2x), 70 (2x), 71 (2x), 93 en 130 WW)

WET van 20 december 1995, Stb. 1995, 686, tot wijziging van de Coördinatiewet sociale verzekering en de Werkloosheidswet (franchise Werkloosheidswet) (wijzigt art. 81 WW)

WET van 21 december 1995, Stb. 1995, 690, tot regeling van een verzekering voor nabestaanden (Algemene nabestaandenwet) (wijzigt art. 27g WW)

WET van 21 december 1995, Stb. 1995, 691, tot nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten (technische verbeteringen in verband met de wetten TAV, TBA en TZ, alsmede enige andere wijzigingen) (wijzigt artt. 16, 33, 35b, 39, 39a, 50, 52b, 52i, 90 (2x), 97, 116 en 117 WW)

WET van 8 februari 1996, Stb. 1996, 134, tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met loondoorbetaling door de werkgever bij ziekte van de werknemer (Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte) (wijzigt artt. 31, 52j, 61, 89 (3x), 90, 92, 93 en 94 WW)

WET van 25 april 1996, Stb. 1996, 248, tot wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de nadere vaststelling van een stelsel van administratieve sancties, alsook tot wijziging van de daarin vervatte regels tot terugvordering van ten onrechte betaalde uitkeringen en de invordering daarvan (Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid) (wijzigt artt. 21, 22a, 24 (2x), 25, 26, 27 (2x), 27a, 27b, 27c, 27d, 27e, 27f, 27g, 28 (2x), 36, 36a, 37, 52e, 63, 89, 92, 116, 117 en 135a WW)

WET van 26 september 1996, Stb. 1996, 478, houdende het onderbrengen van de zorg, bestaande uit duurzaam verblijf en verzorging in een verzorgingshuis, in de aanspraken op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en tijdelijke regeling van de subsidiëring van verzorgingshuizen door de Ziekenfondsraad (Overgangswet verzorgingshuizen) (wijzigt art. 39 (2x) WW)

WET van 14 november 1996, Stb. 1996, 562, tot invoering van en aanpassing van wetgeving aan de Vaststellingswet titel 7.10 Burgerlijk Wetboek (arbeidsovereenkomst) (Invoeringswet titel 7.10 Burgerlijk Wetboek) (wijzigt art. 4 WW)

WET van 29 november 1996, Stb. 1996, 619, tot invoering van de Arbeidsvoorzieningswet 1996 (Invoeringswet Arbeidsvoorzieningswet 1996) (wijzigt artt. 26, 29, 72 (2x) en 93a WW)

WET van 23 januari 1997, Stb. 1997, 85, houdende een regeling voor vrijstelling van premies werknemersverzekeringen bij arbeid van zeer korte duur van uitkeringsgerechtigden en aangewezen categorieën werknemers (Wet premieregime bij marginale arbeid) (wijzigt artt. 90, 93 en 94 WW)

WET van 26 februari 1997, Stb. 1997, 96, houdende invoering van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997) (wijzigt artt. 1, 4, 11, 16 (2x), 17a, 17b (2x), 18, 19, 20, 21, 22 (2x), 22a (2x), 23, 24 (2x), 25, 26 (4x), 27 (4x), 27a (4x), 27b (2x), 27c (2x), 27d, 27e, 27g (2x), 28 (2x), 29, 30, 31 (2x), 32, 33 (2x), 35a, 36 (2x), 36b, 37, 38, 39, 39a, 45 (2x), 51, 52d, 52j, 53, 54 (2x), 55, 56a, 58, 59, 63 (2x), 64, 66 (2x), 72 (3x), 76 (2x), 77, 80, 81, 83, 85, 86, 89 (2x), 90, 91, 92, 93, 93a, 94 (2x), 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 (2x), 116 (2x), 117, 121, 124, 129 en 135a WW)

WET van 24 april 1997, Stb. 1997, 178, houdende overgangs- en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen) (wijzigt artt. 6, 81, 85 en 93 WW)

WET van 11 september 1997, Stb. 1997, 465, houdende nieuwe regeling inzake de sociale werkvoorziening (Wet sociale werkvoorziening) (wijzigt artt. 4, 10, 24 en 85 (3x) WW)

WET van 4 december 1997, Stb. 1997, 760, houdende regeling voor de totstandkoming van een gemeentelijk werkfonds voor voorzieningen ter bevordering van de toetreding tot het arbeidsproces van langdurig werklozen en jongeren (Wet inschakeling werkzoekenden) (wijzigt artt. 19a, 26, 73 en 93b WW)

WET van 11 december 1997, Stb. 1997, 706, houdende wijziging van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 en enige andere wetten in verband met het integreren van het middelenbeheer van de sociale fondsen (geïntegreerd middelenbeheer) (wijzigt artt. 79 (2x), 91 en 96 WW)

WET van 24 december 1997, Stb. 1997, 768, houdende het onder de werkingssfeer van de wettelijke werknemersverzekeringen brengen van het overheidspersoneel (Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen) (wijzigt artt. 7 (2x), 17b (2x), 45, 97a, 125 en 126 WW)

WET van 24 december 1997, Stb. 1997, 789, tot nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende wijziging/intrekking van de Wet Werkloosheidsvoorziening, eenvormige definiëring van de term gezamenlijke huishouding en technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1997) (wijzigt artt. 2a, 6, 17b, 18, 19, 25, 26, 27, 27a, 27g, 30, 36, 39a, 52d, 66, 79, 85, 89 (3x), 90 (2x), 92 (2x) en 93 WW)

WET van 24 december 1997, Stb. 1997, 793, tot wijziging van de Werkloosheidswet, houdende onder meer verlenging van de periode gedurende welke de uitkeringen ten laste van een wachtgeldfonds komen (wijzigt artt. 85, 90, 94, 102 en 116 WW)

WET van 24 december 1997, Stb. 1997, 794, houdende aanpassing van een aantal wetten in verband met de invoering van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Aanpassingswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen) (wijzigt artt. 19, 27g, 36b, 45, 52j, 58, 81, 86, 89, 90 en 100 WW)

WET van 26 maart 1998, Stb. 1998, 203, tot wijziging van de Vreemdelingenwet en enige andere wetten teneinde de aanspraak van vreemdelingen jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen en vergunningen te koppelen aan het rechtmatig verblijf van de vreemdeling in Nederland ["Koppelingswet", red.] (wijzigt artt. 1, 3 en 19 WW)

WET van 9 april 1998, Stb. 1998, 278, houdende wijziging van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Toeslagenwet, de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Kinderbijslagwet, de Algemene nabestaandenwet, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten met betrekking tot terugvordering en verhaal (terugvordering en verhaal in verband met herziening van het debiteurenbeleid) (wijzigt artt. 36 (2x), 36a en 36b WW)

WET van 23 april 1998, Stb. 1998, 290, houdende vaststelling van nieuwe regels met betrekking tot de (re)integratie van arbeidsgehandicapten (Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten) (wijzigt artt. 17a, 17b, 19, 21, 72, 73 en 93 WW)

WET van 29 april 1998, Stb. 1998, 267, tot wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten strekkend tot verduidelijking van het in die wetten opgenomen begrip verzekerde en de met het verzekerd zijn onlosmakelijk verbonden premieplicht (Wet verduidelijking verzekerings- en premieplicht) (voegt art. 3a WW in)

WET van 14 mei 1998, Stb. 1998, 300, houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 en van enige andere wetten (flexibiliteit en zekerheid) ["Flexwet", red.] (wijzigt artt. 16 (2x) en 24 WW)

WET van 11 juni 1998, Stb. 1998, 411, houdende bepalingen inzake de financiering van de loopbaanonderbreking (Wet financiering loopbaanonderbreking) (wijzigt artt. 92 en 93 WW)

WET van 11 juni 1998, Stb. 1998, 412, tot wijziging van de Ziektewet, de WAO, de WW en enkele andere wetten in verband met het wegnemen van belemmeringen in sociale verzekeringswetten bij het opnemen van onbetaald verlof (wijzigt artt. 1, 16 (3x), 17a (3x), 17b (3x) en 45 WW)

WET van 25 juni 1998, Stb. 1998, 446, tot inwerkingtreding van en aanpassing van wetgeving aan de wijziging van de Faillissementswet in verband met de sanering van schulden van natuurlijke personen (Invoeringswet schuldsaneringsregeling natuurlijke personen) (wijzigt art. 61 WW)

WET van 24 december 1998, Stb. 1998, 741, tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 en van enige andere wetten (wijzigt art. 16 WW)

WET van 24 december 1998, Stb. 1998, 742, tot nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1998) (wijzigt artt. 1, 6, 17a, 17b, 19 (2x), 22a, 25, 26 (2x), 27 (2x), 27a (2x), 27g (2x), 28, 30, 34, 36, 43, 66, 69, 89 (3x), 90, 92 (3x), 93 (3x) en 102 WW)

BESCHIKKING van de Minister van Justitie van 21 januari 1999, Stb. 1999, 21, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Werkloosheidswet, zoals deze luidt met ingang van 1 januari 1999 (t.a.v. art. 75 IOsv 1997)

WET van 27 maart 1999, Stb. 1999, 185, tot wijziging van de Ziekenfondswet, de Wet tarieven gezondheidszorg en de Wet ziekenhuisvoorzieningen in verband met wijzigingen in de taak, samenstelling en werkwijze van de in die wetten geregelde bestuursorganen, alsmede wijziging van andere wetten in verband daarmee (uitvoeringsorganen volksgezondheid) (wijzigt art. 39 WW)

WET van 8 juli 1999, Stb. 1999, 307, tot wijziging van de Werkloosheidswet, houdende invoeging van een experimenteerhoofdstuk teneinde een mogelijkheid te bieden om de effectiviteit en de doelmatigheid van onderdelen van het reïntegratie- en activeringsbeleid in de praktijk vast te stellen (Wet experimenten WW) (wijzigt artt. 130, 130a, 130b, 130c, 130d, 130e en 130f WW)

WET van 15 december 1999, Stb. 1999, 564, houdende verbetering van een aantal wetten (Veegwet SZW 1999) (wijzigt art. 2a WW)

WET van 22 december 1999, Stb. 1999, 595, tot wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met het uitsluiten van het recht op een socialeverzekeringsuitkering bij vrijheidsontneming en het openstellen van socialezekerheidsregelingen in die gevallen waarin de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt (Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden) (wijzigt art. 19 WW)

WET van 22 december 1999, Stb. 1999, 596, tot wijziging van de Werkloosheidswet in verband met wijziging van de instroom in de wachtgeldfondsen alsmede enkele andere wijzigingen in de Werkloosheidswet (wijzigt artt. 1, 6, 7, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 24 (2x), 26 (2x), 27, 34, 35b, 52c, 52e, 55, 64, 90, 103 en 116 (2x) WW)

WET van 20 januari 2000, Stb. 2000, 40, tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en andere wetten met het oog op de opneming in het Wetboek van Strafrecht van eenvormige strafbepalingen inzake het verstrekken van onware gegevens en het nalaten te voldoen aan wettelijke verplichtingen om tijdig gegevens te verstrekken (concentratie strafbaarstelling frauduleuze gedragingen) (wijzigt artt. 133, 134 en 135 WW)

WET van 23 november 2000, Stb. 2000, 496, tot invoering van de Vreemdelingenwet 2000 en daarmee verband houdende wijziging van diverse wetten alsmede intrekking van de Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf (Invoeringswet Vreemdelingenwet 2000) (wijzigt artt. 1, 3 (2x) en 19 WW)

WET van 13 december 2000, Stb. 2000, 561, tot wijziging van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen in verband met de wijze van financiering van de uitkeringen op grond van de Ziektewet en de Werkloosheidswet voor overheidswerknemers alsmede enkele andere wijzigingen (Aanpassingswet OOW) (wijzigt artt. 1, 16, 22b, 35b, 35c, 53, 54, 78a, 89, 92, 93, 97a, 97b, 97c, 97d, 97e, 97f, 97g, 97h, 97i, 97j, 102 (2x), 104, 112, 124, 129a, 129b, 129c, 130, 130b en 130c WW)

WET van 21 december 2000, Stb. 2000, 627, tot wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten ter verkorting van beslistermijnen bij beschikkingen op aanvraag (Wet beslistermijnen sociale verzekeringen) (wijzigt artt. 2a, 127 en 127a WW)

WET van 17 mei 2001, Stb. 2001, 259, tot wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten in verband met de invoering van een regeling inzake de financiering van kinderopvang voor uitkeringsgerechtigden (wijzigt artt. 74, 78a, 93 (2x), 97b en 97f WW)

WET van 27 september 2001, Stb. 2001, 481, tot aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Aanpassingswet euro) (wijzigt art. 27a WW)

WET van 16 november 2001, Stb. 2001, 568, tot vaststelling van regels voor overgangs-, en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet arbeid en zorg (Invoeringswet arbeid en zorg) (wijzigt artt. 11, 17a, 19, 27g, 34a, 43, 61, 85, 92, 93, 97e, 97f en 100 WW)

WET van 29 november 2001, Stb. 2001, 625, tot invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) (wijzigt artt. 1, 11, 16 (3x), 17a (2x), 18 (2x), 19 (2x), 20 (2x), 21 (2x), 22 (2x), 22a, 22b, 23, 25, 26 (2x), 27 (3x), 27a (2x), 27b, 27c (3x), 27d, 27e, 27g (2x), 28, 29, 30 (2x), 31 (2x), 32, 33, 35a, 35b, 36, 36a, 36b (2x), 37, 38, 39, 45, 52d (2x), 52j, 53, 54 (2x), 55, 56a, 58, 59, 63, 64, 66, 69 (2x), 72, 72a, 73, 73a, 74 (3x), 76 (2x), 77 (2x), 78a, 80, 81, 83, 85, 86 (2x), 89 (2x), 90 (2x), 92 (2x), 93, 93b, 94, 95, 97, 97b, 97c (2x), 97d, 97e (2x), 97f (2x), 97g, 97h, 97j, 97k (2x), 97l (2x), 97m, 97n (2x), 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 116, 124, 127a, 129, 129d, 130 (2x), 130a, 130b, 130c (2x) en 135a WW)

WET van 29 november 2001, Stb. 2001, 628, tot verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding, de reïntegratie en de wachttijd van werknemers alsmede met betrekking tot de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever (Wet verbetering poortwachter) (wijzigt artt. 52j, 89, 90, 97e en 97f WW)

WET van 14 december 2001, Stb. 2001, 644, tot wijziging van enkele socialezekerheidswetten (Belastingplan 2002 V - Socialezekerheidswetgeving) (wijzigt artt. 82, 82a, 97c, 105 en 130g WW)

WET van 20 december 2001, Stb. 2001, 690, houdende regels met betrekking tot de positionering van de reïntegratiediensten van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie (Wet verzelfstandiging reïntegratiediensten Arbeidsvoorzieningsorganisatie) (wijzigt artt. 72 (2x), 93a, 130 en 130c WW)

WET van 20 december 2001, Stb. 2001, 692, houdende enkele wijzigingen in wetten op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetten 2001) (wijzigt artt. 24, 55, 58 en 72a WW)

WET van 20 december 2001, Stb. 2001, 695, houdende wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de invoering van een zelfstandigheidsverklaring en de uitsluiting van de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsmannen van de verzekering voor de werknemersverzekeringen (wijzigt artt. 4, 6, 6a, 81, 83, 97b, 97c, 97d, 97e en 127b WW)

WET van 14 november 2002, Stb. 2002, 584, tot wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met de invoering van eigen risico dragen door de werkgever (Wet eigen risico dragen Ziektewet) (wijzigt artt. 85, 89, 90, 94, 97c, 97e, 97f en 116 WW)

WET van 5 juni 2003, Stb. 2003, 238, tot aanvulling van titel 7.1 (Koop en ruil) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake de koop van onroerende zaken alsmede vaststelling en invoering van titel 7.12 (Aanneming van werk) (wijzigt art. 4 WW)

BESCHIKKING van de Minister van Justitie van 12 juni 2003, Stb. 2003, 239, houdende plaatsing in het Staatsblad van de vernummerde tekst van de Wet van 5 juni 2003, Stb. 2003, 238, tot aanvulling van titel 7.1 (Koop en ruil) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake de koop van onroerende zaken alsmede vaststelling en invoering van titel 7.12 (Aanneming van werk) (wijzigt art. 4 WW)

WET van 9 oktober 2003, Stb. 2003, 376, houdende invoering van de Wet werk en bijstand (Invoeringswet Wet werk en bijstand) (wijzigt artt. 26, 27g, 72, 73, 93b en 97g WW)

WET van 19 december 2003, Stb. 2003, 544, tot wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2003) (wijzigt artt. 1, 6a, 19, 26, 27, 39, 52e, 53, 74, 82, 82a, 93, 97b, 97c, 97d, 97f en 130 WW)

WET van 19 december 2003, Stb. 2003, 546, tot wijziging van de Werkloosheidswet in verband met afschaffing van de vervolguitkering (wijzigt artt. 15, 35c, 48, 49, 50, 51, 52, 52b (2x), 52d (2x) en 130h WW)

WET van 19 december 2003, Stb. 2003, 555, houdende verlenging van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever bij ziekte (Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003) (wijzigt artt. 11, 89, 90, 97e en 97f WW)

WET van 22 april 2004, Stb. 2004, 306, houdende regeling van de aanspraak op, de toegang tot en de bekostiging van jeugdzorg (Wet op de jeugdzorg) (wijzigt art. 19 WW)

WET van 24 juni 2004, Stb. 2004, 311, tot wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en andere wetten in verband met een administratieve lastenverlichting inzake de vaststelling van het premieloon en het uitkeringsloon (Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten) (wijzigt artt. 34, 45, 47, 51, 83 en 130i WW)

WET van 9 juli 2004, Stb. 2004, 455, tot regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet kinderopvang) (wijzigt artt. 74 (2x), 78a, 93, 97b en 97f WW)

WET van 9 september 2004, Stb. 2004, 493, tot wijziging van een aantal wettelijke bepalingen op het terrein van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en enige aanverwante terreinen, teneinde enkele wetstechnische gebreken te herstellen alsmede andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen (reparatie BZK-wetgeving 2003) (wijzigt art. 6 WW)

WET van 4 november 2004, Stb. 2004, 594, houdende wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de vervanging van fictief arbeidsverleden door feitelijk arbeidsverleden en de beperking van het verzorgingsforfait (wijzigt artt. 17b, 42, 56 en 130i WW)

WET van 16 december 2004, Stb. 2005, 37, houdende invoering van de Wet financiering sociale verzekeringen (Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen) (wijzigt artt. 6a, 14, 17b, 19, 37, 42, 58, 59, 72a, 78a, 79, 80, 81, 82, 82a (2x), 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 93b, 94, 95, 97, 97a, 97b, 97c (2x), 97d, 97e, 97f, 97g, 97h, 97i, 97j, 97k (2x), 97l, 97m (2x), 97n, 102, 103, 104, 105, 112, 116, 126c, 127a, 128, 129b, 129d, 130g en 131 WW)

WET van 23 december 2004, Stb. 2004, 717, tot vaststelling van een nieuwe regeling inzake inkomensvoorziening voor kunstenaars (Wet werk en inkomen kunstenaars) (wijzigt art. 27g WW)

WET van 23 december 2004, Stb. 2004, 720, tot wijziging van de werknemersverzekeringswetten, de Coördinatiewet Sociale Verzekering, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met uitbreiding van de rechtsgevolgen van de verklaring arbeidsrelatie (Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR) (wijzigt artt. 4, 6, 6a, 81, 83, 97b, 97c, 97d, 97e en 127b WW)

WET van 23 december 2004, Stb. 2004, 728, tot wijziging van enkele socialeverzekeringswetten en enige andere wetten in verband met het aanbrengen van enige vereenvoudigingen (wijzigt artt. 17a, 17b, 19, 28, 29, 76, 76a, 78, 85, 130, 130a, 130b, 130c, 130d, 130e, 130f en 130j WW)

WET van 23 december 2004, Stb. 2004, 731, houdende wijziging van de Werkloosheidswet in verband met maximering van de ziekengeldlasten in het wachtgeldfonds voor de uitzendsector en wijziging van enige andere wetten in verband met de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003 (wijzigt artt. 90, 94 en 116 WW)

WET van 28 april 2005, Stb. 2005, 274, tot wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het tot stand brengen van een recht op langdurend zorgverlof en het aanbrengen van enkele verbeteringen (wijzigt artt. 92, 93, 97b (2x), 97e, 97f en 130k WW)

WET van 16 juli 2005, Stb. 2005, 382, tot wijziging van de Werkloosheidswet in verband met het preventief inzetten van reïntegratie-instrumenten, het opdragen van de reïntegratietaak aan overheidswerkgevers, het ondersteunen van WAO-herbeoordeelden bij scholing, het subsidiëren van scholing in het kader van de Wajong en enkele andere wijzigingen in wetten die de reïntegratie-instrumenten betreffen (wijzigt artt. 72, 72a, 76, 93, 97f en 130l WW)

WET van 15 september 2005, Stb. 2005, 472, houdende wijziging van de Werkloosheidswet ter uitvoering van Richtlijn nr. 2002/74/EG (wijzigt art. 62 WW)

WET van 6 oktober 2005, Stb. 2005, 525, houdende invoering van de Zorgverzekeringswet en aanpassing van overige wetten aan die wet (Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet) (wijzigt artt. 11, 39, 47 en 79 WW)

WET van 6 oktober 2005, Stb. 2005, 530, tot aanpassing van bijzondere wetten aan de Wet dualisering gemeentebestuur (Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden) (wijzigt art. 39 WW)

WET van 10 november 2005, Stb. 2005, 573, houdende regels omtrent de invoering en financiering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede met betrekking tot de intrekking van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) (wijzigt artt. 1, 11, 16, 17a, 17b, 19, 21, 26, 27g, 27h, 29, 30, 31, 34 (2x), 73, 78a, 82, 82a (2x), 97c (2x), 97d, 97i en 128 WW)

WET van 15 december 2005, Stb. 2005, 683, houdende wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006) (wijzigt art. 6 WW)

WET van 22 december 2005, Stb. 2005, 710, tot aanpassing van en verbeteringen in diverse wetten in verband met de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede enkele andere correcties (Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) (wijzigt artt. 1, 2, 9, 17b, 24, 27, 36, 72, 129c en 130l WW)

WET van 22 december 2005, Stb. 2005, 708, tot wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten en enige andere wetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2006) (wijzigt artt. 6, 11, 19, 27a, 45, 52i, 58, 79, 80, 97b, 130k en 130l WW)

WET van 22 december 2005, Stb. 2005, 718, houdende wijziging van enige socialeverzekeringswetten in verband met de beëindiging van de verzekeringsplicht van in het buitenland wonende uitkeringsgerechtigden (wijzigt art. 8a (2x) WW)

WET van 30 maart 2006, Stb. 2006, 167, tot wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met aanscherping van de wekeneis (wijzigt artt. 17 en 17a WW)

WET van 28 juni 2006, Stb. 2006, 303, tot wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de wijziging van het WW-stelsel (Wet wijziging WW-stelsel) (wijzigt artt. 1, 7, 8, 11, 15, 16 (2x), 16a, 17, 17a, 17b (2x), 17c, 18, 19, 20, 21, 22 (2x), 22a, 22b (2x), 23 (3x), 24, 25, 26 (3x), 27 (2x), 27a, 27b, 27c, 27d, 27e, 27g, 27h, 28 (2x), 29, 30 (2x), 31 (2x), 32, 33, 34a, 35, 35a, 35aa, 35b (3x), 35c, 36, 36a, 37, 38, 39, 42, 42a (2x), 42b, 43 (2x), 44, 45, 47, 52a, 52b, 52c, 52d, 52e, 52f, 52g, 52h, 52i, 53, 54, 56a, 58, 59, 61, 62, 63, 64 (2x), 65, 66 (2x), 67, 68, 72 (3x), 72a (2x), 73 (2x), 76 (3x), 76a (3x), 77a (2x), 78, 79 (3x), 81, 98, 99, 101, 116, 125, 126 (3x), 126c (2x), 127a, 128, 129, 130, 130j, 130n, 130o, 130q, 135a en 135b WW)

WET van 30 november 2006, Stb. 2006, 703, tot wijziging van enige socialeverzekeringswetten en enige andere wetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2007) (wijzigt artt. 6, 18, 24, 26, 27 (2x), 31, 42a, 42b, 43, 53, 72a, 76a, 77a, 79, 130o en 130p WW)

WET van 14 december 2006, Stb. 2006, 682, houdende wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2007) (wijzigt art. 6 WW)

WET van 21 juli 2007, Stb. 2007, 302, tot wijziging van de Toeslagenwet en intrekking van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid in verband met het verbeteren en vereenvoudigen van de wijze waarop het sociaal minimum wordt gewaarborgd in de loondervingsuitkeringen (wijzigt artt. 17c, 42c en 130r WW)

BESLUIT van 23 augustus 2007, Stb. 2007, 305, tot vaststelling van het tijdstip ter vervanging van enige bepalingen uit de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen alsmede de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (t.a.v. art. 27 WW)

WET van 6 december 2007, Stb. 2007, 545, tot wijziging van hoofdstuk IV van de Werkloosheidswet teneinde enkele vereenvoudigingen te realiseren en een uitkering bij overlijden toe te voegen (wijzigt artt. 22, 61a, 62, 65, 66, 68 en 130s WW)

WET van 29 november 2007, Stb. 2007, 551, houdende wijziging van een aantal wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2008) (wijzigt artt. 27, 47 en 130t WW)

WET van 12 december 2007, Stb. 2007, 553, houdende regels tot bevordering van de activering van personen die aanspraak maken op een uitkering op grond van de Ziektewet (wijzigt artt. 20, 27 en 43 WW)

WET van 12 december 2007, Stb. 2007, 555, houdende wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet werk en bijstand, de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met eenmalige gegevensuitvraag aan burgers (Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen) (wijzigt artt. 22, 25 en 26 WW)

WET van 20 december 2007, Stb. 2007, 564, tot wijziging van de Wet sociale werkvoorziening in verband met een betere realisering van de met die wet beoogde doelen (wijzigt artt. 24, 26, 26a en 73 WW)

BESLUIT van 4 maart 2008, Stb. 2008, 79, tot vaststelling van het tijdstip ter vervanging van een bepaling uit de Werkloosheidswet (t.a.v. artt. 27 en 130t WW)

WET van 29 mei 2008, Stb. 2008, 192, tot wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met een uitkering aan zelfstandigen bij zwangerschap en bevalling en een verruiming van de periode voor deelname aan een vrijwillige verzekering in enkele socialezekerheidswetten (Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen) (wijzigt art. 54 WW)

WET van 4 december 2008, Stb. 2008, 510, tot wijziging van enkele socialezekerheidswetten teneinde de Sociale verzekeringsbank en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de mogelijkheid te geven om van terugvordering af te zien door medewerking aan voorstellen tot schuldregeling (wijzigt artt. 36c en 36d WW)

WET van 29 december 2008, Stb. 2008, 590, houdende regels met betrekking tot participatieplaatsen en loonkostensubsidies (Wet stimulering arbeidsparticipatie) (wijzigt artt. 78a, 78b, 78c, 130u en 130v WW)

WET van 29 december 2008, Stb. 2008, 598, tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in verband met de invoering van een premiekorting voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden van 50 jaar of ouder en het in dienst houden van werknemers van 62 jaar of ouder (wijzigt artt. 78a en 78b WW)

WET van 29 december 2008, Stb. 2008, 600, tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en deregulering (wijzigt artt. 1, 22 (2x), 26, 27, 27a, 30, 42, 72 en 72a WW)

WET van 5 februari 2009, Stb. 2009, 108, tot aanpassing van enige wetten in verband met de invoering van het burgerservicenummer (Aanpassingswet burgerservicenummer) (wijzigt art. 72 WW)

WET van 18 juni 2009, Stb. 2009, 384, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en enkele andere wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (wijzigt art. 129 WW)

WET van 25 juni 2009, Stb. 2009, 265, tot aanpassing van bijzondere wetten aan de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet vierde tranche Awb) (wijzigt artt. 22, 27, 27a (2x), 27b, 27c, 27d, 27e, 27f, 27g, 27h, 30, 31, 33, 36, 36a, 36b, 39, 46, 79, 116, 127a, 130o, 130q, 132 en 135a WW)

WET van 25 juni 2009, Stb. 2009, 269, tot wijziging van de Werkloosheidswet in verband met het vergroten van kansen op werk voor langdurig werklozen (wijzigt artt. 20, 24, 26a, 27 (2x) en 35aa WW)

WET van 25 juni 2009, Stb. 2009, 390, tot invoering en wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (wijzigt art. 27g WW)

WET van 1 juli 2009, Stb. 2009, 282, houdende bevordering duurzame arbeidsinschakeling jongeren tot 27 jaar (Wet investeren in jongeren) (wijzigt art. 27g WW)

WET van 2 juli 2009, Stb. 2009, 318, tot wijziging van een aantal wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2009) (wijzigt artt. 6, 21, 27g, 42a, 62, 73a, 76 en 77 WW)

WET van 3 december 2009, Stb. 2009, 580, tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning (wijzigt artt. 27g, 34 en 76 WW)

WET van 17 februari 2010, Stb. 2010, 72, tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en enige andere wetten in verband met de harmonisatie van de uitkeringsrechten en het onder de werking van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers brengen van de commissarissen van de Koning, de burgemeesters en de bestuurders van waterschappen (wijzigt art. 6 WW)

WET van 11 maart 2010, Stb. 2010, 146, tot aanpassing van een aantal wetten aan de Wet veiligheidsregio’s en enkele wijzigingen in de Wet veiligheidsregio’s (Aanpassingswet veiligheidsregio’s) (wijzigt art. 6 WW)

WET van 17 mei 2010, Stb. 2010, 350, tot aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) (wijzigt art. 3 WW)

WET van 13 december 2010, Stb. 2010, 840, tot wijziging van een aantal wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en een aantal verduidelijkingen aan te brengen (Reparatiewet SZW 2011) (wijzigt artt. 16, 20, 27, 27a, 33, 62, 78a, 127, 127a en 130v WW)

WET van 16 december 2010, Stb. 2010, 830, tot derde aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Derde aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) (wijzigt art. 6 WW)

WET van 16 december 2010, Stb. 2010, 838, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2011) (wijzigt artt. 1, 19, 21, 26, 26a, 68 en 130w WW)

WET van 23 december 2010, Stb. 2010, 867, tot wijziging van verschillende wetten in verband met harmonisatie en vereenvoudiging van deze wetten ten behoeve van de uitvoering van die wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving) (wijzigt artt. 16, 34, 35a, 35aa, 35b, 42a en 101 WW)

WET van 23 december 2010, Stb. 2011, 9, tot wijziging van enkele wetten als gevolg van de uitbreiding van de socialeverzekeringsplicht voor personen die werkzaam zijn op het Nederlands deel van het continentaal plat (Wet sociale verzekeringen continentaal plat) (wijzigt artt. 1 en 3 WW)

WET van 6 juni 2011, Stb. 2011, 288, tot wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) (wijzigt artt. 10, 11 en 79 WW)

WET van 1 december 2011, Stb. 2011, 618, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2012) (wijzigt artt. 1, 4, 16, 24, 25, 27, 36c, 36d, 53 en 62 WW)

BESLUIT van 6 december 2011, Stb. 2011, 608, houdende vaststelling van het tijdstip waarop enige artikelen met betrekking tot loonkostensubsidie vervallen (wijzigt artt. 78a en 78b WW)

WET van 8 december 2011, Stb. 2012, 2, tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en andere wetten in verband met wijziging van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen (Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen) (wijzigt art. 19 WW)

WET van 22 december 2011, Stb. 2011, 645, houdende intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars (wijzigt art. 27g WW)

WET van 22 december 2011, Stb. 2011, 650, tot wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden (wijzigt art. 27g WW)

WET van 21 mei 2012, Stb. 2012, 224, tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met aanpassing van de dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan werkgevers en werkzoekenden en de opheffing van de Raad voor werk en inkomen als publiekrechtelijke rechtspersoon met een wettelijke taak en van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de inzet van het re-integratiebudget Werkloosheidswet en van loonkostensubsidies (wijzigt artt. 19, 26, 72a, 73 en 130v WW)

BESLUIT van 2 augustus 2012, Stb. 2012, 361, tot wijziging van een aantal wetten in verband met de verhoging van de leeftijd waarop op grond van de Algemene Ouderdomswet recht op ouderdomspensioen ontstaat (Besluit aanpassing wetten inzake verhoging AOW-leeftijd) (wijzigt artt. 1, 3, 19, 53 en 67 WW)

WET van 27 september 2012, Stb. 2012, 657, tot wijziging van een aantal wetten op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde deze in overeenstemming te brengen met de motie van het voormalige Eerstekamerlid Jurgens c.s. (wijzigt artt. 11, 17, 17a, 19 en 45 WW)

WET van 4 oktober 2012, Stb. 2012, 462, tot wijziging van de wetgeving op het beleidsterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving) (wijzigt artt. 27a, 27c, 27f, 27g, 27h, 27i en 36 WW)

WET van 4 oktober 2012, Stb. 2012, 464, tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters) (wijzigt art. 76a WW)

WET van 20 december 2012, Stb. 2012, 675, tot wijziging van verschillende wetten in verband met de vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Wet vereenvoudiging regelingen UWV) (wijzigt artt. 1, 1a, 16, 16a, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26a, 27, 27a, 35aa, 35ab, 36, 42, 42a, 45, 77a, 116, 130w, 130x en 135b WW)

WET van 20 december 2012, Stb. 2012, 682, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht) (wijzigt art. 128 WW)

WET van 7 februari 2013, Stb. 2013, 76, tot wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met het afschaffen van de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen (wijzigt art. 6 WW)

WET van 19 juni 2013, Stb. 2013, 236, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2013) (wijzigt artt. 3, 10, 16, 27g, 27h, 37, 42, 42a, 76a en 130i WW)

WET van 9 oktober 2013, Stb. 2013, 405, tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met fraudeaanpak door gegevensuitwisselingen en het effectief gebruik van binnen de overheid bekend zijnde gegevens (wijzigt art. 30a (3x) WW)

WET van 11 december 2013, Stb. 2013, 578, tot wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg (wijzigt art. 39 WW)

WET van 7 mei 2014, Stb. 2014, 167, tot wijziging van de Algemene nabestaandenwet en de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 in verband met een technische aanpassing van de berekening van de nabestaandenuitkering voor alleenstaande ouders en een verduidelijking van de Werkloosheidswet (wijzigt art. 11 WW)

WET van 14 juni 2014, Stb. 2014, 216, tot wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid) (wijzigt artt. 1b, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26a, 27, 30, 33, 34, 35a, 35aa, 35ab, 35b, 42, 42a, 42b, 42d, 45, 46, 47, 47a, 47b, 58, 61a, 62, 64, 65, 76a, 77a, 79, 116, 130r, 130z, 130aa, 130bb, 130cc en 130dd WW)

WET van 2 juli 2014, Stb. 2014, 269, tot wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere socialezekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten) (wijzigt art. 26 WW)

WET van 2 juli 2014, Stb. 2014, 270, tot wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet) (wijzigt artt. 20, 24, 26, 26a, 27g (2x), 27h, 76 en 78c WW)

WET van 9 juli 2014, Stb. 2014, 280, houdende regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015) (wijzigt art. 42a WW)

WET van 26 november 2014, Stb. 2014, 504, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Financiën en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet SZW 2015) (wijzigt artt. 1b, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 26a, 27, 30a, 36c, 41, 42, 42a, 43, 47 (2x), 64, 65, 79, 130r, 130z, 130aa, 130bb, 130cc en 130dd WW)

WET van 3 december 2014, Stb. 2014, 494, houdende regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) (wijzigt artt. 39 en 42a WW)

WET van 25 november 2015, Stb. 2015, 464, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2016) (wijzigt artt. 1b, 17, 19, 20, 27a, 36, 36a, 42b, 42d, 64, 65, 68, 130r, 130cc en 130ee WW)

WET van 3 februari 2016, Stb. 2016, 45, tot wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties) (wijzigt art. 6 WW)

WET van 18 mei 2016, Stb. 2016, 206, tot wijziging van wetten teneinde misslagen en omissies in wetten op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te herstellen, de broninhouding van eigen bijdragen voor beschermd wonen te kunnen voortzetten en het College bouw zorginstellingen op te heffen (Verzamelwet VWS 2016) (wijzigt art. 39 WW)

WET van 1 juni 2016, Stb. 2016, 221, tot wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet financiering sociale verzekeringen en enkele andere wetten in verband met verbetering van de hybride markt van de regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (Wet verbetering hybride markt WGA) (wijzigt art. 11 WW)

WET van 23 augustus 2016, Stb. 2016, 318, houdende wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete (wijzigt artt. 27a, 27g en 27h WW)

WET van 14 november 2016, Stb. 2016, 471, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2017) (wijzigt artt. 8, 19, 27g, 68, 130bb en 130dd WW)

WET van 16 januari 2017, Stb. 2017, 78, tot wijziging van de socialezekerheidswetgeving, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet studiefinanciering BES, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband met opname van een grondslag voor beëindiging van uitkeringen, studiefinanciering en tegemoetkoming bij deelname aan een terroristische organisatie (wijzigt artt. 1 (2x), 19, 21 en 68 WW)

WET van 25 januari 2017, Stb. 2017, 24, houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon, in verband met stukloon en meerwerk en enige andere wijzigingen (wijzigt art. 14 (2x) WW)

WET van 8 maart 2017, Stb. 2017, 110, tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Invorderingswet 1990 en enkele andere wetten in verband met een vereenvoudiging van de beslagvrije voet (Wet vereenvoudiging beslagvrije voet) (wijzigt artt. 36 en 36a WW)

WET van 29 november 2017, Stb. 2017, 484, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2018) (wijzigt artt. 4, 20, 21, 27, 42a, 53, 76a, 79, 130z, 130bb, 130dd en 130ff WW)

MEDEDELING van 5 mei 2018, Stcrt. 2018, 28171, over per 1 juli 2018 gewijzigde bedragen in enkele wetten, besluiten en regelingen (wijzigt art. 1b WW)

WET van 17 oktober 2018, Stb. 2018, 424, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2019) (wijzigt artt. 1b, 6, 37, 76 en 127 WW)

WET van 14 november 2018, Stb. 2018, 451, tot wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof teneinde bij te dragen aan de ontwikkeling van de band tussen de partner van de moeder en het kind en tevens de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten alsmede uitbreiding van het adoptie- en pleegzorgverlof (Wet invoering extra geboorteverlof) (wijzigt art. 17a WW)

MEDEDELING van 23 november 2018, Stcrt. 2018, 67779, over per 1 januari 2019 gewijzigde bedragen in enkele wetten, besluiten en regelingen (wijzigt art. 1b WW)

WET van 24 april 2019, Stb. 2019, 185, tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake de bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de maatwerkvoorziening (wijzigt art. 39 WW)

WET van 29 mei 2019, Stb. 2019, 219, tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten om de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten te verbeteren (Wet arbeidsmarkt in balans) (wijzigt artt. 1 en 24 WW)

MEDEDELING van 3 juni 2019, Stcrt. 2019, 31612, over per 1 juli 2019 gewijzigde bedragen in enkele wetten, besluiten en regelingen (wijzigt art. 1b WW)

MEDEDELING van 25 november 2019, Stcrt. 2019, 65478, over per 1 januari 2020 gewijzigde bedragen in enkele wetten, besluiten en regelingen (wijzigt art. 1b WW)

WET van 11 december 2019, Stb. 2019, 483, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2020) (wijzigt artt. 11, 17a, 37 en 130h WW)

WET van 5 februari 2020, Stb. 2020, 67, tot wijziging van een aantal wetten op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2020) (wijzigt art. 39 WW)