BEKENDMAKING van 22 december 2004, Stcrt. 2004, 251, betreffende herziening van bedragen, genoemd in de Wet werk en inkomen kunstenaars, per 1 januari 2005 (wijzigt artt. 6, 7 (2x), 8, 15 en 16 Wwik)

WET van 23 december 2004, Stb. 2004, 717, tot vaststelling van een nieuwe regeling inzake inkomensvoorziening voor kunstenaars (Wet werk en inkomen kunstenaars) (wijzigt art. 4 Wwik)

BESLUIT van 23 december 2004, Stb. 2004, 718, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet werk en inkomen kunstenaars alsmede vaststelling van het tijdstip, bedoeld in artikel 78a, eerste lid, van genoemde wet (t.a.v. artt. 78a en 80 Wwik)

WET van 24 maart 2005, Stb. 2005, 192, tot aanvulling van het inkomen van ouderen met een bescheiden inkomen en aanpassing berekening vakantie-uitkering voor uitkeringsgerechtigden (Wet inkomensaanvulling 2005) (wijzigt art. 18 (2x) Wwik)

BEKENDMAKING van 25 april 2005, Stcrt. 2005, 85, betreffende herziening van bedragen, genoemd in de Wet werk en inkomen kunstenaars, per 15 april 2005 (wijzigt artt. 8, 15 en 16 Wwik)

WET van 23 juni 2005, Stb. 2005, 345, tot wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, de Wet kinderopvang, de Huursubsidiewet en enige andere wetten (wijzigt art. 4 Wwik)

WET van 16 juli 2005, Stb. 2005, 434, houdende technische verbeteringen en enige andere wijzigingen in wetgeving op het terrein van de arbeidsmarkt en de bijstand en enige andere terreinen (wijzigt artt. 20, 46 en 78d Wwik)

WET van 6 oktober 2005, Stb. 2005, 525, houdende invoering van de Zorgverzekeringswet en aanpassing van overige wetten aan die wet (Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet) (wijzigt artt. 4, 16, 18, 40, 43 en 48 Wwik)

WET van 10 november 2005, Stb. 2005, 573, houdende regels omtrent de invoering en financiering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede met betrekking tot de intrekking van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) (wijzigt art. 4 Wwik)

WET van 1 december 2005, Stb. 2005, 625, tot wijziging van de Wet werk en bijstand en enige andere wetten in verband met het vervallen van de uitbestedingsverplichting voor reïntegratie voor gemeenten (wijzigt art. 21 Wwik)

BEKENDMAKING van 14 december 2004, Stcrt. 2005, 248, betreffende herziening van bedragen, genoemd in de Wet werk en inkomen kunstenaars, per 1 januari 2006 (wijzigt artt. 6, 7 (2x), 8, 15 en 16 Wwik)

WET van 22 december 2005, Stb. 2005, 691, houdende wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en enige andere wetten (wijzigt artt. 4, 40 en 43 Wwik)

WET van 22 december 2005, Stb. 2005, 710, tot aanpassing van en verbeteringen in diverse wetten in verband met de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede enkele andere correcties (Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) (wijzigt art. 4 Wwik)

BEKENDMAKING van ? juni 2006, Stcrt. 2006, 129, betreffende herziening van bedragen, genoemd in de Wet werk en inkomen kunstenaars, per 1 juli 2006 (wijzigt artt. 8, 15 en 16 Wwik)

WET van 7 juli 2006, Stb. 2006, 415, houdende regels inzake marktordening, doelmatigheid en beheerste kostenontwikkeling op het gebied van de gezondheidszorg (Wet marktordening gezondheidszorg) (wijzigt artt. 40 en 43 Wwik)

WET van 20 november 2006, Stb. 2006, 593, houdende herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van enkele inhoudelijke wijzigingen in de Telecommunicatiewet, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Mijnbouwwet en enkele andere daarmee verbandhoudende wetten, de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001, de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997, de Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen en diverse andere wetten (Veegwet EZ 2005) (wijzigt art. 18a Wwik)

BEKENDMAKING van 12 december 2006, Stcrt. 2006, 251, betreffende herziening van bedragen, genoemd in de Wet werk en inkomen kunstenaars, per 1 januari 2007 (wijzigt artt. 6, 7 (2x), 8, 15 en 16 Wwik)

WET van 22 maart 2007, Stb. 2007, 153, houdende regels omtrent een basisregister van ondernemingen en rechtspersonen (Handelsregisterwet 2007) (wijzigt art. 40 Wwik)

BEKENDMAKING van 14 juni 2007, Stcrt. 2007, 118, betreffende herziening van bedragen, genoemd in de Wet werk en inkomen kunstenaars, per 1 juli 2007 (wijzigt artt. 8, 15 en 16 Wwik)

WET van 15 november 2007, Stb. 2007, 490, houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag houdende vervanging van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico (wijzigt art. 4 (2x) Wwik)

WET van 29 november 2007, Stb. 2007, 551, houdende wijziging van een aantal wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2008) (wijzigt artt. 23a, 45 en 45a Wwik)

WET van 12 december 2007, Stb. 2007, 555, houdende wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet werk en bijstand, de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met eenmalige gegevensuitvraag aan burgers (Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen) (wijzigt artt. 20, 39 en 40 Wwik)

BEKENDMAKING van 19 december 2007, Stcrt. 2007, 249, betreffende herziening van bedragen, genoemd in de Wet werk en inkomen kunstenaars, per 1 januari 2008 (wijzigt artt. 6, 7 (2x), 8, 15 en 16 Wwik)

WET van 29 mei 2008, Stb. 2008, 197, tot wijziging van diverse wetten in verband met het aantreden van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie en diverse andere wijzigingen (wijzigt art. 40 Wwik)

BEKENDMAKING van 11 juni 2008, Stcrt. 2008, 115, betreffende herziening van bedragen, genoemd in de Wet werk en inkomen kunstenaars, per 1 juli 2008 (wijzigt artt. 8, 15 en 16 Wwik)

WET van 3 juli 2008, Stb. 2008, 312, tot wijziging van de Financiële-verhoudingswet en enkele andere wetten in verband met het stellen van nadere regels over uitkeringen uit de algemene fondsen en over specifieke uitkeringen (wijzigt artt. 46, 48 en 50 Wwik)

WET van 4 december 2008, Stb. 2008, 510, tot wijziging van enkele socialezekerheidswetten teneinde de Sociale verzekeringsbank en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de mogelijkheid te geven om van terugvordering af te zien door medewerking aan voorstellen tot schuldregeling (wijzigt art. 31 Wwik)

BEKENDMAKING van 17 december 2008, Stcrt. 2008, 252, betreffende herziening van bedragen, genoemd in de Wet werk en inkomen kunstenaars, per 1 januari 2009 (wijzigt artt. 6, 7 (2x), 8, 15 en 16 Wwik)

WET van 29 december 2008, Stb. 2008, 586, tot intrekking van de Invoeringswet Wet werk en bijstand (wijzigt artt. 8 en 11 Wwik)

WET van 29 december 2008, Stb. 2008, 600, tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en deregulering (wijzigt artt. 40 en 43 Wwik)

WET van 29 december 2008, Stb. 2008, 606, tot regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) (wijzigt art. 4 Wwik)

WET van 5 februari 2009, Stb. 2009, 108, tot aanpassing van enige wetten in verband met de invoering van het burgerservicenummer (Aanpassingswet burgerservicenummer) (wijzigt artt. 40 en 44 Wwik)

BEKENDMAKING van 19 juni 2009, Stcrt. 2009, 117, betreffende herziening van bedragen, genoemd in de Wet werk en inkomen kunstenaars, per 1 juli 2009 (wijzigt artt. 8, 15 en 16 Wwik)

WET van 25 juni 2009, Stb. 2009, 265, tot aanpassing van bijzondere wetten aan de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet vierde tranche Awb) (wijzigt artt. 14, 29 en 34 Wwik)

WET van 1 juli 2009, Stb. 2009, 282, houdende bevordering duurzame arbeidsinschakeling jongeren tot 27 jaar (Wet investeren in jongeren) (wijzigt artt. 2 en 43 Wwik)

WET van 2 juli 2009, Stb. 2009, 318, tot wijziging van een aantal wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2009) (wijzigt art. 34 Wwik)

WET van 15 oktober 2009, Stb. 2009, 492, tot intrekking van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank en wijziging van diverse wetten in verband met de oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (wijzigt art. 40 Wwik)

WET van 17 december 2009, Stb. 2009, 592, tot bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (wijzigt artt. 11, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 48, 49, 50, 54 en 78e Wwik)

WET van 17 december 2009, Stb. 2009, 596, tot wijziging van de Wet werk en bijstand, de Algemene Ouderdomswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de overheveling van de uitvoering van de aanvullende bijstand voor personen van 65 jaar of ouder van de gemeenten naar de Sociale verzekeringsbank en het aanbrengen van enkele andere aanpassingen in de Algemene Ouderdomswet en tot wijziging van enkele socialeverzekeringswetten in verband met de gelijkstelling binnen de sociale zekerheid van voormalige pleeg- en stiefkinderen met eigen kinderen (wijzigt artt. 2, 3 en 78f Wwik)

BEKENDMAKING van 23 december 2009, Stcrt. 2009, 19908, betreffende herziening van bedragen, genoemd in de Wet werk en inkomen kunstenaars, per 1 januari 2010 (wijzigt artt. 6, 7 (2x), 8, 15 en 16 Wwik)

WET van 17 mei 2010, Stb. 2010, 350, tot aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) (wijzigt art. 43 Wwik)

BEKENDMAKING van 15 juni 2010, Stcrt. 2010, 9678, betreffende herziening van bedragen, genoemd in de Wet werk en inkomen kunstenaars, per 1 juli 2010 (wijzigt artt. 8, 15 en 16 Wwik)

WET van 13 december 2010, Stb. 2010, 840, tot wijziging van een aantal wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en een aantal verduidelijkingen aan te brengen (Reparatiewet SZW 2011) (wijzigt artt. 10, 11, 18, 20, 23a en 29 Wwik)

WET van 16 december 2010, Stb. 2010, 838, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2011) (wijzigt artt. 1, 3, 10, 15, 40, 43 en 78g Wwik)

BEKENDMAKING van 16 december 2010, Stcrt. 2010, 21334, betreffende herziening van bedragen, genoemd in de Wet werk en inkomen kunstenaars, per 1 januari 2011 (wijzigt artt. 7 (2x), 8, 15 en 16 Wwik)

WET van 6 juni 2011, Stb. 2011, 288, tot wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) (wijzigt artt. 16, 18 en 43 Wwik)

BEKENDMAKING van 10 juni 2011, Stcrt. 2011, 10916, betreffende herziening van bedragen, genoemd in de Wet werk en inkomen kunstenaars, per 1 juli 2011 (wijzigt artt. 8, 15 en 16 Wwik)

WET van 6 juli 2011, Stb. 2011, 442, tot wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met het afschaffen van specifiek interbestuurlijk toezicht (Wet interbestuurlijk toezicht gemeentelijke inkomens- en werkvoorzieningen) (wijzigt artt. 45 en 47 Wwik)

WET van 15 december 2011, Stb. 2011, 647, houdende geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon tot één keer de algemene heffingskorting met uitzondering van het referentieminimumloon voor de Algemene Ouderdomswet (wijzigt art. 18 (3x) Wwik)

WET van 22 december 2011, Stb. 2011, 645, houdende intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars (trekt Wwik in)